Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

SƠ ĐỒ QUI TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT CỦA QUỐC HỘI ( Từ khi xây dựng chương trình luật, pháp lệnh đến khi được thông qua)

Advertisements

Exit mobile version