Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ HỢP ĐỒNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

1 Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng
Phạm Hoàng Giang / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 10 . 28-31

2. Ký hợp đồng bảo đảm trên cơ sở vi phạm hợp đồng tín dụng có được công nhận?
Phan Văn / Thị trường Tài chính Tiền tệ ; 2006/Số 14 . 26-27, 35

3. Sửa đổi Bộ luật Dân sự Việt Nam và vấn đề hoàn thiện chế định hợp đồng
Hà Thị Mai Hiên / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 3 . 10-19

4. Hợp đồng hoán đổi lãi suất và ứng dụng của nó trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Nguyễn Văn Thanh ;  Lê Huy Trọng / Tài chính ; 2005/Số 2 . 43-44

5. Một số ý kiến về chế định hợp đồng vay tài sản trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Trần Văn Biên / Nhà nước và pháp luật ; 2004/Số 09 . 50-57

6. Hợp đồng EPC và tổng thầu Việt Nam
Bỳ Văn Tứ / TC Nhà quản lý ; 2006/Số 39 . 32-33, 64

7. Một số vấn đề về chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế theo Công ước Rome 19/6/1980 về Luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng
Bùi Thị Thu / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 11 . 70-74

8. Hợp đồng tương lai, giao dịch hợp đồng tương lai
Bùi Thanh Lam / Tài chính ; 2007/Số 3 . 45-47, 53

9. Hợp đồng quyền chọn và phương pháp hạch toán
Nguyễn Trung Lập / TC Kế toán ; 2007/Số 65 . 34-35

10. Ảnh hưởng của điều kiện hình thức hợp đồng đến hiệu lực hợp đồng
Phạm Hoàng Giang / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 3 . 47-51

11. Về điều chỉnh nguy cơ không thực hiện hợp đồng trong Bộ luật dân sự
Đỗ Văn Đại / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 1 . 21-24

12. Hợp đồng lao động vô hiệu và giải pháp xử lý
Lê Thị Hoài Thu / TC Lao động và xã hội ; 2007/Số 313 . 32-34,45

13. Chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế theo công ước Rome 1980 về luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng
Bùi Thị Thu / TC Luật học ; 2005/Số 1 . 53-58

14. Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao
/ Kinh tế và dự báo ; 2007/Số 6 . 52-53

15. Hợp đồng thương mại điện tử và thực trạng sử dụng trong doanh nghiệp Việt Nam
Phạm Duy Liên / Nghiên cứu kinh tế ; 2004/Số 317 . 63-71

16. Hội đồng mua bán tài sản
Vũ Thị Lan Anh / Pháp lý ; 2005/Số 4 . 11-12

17. Dùng hợp đồng kỳ hạn để bảo vệ giá cà phê
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 25/Kinh tế .

18. Sẽ có thêm hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 37/Kinh tế .

19. Ban hành nghị định về chuyển giao công nghệ
/ Khoa học Công nghệ Môi trường ; 2005/Số 4/Sự kiện .

20. Ký bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước đóng tàu 53.000 DWT sang Anh
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 41/Kinh tế .

21. Hợp đồng: Thuật ngữ và khái niệm
Nguyễn Ngọc Khánh / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 8 . 38-43

22. Nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng giao sau
Trọng Bảo / TC Thuế Nhà nước ; 2006/Số 30 . 6-7,9

23. Tính chất đền bù của hợp đồng dân sự
Bùi Đăng Hiếu / TC Luật học ; 2006/Số 11 . 19-23

24. Về hợp đồng mẫu trong cung ứng thương mại dịch vụ
Phan Thảo Nguyên / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 54-56

25. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trên thực tế
Nguyễn Ngọc Khánh / Nghiên cứu Lập pháp ; 2007/Số 2 . 40-44

26. Những bất cập của điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong luật kinh doanh bảo hiểm
Phí Thị Quỳnh Nga / Nghiên cứu Lập pháp ; 2006/Số 10 . 51-52

27. Những công cụ mới để nâng cao năng lực hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp
/ Tri thức và phát triển ; 2007/Số 4/XU THẾ, DỰ BÁO, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH: .

28. Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 4 năm thực hiện (2002-2006)
Minh Hoài / TC Cộng sản ; 2006/Số 20 . 54-59

29. Về giao dịch mua bán thông qua các hợp đồng tương lai
Nguyễn Văn Thành / Tài chính ; 2006/Số 9 . 32-34

30. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Trần Vũ Hải / TC Luật học ; 2006/Số 7 . 8-13

31. Thời điểm chấp nhận chào hàng của hợp đồng mua bán trong thương mại
Nguyễn Quý Khuyến / TC Thương mại ; 2005/Số 20 . 27,31

32. Hợp đồng lớn – Trách nhiệm cao
Tô Ngọc / Cơ khí Việt Nam ; 2006/Số 109 . 14-15

33. Hợp đồng lớn trách nhiệm cao
Tô Ngọc / Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ; 2006/Số 24 . 6-7

34. Vai trò của án lệ với sự phát triển của pháp luật hợp đồng
Phạm Hoàng Giang / Nghiên cứu Lập pháp ; 2007/Số 2 . 28-31

35. Hạch toán rủi ro thay đổi tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn
Nguyễn Phi Sơn / TC Kế toán ; 2006/Số 61 . 35-36

36. Hợp đồng EPC và tổng thầu Việt Nam
Bỳ Văn Tứ / TC xây dựng ; 2006/Số 10 . 4-7

37. Tìm hiểu khái niệm “Hợp đồng công ti” trong pháp luật cộng hòa Pháp
Lê Vệ Quốc / TC Luật học ; 2007/Số 2 . 66-71

38. Hợp đồng cầm cố hay thế chấp? Chuyển giao thực tế hay hình thức?
Phan Lãng / TC ngân hàng ; 2006/Số 13 . 16-17

39. Tp. Hồ Chí Minh – Nỗ lực tiêu thụ nông sản qua hợp đồng
Hồng Phúc / Thương nghiệp – Thị trường Việt Nam ; 2005/Số 7 . 25-26

40. Mượn tiền là hợp đồng vay tài sản không có lãi
Từ Văn Thiết / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 9 . 34, 40

41. Một số nội dung trong hợp đồng chuyển giao công nghệ
Lê Văn Hà / Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ; 2005/Số 12 . 62-63

42. Các điều khoản độc quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
Bùi Ngọc Cường / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 7 . 38-45

43. Về thực hiện chính sách tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng
Lã Văn Lý / Quản lý nhà nước ; 2006/Số 11 . 28-31, 39

44. Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam
Bùi Ngọc Cường / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 5 . 47-53, 63

45. Một số điểm mới về hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự 2005
Nguyễn Thị Thục / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 3 . 28-30

46. Nguyên tắc thiện ý trong thương lượng giao kết hợp đồng lao động
Phạm Thị Thúy Nga / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 2 . 61-68

47. Bàn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Nguyễn Quang Quý / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 2 . 31-32

48. Chuyển giao công nghệ ở Malaixia: chính sách và hướng dẫn
/ Tri thức và phát triển ; 2006/Số 33/.

49. Ghi nhận doanh thu và phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng với hợp đồng mua lại hàng hóa
Đoàn Vân Anh / TC Kế toán ; 2004/Số 49 . 40-42

50. Luật cạnh tranh và những vấn đề về hợp đồng phân phối, tài trợ trong thương mại
Lê Nết ;  Nguyễn Anh Tuấn / Nghiên cứu Lập pháp ; 2006/Số 89 . 46-52

51. Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với vấn đề cải cách pháp luật hợp đồng
Phạm Hữu Nghị / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 22-27

52. Vai trò của HTX trong hợp đồng tiêu thụ nông sản ở các tỉnh phía Nam
/ Nông thôn đổi mới ; 2006/Số 41/PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG .

53. Bàn về trách nhiệm của người ký kết hợp đồng trước đăng ký kinh doanh
Đỗ Thị Kiều Phương ;  Nguyễn Hằng Hà / TC Nghiên cứu tài chính – kế toán ; 2007/Số 8 . 55-56, 61

54. Về “tính khó hiểu” của hợp đồng bảo hiểm và giải pháp để bảo hiểm nhân thọ tiếp cận người dân dễ hơn
Nguyễn Tiến Hùng / Phát triển kinh tế (TP HCM) ; 2006/Số 189 . 47-48

55. Cần hoàn thiện chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Phùng Trung Tập / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 28-35

56. Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 4 năm thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ (2002 – 2006)
Minh Hoài / TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 2006/Số 19 . 4-8

57. Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 3 năm thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ (2002 – 2005)
Nguyễn Sinh Cúc / TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 2006/Số 6 . 5-8, 41 58. Đổi mới pháp luật hợp đồng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – những yêu cầu về mặt lý thuyết và thực tiễn
Đinh Thị Mai Phương / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 49-53

59. Thực trạng và giải pháp xây dựng hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông của VNPT hiện nay
Phạm Công Dân / Thông tin Khoa học kỹ thuật và kinh tế bưu điện ; 2005/Số 8 . 38-43

60. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với vi phạm hợp đồng khí chưa đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ
Dương Anh Sơn / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 4 . 51-55, 69

61. Chủ tàu Việt Nam cần khẩn trương sửa đổi điều khoản về tổn thất chung trong các hợp đồng thuê tàu và vận đơn
Võ Nhật Thăng / Hàng hải Việt Nam ; 2005/Số 9 . 38-39

62. Bàn về nội dung hình thức tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng (theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTG, ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ)
Bảo Trung / TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 2005/Số 3+4 . 12-14

63. Mô hình chuẩn trong tổ chức nghiên cứu ở khu vực công
/ Tri thức và phát triển ; 2004/Số 19/Xu thế, dự báo, chiến lược, chính sách .

64. Thuê tư vấn nước ngoài làm xuất khẩu gỗ
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 33/Kinh tế .

65. Bàn về chuẩn mực kế toán thuê tài sản
Nguyễn Công Phương / Tài chính ; 2004/Số 11 . 24-25, 30

66. Công trình tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai bước ngoặt phát triển của Tổng công ty khoáng sản
Vũ Văn Lệ / Thông tin Khoa học công nghệ mỏ ; 2007/Số 1+2 . 37-38
/ Tri thức và phát triển ; 2004/Số 46/Tin ngắn .

67. Rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính
Hoàng Ngọc Tiến / Thị trường Tài chính Tiền tệ ; 2004/Số 18 . 27-29

68. Nông sản Việt Nam trước ngưỡng cửa WTO
/ Nông thôn đổi mới ; 2006/Số 29/ĐƯỜNG LỐI – CHÍNH SÁCH .

69. Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 – Những điểm mới trong lĩnh vực vận chuyển hàng không
Lại Xuân Thanh / Hàng không Việt Nam ; 2006/Số 8 . 6-9

Advertisements

One Response

  1. Nhiều thông tin bổ ích. Like

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: