Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

MỘT SỐ BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỀ THỪA KÊ

1 Tiến trình phát triển pháp luật thừa kế Việt nam trong 60 năm qua
Phùng Trung Tập / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 2 . 33-38

2. Đổi mới nội dung giảng dạy chế định thừa kế trong môn học luật dân sự dưới góc độ giới
Nguyễn Hồng Hải / TC Luật học ; 2007/Số 3 . 16-20

3. Một số vấn đề về thừa kế tiền gửi ngân hàng
Nguyễn Thanh / TC ngân hàng ; 2006/Số 17 . 32-34, 42

4. Quan điểm khác nhau về vụ kiện thừa kế quyền sử dụng đất
Trần Thế Hợi / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 11 . 40-43

5. Cần xác định nội dung cụm từ “Những người có quyền thừa kế di sản của nhau” trong Điều 644 Bộ luật dân sự
Phạm Văn Tuyết / TC Luật học ; 2005/Số 2 . 42-45

6. Một số vấn đề pháp lý về giải quyết di sản thừa kế – tiền gửi của người nước ngoài
Nguyễn Phương Linh / TC ngân hàng ; 2006/Số 11 . 44-48

7.Các ngân hàng sẽ gặp khó khăn khi giải quyết thừa kế có yếu tố nước ngoài theo Bộ Luật dân sự 2005
Phan Lãng / Thị trường Tài chính Tiền tệ ; 2006/Số 5 . 20-21

8. Di sản thừa kế trong pháp luật dân sự một số nước trên thế giới
Trần Thị Huệ / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 10 . 78-83

9. Quan hệ nuôi dưỡng chăm sóc giữa con riêng với mẹ kế cần được quy định cụ thể hơn
Nguyễn Thị Hương / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 7 . 48-49

10. Đóng góp ý kiến về Dự thảo Bộ luật dân sự
Đinh Văn Thanh / TC Luật học ; 2005/Số 2 . 52-60

11. Thị trường quyền sử dụng đất ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – thực trạng và giải pháp
Nguyễn Đình Bồng / TC Địa chính ; 2006/Số 1 . 13-17, 27

12. Một số vấn đề về quyền trẻ em trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
Trần Quang Tiệp / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 7 . 32-36

13. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của toà án nhân dân theo quy định của Luật đất đai năm 2003
Trần Quang Huy / TC Luật học ; 2006/Số 4 . 19-26

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: