Ngày: Tháng Tư 22, 2009

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÁC THỂ CHẾ KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

22/04/2009 LTM - Lý luận chung Xã hội, nhà nước và pháp luật Việt Nam 0

TS. TRƯƠNG CÔNG HÙNG – Giám đốc Dự án quốc gia Hỗ trợ thể chế cho Việt Nam của Quốc hội Nhằm góp phần làm sâu sắc hơn các định hướng chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư của chúng ta trong bối cảnh quốc tế hiện nay, chúng tôi… Read more

Advertisements

PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VỚI VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM

22/04/2009 PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ ASXH 0

TS. NGUYỄN HỮU DŨNG – Trợ lý Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phát triển khu công nghiệp gắn liền với hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm đô thị lớn, thu hút lao động, tạo việc làm cho người lao động. Phát huy kết quả đã đạt… Read more

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC: BA NĂM MÒN MỎI CHỜ BỒI THƯỜNG OAN

22/04/2009 CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT LDS - Tình huống thực tiễn 0

HỒ KHẢI HÀ Đến nay, yêu cầu của đương sự vẫn chưa được giải quyết vì chưa xác định được cơ quan làm oan cuối cùng. Đây là một oan án mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh. Cuối năm 2001, bà Nguyễn Thị Ước, ngụ huyện Chơn Thành (Bình Phước) cho bà H. vay… Read more

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

22/04/2009 LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Quyền sở hữu 0

TS. TRẦN VĂN GIAO Cải cách tài chính công là nhiệm vụ quan trọng của đất nước có liên quan mật thiết với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, vấn đề đánh giá thực trạng công cuộc cải cách tài chính công ở Việt Nam hiện nay và xác định những… Read more

ĐỔI MỚI CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC

22/04/2009 Xã hội, nhà nước và pháp luật Việt Nam 0

PGS.TS. NGÔ NGỌC THẮNG – Học viện Chính trị Khu vực I thuộc Học Viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Chức năng giai cấp của Nhà nước giữ vai trò định hướng, chi phối chức năng xã hội. Đến lượt nó, chức năng xã hội là điều kiện, là cơ… Read more

CÔNG BẰNG XÃ HỘI

22/04/2009 Xã hội, nhà nước và pháp luật Việt Nam 0

VŨ QUỐC TUẤN Thế nào là công bằng xã hội? Làm thế nào và làm gì để thực hiện được công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển? Đó là những vấn đề cần được trao đổi để có nhận thức chung trong quan niệm và giải pháp thực hiện. Chênh lệch giàu… Read more