Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

LUẬT MẪU VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

LUẬT MẪU

VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

Phòng Xây dựng Quy định

Tổ chức Thương mại Thế giới

Trung tâm William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Geneva 21

Thuỵ sĩ

Mục lục

PHẦN I: CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC NGUYÊN TẮC

Điều 1- Các định nghĩa

Điều 2 – Các nguyên tắc

PHẦN II: XÁC ĐỊNH VIỆC BÁN PHÁ GIÁ, THIỆT HẠI VÀ MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ

MỤC I- XÁC ĐỊNH VIỆC BÁN PHÁ GIÁ

TIỂU MỤC I – CÁC NGUYÊN TẮC

Điều 3 – Phát hiện việc bán phá giá

TIỂU MỤC II – XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ THÔNG THƯỜNG

Điều 4 – Giá trị thông thường dựa trên giá ở nước xuất khẩu hoặc nước xuất xứ

Điều 5 – Giá trị thông thường trên cơ sở Giá xuất khẩu sang một nước thứ ba hoặc trên cơ sở giá trị tính toán

Điều 6 – Bán hàng dưới chi phí sản xuất

Điều 7 – Tính toán giá cả vì những mục đích tại Chương 5 và Chương 6

Điều 8 – Nền kinh tế phi thị trường

TIỂU MỤC III – XÁC ĐỊNH GIÁ XUẤT KHẨU

Điều 9 – Giá xuất khẩu

TIỂU MỤC IV – SO SÁNH GIÁ TRỊ THÔNG THƯỜNG VÀ GIÁ XUẤT KHẨU

Điều 10 – Điều chỉnh

Điều 11 – Phương pháp so sánh

Điều 12 – Chuyển đổi tiền tệ

Điều 13 – Biên phá giá đơn lẻ

MỤC II – XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VÀ MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ

Điều 14 – Xác định thiệt hại

Điều 15 – Xác định lượng hàng nhập khẩu bị phá giá và các tác động đến giá ở quốc gia

Điều 16 – Tích luỹ

Điều 17 – Xác định tác động của hàng nhập khẩu bị phá giá đến ngành công nghiệp quốc gia

Điều 18 – Nguy cơ gây thiệt hại vật chất

Điều 19 – Mối quan hệ nhân quả

PHẦN III: BẮT ĐẦU VÀ TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA

MỤC I – BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA

Điều 20 – Yêu cầu một đơn bằng văn bản

Điều 21 – Chứng cứ và Thông tin cần thiết trong Đơn

Điều 22 – Công bố đơn

Điều 23 – Rút đơn trước khi tiến hành điều tra

Điều 24 – Quyết định tiến hành điều tra

Điều 25 – Bởi hay nhân danh ngành công nghiệp quốc gia

Điều 26 – Tự tiến hành

Điều 27 – Lượng nhập khẩu không đáng kể và biên phá giá tối thiểu

Điều 28 – Thông báo công khai và Giải trình quyết định tiến hành

Điều 29 – Đưa đơn kiện

MỤC II – TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA

TIỂU MỤC I – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 30 – Thời hạn điều tra

Điều 31 – Hoàn tất thủ tục hải quan

Điều 32 – Tính bảo mật

Điều 33 – Dựa vào những thông tin đã có

Điều 34 – Hồ sơ công khai và Tiếp cận hồ sơ

TIỂU MỤC II – THỦ TỤC ĐIỀU TRA

Điều 35 – Kế hoạch điều tra dự kiến

Điều 36 – Thu thập thông tin

Điều 37 – Lập luận sơ bộ bằng văn bản

Điều 38 – Quyết định sơ bộ

Điều 39 – Tiết lộ sau khi có quyết định sơ bộ

Điều 40 – Chấp nhận cam kết giá

Điều 41 – Xác minh thông tin

Điều 42 – Lập luận bằng văn bản

Điều 43 – Giải trình

Điều 44 – Đóng góp của các nhà sản xuất và tổ chức người tiêu dùng

Điều 45 – Các sự kiện quan trọng

Điều 46 – Quyết định cuối cùng

Điều 47 – Công bố

PHẦN IV: KẾT LUẬN CỦA CUỘC ĐIỀU TRA

MỤC I – SỬA BỎ MÀ KHÔNG ĐƯA RA BIỆN PHÁP NÀO

Điều 48- Rút đơn

Điều 49- Hủy bỏ vì không đủ chứng cứ, biên và lượng phá giá không đáng kể

Điều 50 – Thông báo công khai kết luận điều tra mà không ấn định biện pháp nào

MỤC II – CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI

Điều 51 -ấn định các biện pháp tạm thời

Điều 52 – Hình thức của các biện pháp tạm thời

Điều 53 -Thời hạn áp dụng các biện pháp tạm thời

Điều 54 – áp dụng các quy định liên quan của Mục V

MỤC III – CAM KẾT GIÁ

Điều 55 – Nguyên tắc

Điều 56 – Các điều kiện để được chấp nhận

Điều 57 – Hoàn chỉnh điều tra

Điều 58 – Vi phạm cam kết giá

MỤC IV – ẤN ĐỊNH VÀ THU THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Điều 59 – Lợi ích quốc gia và quy tắc thuế ít hơn

Điều 60 – ấn định và thu thuế chống bán phá giá

Điều 61 – Hoàn thuế đã trả vượt quá biên phá giá

Điều 62 – Đình chỉ

MỤC V – HỒI TỐ

Điều 63 – Nguyên tắc

Điều 64 – áp dụng hồi tố thuế cuối cùng trong những trường hợp nhất định

Điều 65 – Thu lần cuối thuế đánh tạm thời

PHẦN V: THỜI HẠN VÀ XEM XÉT THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ CAM KẾT GIÁ

Điều 66 – Nguyên tắc

Điều 67 – Xem xét cuối cùng

Điều 68 – Xem xét khi thay đổi hoàn cảnh

Điều 69 – Xem xét cho người mới

Điều 70 – Thời hạn và việc xem xét giá đang thực hiện

Điều 71- Bằng chứng và thủ tục

PHẦN VI: QUẢN LÝ VÀ XEM XÉT LẠI VỀ MẶT PHÁP LÝ

MỤC I – QUẢN LÝ

Điều 72 – Cơ quan điều tra

Điều 73 – Nhiệm vụ của cơ quan điều tra

MỤC II – XEM XÉT LẠI VỀ MẶT PHÁP LÝ

Điều 74 – Xem xét lại về mặt pháp lý

PHẦN VII: ĐIỀU KHỎAN CUỐI CÙNG

Điều 75 – Các thuế quốc tế

Điều 76 – Các biện pháp thực hiện

Điều 77 – Hiệu lực và áp dụng

Điều 78 – Phụ lục

PHỤ LỤC I – Thủ tục điều tra tại chỗ theo điều 14

PHỤ LỤC II – Dựa vào các thông tin sẵn có

TẢI TOÀN BỘ VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: