THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Advertisements

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004

Văn bản hướng dẫn

 1. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự
 2. Nghị quyết Về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 3. Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”
 4. Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 5. Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí
 6. Nghị quyết Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 7. Quyết định Quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà
 8. Nghị quyết Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự
 9. Nghị quyết Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 10. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 3 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân

=================================================================

PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2004

Văn bản hướng dẫn

1. Nghị định Về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự

2. Quyết định Về tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân

3. Quyết định Về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

4. Thông tư Hướng dẫn việc xử lý tài sản tịch thu theo bản án, quyết định của Tòa án quân sự và trách nhiệm của đơn vị quân đội được thi hành án dân sự

5. Quyết định Ban hành Quy định về mẫu, mầu sắc, nguyên tắc sử dụng trang phục, phù hiệu Chấp Hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; mẫu thẻ, việc cấp phát, thay đổi và thu hồi thẻ Chấp hành viên

6. Nghị định Về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án

7. Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự

8. Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí

9. Quyết định Về việc ban hành Quy chế uỷ quyền quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho Giám đốc Sở Tư pháp

10. Quyết định Về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án

11. Nghị định Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

12. Quyết định Ban hành Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

13. Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

14. Quyết định Quy định Chế độ báo cáo công tác thi hành án dân sự trong quân đội

15. Nghị định Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản

16. Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

17. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

18. Nghị định Về bán đấu giá tài sản

19. Quyết định Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

20. Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự

=================================================================

PHÁP LỆNH CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI NĂM 1993

Văn bản hướng dẫn

Nghị định Về án phí, lệ phí toà án

=================================================================

PHÁP LỆNH  VỀ TỔ CHỨC TÒA ÁN QUÂN SỰ  NĂM 2002

Văn bản hướng dẫn

 1. Nghị quyết Quy định tổng biên chế, số lượng thẩm phán và số lượng hội thẩm quân nhân của các Toà án quân sự
 2. Nghị quyết Về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của các toà án quân sự
 3. Thông tư liên tịch Hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự

=================================================================

PHÁP LỆNH  VỀ THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN  NĂM 2002

Văn bản hướng dẫn

 1. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
 2. Nghị quyết liên tịch Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Toà án nhân dân
 3. Quyết định Quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà
 4. Nghị quyết Về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành Toà án và Hội thẩm; Giấy chứng minh Thẩm phán và giấy chứng minh Hội thẩm

=================================================================

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Văn bản hướng dẫn

 1. Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 ngày 27-09-2007 Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 2. Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27-07-2006 Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 3. Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24-12-2004 Về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 4. Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30-09-2004 Về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát

=================================================================

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Văn bản hướng dẫn

 1. Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04-08-2006 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự
 2. Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-05-2006 Hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự
 3. Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17-09-2005 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”
 4. Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31-07-2003 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 5. Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT/TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN ngày 05-12-2005 Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Toà án nhân dân
 6. Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31-07-2003 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 7. Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-03-2005 Hướng dẫn thi hành một số quy định của trong phần thứ nhất “Những qui định chung” của BLTTDS năm 2004

=================================================================

CÁC VĂN BẢN KHÁC

==========================================================

VĂ N BẢN MỚI CẬP NHẬT

1. LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

(SOURCE: CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP)

Exit mobile version