THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

HỎI ĐÁP VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1-7-1991

Advertisements

Tác giả/tập thể tác giả

VIện NCKH Pháp lý 

Năm xuất bản

2000

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1-7-1991
CHƯƠNG II: GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở GIỮA CÁ NHÂN VỚI CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1-7-1991
Mục I: Thuê nhà ở giữa cá nhân với cá nhân
Mục II: Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở giữa cá nhân với cá nhân
Mục III: Mua bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân .
Mục IV: Đổi nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
Mục V : Tặng cho nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
Mục VI: Thừa kế nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
Mục VII: Quản lý nhà vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân.
Mục VIII: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, làm thêm diện tích,xây dựng mới.
CHƯƠNG III: GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở GIỮA CÁ NHÂN VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG THỨC TRẢ NHÀ Ở GIỮA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỚI CÁ NHÂN
CHƯƠNG V: GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở KHI CHƯA TRẢ LẠI NHÀ
CHƯƠNG VI: THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
Mục I: Thủ tục chuyển quyền sở hữu trong trường hợp mua bán nhà ở
Mục II: Thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp tặng cho nhà ở
Mục III: Thủ tục xác lập chuyển quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp đổi nhà ở
Mục IV: Thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở do thừa kế
Mục V: Thủ tục xác lập chuyển quyền sở hữu nhà ở vắng chủ do thừa kế
Mục VI: Thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở vắng chủ cho người là bố, mẹ, vợ, chồng, con của chủ sở hữu
Mục VII: Thủ tục xác lập quyền sở hữu đối với nhà ở do cơ quan, tổ chức thuê, mượn của cá nhân
Mục VIII: Thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở đối với diện tích làm thêm, nhà ở xây dựng mới
CHƯƠNG VII: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Exit mobile version