THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

Advertisements

Tác giả/tập thể tác giả

Chủ biên Hoàng Thế Liên 

Năm xuất bản

2000

Mục lục

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
CHƯƠNG II. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG III. THỰC TIỄN 1 NĂM THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP-THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN BẢO ĐẢM THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP
Phụ lục

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Exit mobile version