THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

SUY NGẪM 34

Advertisements

image Hà Nội quyết định bán 600 biệt thự cổ, có nhiều lý do để giải thích cho quyết sách này:

– Để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố? Nếu vậy Hà Nội “nghèo” quá? Khi “túng bấn” liệu sẽ định giá trị đúng cho cái cần bán? Bài học nghị định 61 còn nguyên đó!

– Vì nó là quá khứ thực dân để lại?  Không! nó là lịch sử, một giá trị văn hóa của Hà Nội!

– Vì không đủ khả năng quản lý? Nếu vậy cần cải cách lại cơ quan chủ quản của Nhà nước!

– Lý do khác ….

Bán để trùng tu, tôn tạo và gìn giữ các giá trị văn hóa thì nên bán (nhưng không thể bán theo kiểu cách hiện nay), còn bán chỉ vì chủ sở hữu thấy không cần thiết thì Nhà nước chỉ là người đại diện cho sở hữu toàn dân. Liệu người dân Hà Nội có quyền trả lời câu hỏi:  Cái xây mới có đủ thay thế cái ta đã bán?

CIVILLAWINFOR

Exit mobile version