THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH Ở CẤP CƠ SỞ

Advertisements

Tác giả/tập thể tác giả

Viện NCKH Pháp lý 

Năm xuất bản

2000

Mục lục

PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
PHẦN II. ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
CHƯƠNG II. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
CHƯƠNG III. ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
CHƯƠNG IV. ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI
CHƯƠNG V. ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ
CHƯƠNG VI. ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON
CHƯƠNG VII. ĐĂNG KÝ CÁC VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH; GHI VÀO SỔ CÁC THAY ĐỔI HỘ TỊCH KHÁC
CHƯƠNG VIII. ĐĂNG KÝ QUÁ HẠN, ĐĂNG KÝ LẠI CÁC VIỆC HỘ TỊCH
CHƯƠNG IX. ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Exit mobile version