Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

TỔNG MỤC LỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT (1975-1996)

Tác giả/tập thể tác giả

Viện NCKH Pháp lý 

Năm xuất bản

1997

Mục lục

PHẦN THỨ NHẤT: MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SẮP XẾP THEO THẨM QUYỀN BAN HÀNH
PHẦN THỨ HAI: MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SẮP XẾP THEO THỜI GIAN BAN HÀNH
PHẦN THỨ BA: MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SẮP XẾP THEO VẤN ĐỀ CHUYÊN NGÀNH

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: