THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Luận án tiến sĩ của NCS Lê Thu Hà về đề tài “Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Toà án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Advertisements

Mã số: 62.38..30.01
Chuyên ngành: Luật Dân sự
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
1. TS Định Trung Tụng
2. TS Đặng Quang Phương
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1. Việc phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Toà án hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế:

– Chưa tạo ra được mô hình tổ chức xét xử thực sự có hiệu quả;

– Án dân sự bị xét xử lòng vòng qua nhiều cấp, kéo dài nhiều năm;

– Chất lượng án xử chưa cao.

2. Cần đổi mới việc phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Toà án với những giải pháp cụ thể sau:

– Tổ chức Toà án theo khu vực thay đổi vì tổ chức theo đơn vị hành chính như hiện nay. Hệ thống Toà án sẽ thực hiện ba cấp xét xử thay vì hai cấp xét xử. Mỗi một cấp Toà án chỉ đảm nhận một cấp xét xử. Trong mỗi cấp Toà án có các Toà chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự và lĩnh vực hình sự, thay vì có tới năm toà chuyên trách, gồm Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính như hiện nay.

– Bổ sung vào Bộ luật tố tụng dân sự các quy định về thủ tục rút gọn; quyền sửa án của Hội đồng xét xử phúc thẩm, quyền sửa án của Hội đồng giám đốc thẩm; quyền kháng cáo của giám đốc thẩm của đương sự; nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự.

– Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo Thẩm phán, đổi mới tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc của người Thẩm phán phù hợp với yêu cầu mới của việc phát triển đất nước nói chung cũng như ngành tư pháp nói riêng, tăng cường trách nhiệm cá nhân.

3. Những kết luận trong luận án có khả năng ứng dụng hiệu quả đối với việc xây dựng và thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp năm 2006-2020 với trọng tâm là cải cách tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan Toà án. Cụ thể, các nghiên cứu và kết luận của luận án có thể là cơ sở để xây dựng và triển khai:

– Đề án kiện toàn tổ chức Toà án theo khu vực;

– Đề án kiện toàn tổ chức các toà chuyên trách trong hệ thống Toà án.

– Đề án năng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán;

– Đề án đổi mới chương trình đào tạo cử nhân luật.

– Đề án đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp.

– Hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự.

==================================TÌM ĐỌC TRÊN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI/THƯ VIỆN QUỐC GIA

Exit mobile version