THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

TÀI SẢN TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Advertisements

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

CHỦ BIÊN: TS. PHẠM CÔNG LẠC

NỘI DUNG:

1. Khái niệm chung về tài sản và cách phan loại tài sản trong pháp luật dân sự – TS. Phạm Công Lạc;

2. Tài sản – Phương hướng hoàn thiện các qui định pháp luật về khái niệm tài sản – Ths. Nguyễn Minh Tuấn (TS)

3. Vật – Bản chất pháp lý của vật với tư cách là một loại tài sản – TS. Phạm Văn Tuyết;

4. Tiền, ngoại tệ – Bản chất và chế độ pháp lý của tiền, ngoại tệ với tư cách là một loại tài sản – TS. Bùi Đăng Hiếu;

5. Giấy tờ có giá, các loại giấy tờ có giá – Bản chất và chế độ pháp lý của các giấy tờ có giá với tư cách là một loại tài sản – TS. Phạm Giang Thu;

6. Những bất cập trong quản lý và xử lý tranh chấp liên quan đến giấy tờ có giá và phương hướng hoàn thiện các qui định pháp luật về giấy tờ có giá – TS. Phạm Giang Thu;

7. Quyền tài sản, các loại quyền tài sản và các đặc điểm của quyền tài sản – TS. Phùng Trung Tập;

8.  Quyền sử dụng dất, đặc điểm và bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất – Ths. Trần Quang Huy;

9. Quyền yêu cầu: Đặc điểm và bản chất pháp lý của quyền yêu cầu – Ths. Vũ Thị Hải Yến;

10. Quyền sở hữu trí tuệ, đặc điểm và bản chất pháp lý của quyền sở hữu trí tuệ – Ths. Lê Đình Nghị;

11. Nhưng bất cập và phương hướng hoàn thiện các qui định của pháp luật về tài sản vô hình – Ths. Nguyễn Như Quỳnh

CÁC BẠN CÓ THỂ TÌM ĐỌC TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Exit mobile version