Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ

BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

Văn bản hướng dẫn

1.Chỉ thị Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự

2. Quyết định Về việc ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

3. Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá – thông tin

4. Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

5. Quyết định Về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

6. Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

7. Nghị định Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

8. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

9. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

10. Thông tư Hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

11. Quyết định Về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

12. Nghị định Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

13. Nghị định Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

14. Nghị định Về họ, hụi, biêu, phường

15. Nghị định Về giao dịch bảo đảm

16. Quyết định Ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

17. Nghị định Về đăng ký và quản lý hộ tịch

18. Nghị định Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

19. Nghị định Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

20. Nghị định Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

21. Nghị định Về bán đấu giá tài sản

=================================================================

LUẬT NHÀ Ở NĂM 2005

Văn bản hướng dẫn:

1. Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

2. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

3. Chỉ thị Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở

4. Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở Quyết định Thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

=================================================================

LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú

=================================================================

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

1.Chỉ thị Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

2. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

=================================================================

LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

=================================================================

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2005

Văn bản hướng dẫn

1. Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

2. Nghị định Về thương mại điện tử

3. Quyết định Ban hành Quy định về kế toán trên máy vi tính đối với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng

4. Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại

5. Quyết định Ban hành Quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử

6. Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

7. Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

8. Nghị định Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

9. Quyết định Ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng

10. Quyết định Về hạn mức số dư đối với thẻ trả trước vô danh

11. Thông tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21/7/2008 hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử.

=================================================================

LUẬT CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG NĂM 2005

Văn bản hướng dẫn

1. Quyết định Ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc

2. Quyết định Ban hành Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ

3. Quyết định Ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

=================================================================

LUẬT HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BỘ PHÂN CƠ THỂ NGƯỜI NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

1. Quyết định Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và Quy trình kỹ thuật ghép gan từ người cho sống

2. Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

=================================================================

LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

1.Quyết định Ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)

2. Nghị định Về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

3. Nghị định Về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng

4. Nghị định Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

5. Nghị định Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

6. Quyết định Ban hành "Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng"

7. Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

8. Nghị định Về quản lý hoạt động bay

9. Quyết định Về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không

10. Quyết định Ban hành "Quy chế không lưu hàng không dân dụng"

11. Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển

=================================================================

BỘ LUẬT HÀNG HẢI NĂM 2005

Văn bản hướng dẫn

1.Quyết định Ban hành quy định về đăng kiểm tầu biển Việt Nam

2. Quyết định Về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tầu biển Việt Nam

3. Quyết định Về báo hiệu hàng hải

4. Quyết định Về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

5. Quyết định Về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

6. Quyết định Về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

7. Quyết định Về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

8. Quyết định Về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tầu thuyền trên biển

9. Quyết định Về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam

10. Quyết định Về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam

11. Quyết định Về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

12. Thông tư liên tịch Hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tầu biển

13. Quyết định Ban hành Quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tầu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa

14. Quyết định Về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

15. Quyết định Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra hàng hải

16. Quyết định Sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải quy định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

17. Quyết định Quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tầu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tầu biển Việt Nam

18. Quyết định Ban hành Tiêu chuẩn Ngành: Dụng cụ nổi cứu sinh

19. Quyết định Ban hành Tiêu chuẩn Ngành: Máy lái thủy lực – Yêu cầu kỹ thuật

20. Quyết định Ban hành Tiêu chuẩn Ngành: Máy lái thủy lực – Phương pháp thử hoạt động tại xưởng chế tạo

21. Nghị định Về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

22. Quyết định Ban hành Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn

23. Nghị định Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

24. Nghị định Về đăng ký và mua, bán tầu biển

25. Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định

26. Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định

27. Thông tư Hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

28. Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

29. Nghị định Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

30. Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển

31. Quyết định Công bố Cảng biển Phú Quý cho tàu thuyền ra, vào hoạt động

32. Quyết định Về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

33. Quyết định Ban hành Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tầu biển và tầu công vụ Việt Nam

34. Quyết định Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình

35. Quyết định Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định

36. Quyết định Về việc sửa đổi điểm a và điểm b mục 8 Phụ lục I Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

37. Quyết định Về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cà Mau

38. Nghị định Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

39. Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển

40. Quyết định Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

41. Quyết định Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế

42. Quyết định Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang

43. Quyết định Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh

44. Quyết định Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa

45. Quyết định Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

46. Quyết định Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu

47. Quyết định Công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải An Giang

48. Nghị định Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

=================================================================

LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Văn bản hướng dẫn

1. Nghị định Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

2. Thông tư liên tịch Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

3. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

4. Quyết định Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

5. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

=================================================================

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

1. Nghị quyết 45/2005/QH11 ngày 14-06-2005 về thi hành Bộ luật dân sự năm 2005

2. Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27-07-2006 Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 07 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

3. Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20-08-1998 Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991

4. Nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21-06-2007 Quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp

5. Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02-04-2005 Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 07 năm 1991

6. Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17-03-2003 Về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

7. Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 09-06-2000 Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

=================================================================

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (LƯU Ý: MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÓ TRƯỚC THỜI ĐIỂM BLDS NĂM 2005 CÓ HIỆU LỰC CHỈ THAM KHẢO ĐỂ VẬN DỤNG TƯƠNG TỰ)

1. Nghị quyết của HĐTPTANDTC số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

2. Nghị quyết Của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/HĐTP ngày 19 tháng 10 năm 1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh thừa kế – Hết hiệu lực

3. Nghị quyết Số: 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2004 của hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự Về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Hướng dẫn BLDS năm 1995) – Hết hiệu lực

4. Nghị quyết Của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn Áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000

5. Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTPTANDTC ngày 10/8/2004 Của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết Các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

6. Nghị quyết Số: 03 /2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số qui định của Luật phá sản

7. Nghị quyết Số: 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”

8. Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 8 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng =================================================================

CÁC VĂN BẢN LUẬT THƯƠNG MẠI LÀ NGUỒN CỦA LUẬT DÂN SỰ

=================================================================

CÁC VĂN BẢN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH LÀ NGUỒN CỦA LUẬT DÂN SỰ

=================================================================

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ AN SINH XÃ HỘI LÀ NGUỒN CỦA LUẬT DÂN SỰ

=================================================================

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ NGUỒN CỦA LUẬT DÂN SỰ

=================================================================

THÔNG TIN VỀ LÃI SUẤT CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

=================================================================

BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

=================================================================

CÁC VĂN BẢN KHÁC

=================================================================

VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT

1. Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/199 của chính phủ và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của của Chính phủ về lệ phí trước bạ

2. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 3/4/2008 hơớng dẫn áp dụng một số qui định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân

3. Thông tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21/7/2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

4. Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 09/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đấtLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

5. Thông tư số 49/2008/TT-BTC 12/06/2008 của Bộ tài chính Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra

6. Thông tư số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC 30/05/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

7. Thông tư số 36/2008/TTLT-BTC-BTP 29/04/2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

8.Thông tư số 07/2008/TT-BTC 15/01/2008 Hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú

9. Thông tư số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT 31/01/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

10. Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

11. Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 16/9/2008 Chính Phủ Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

(SOURCE: CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP)

4 Responses

 1. Cho em hỏi vấn đề như sau: Bản án sơ thẩm tuyên trả tài sản (tài sản được cầm cố tai Ngân Hàng và có ký giao dịch bảo đảm,tổng vay là 2 tỷ ) cho Ngân Hàng để bán hóa giá thu hồi nợ .(tại thời điểm này thì hợp đồng tín dụng vẫn còn hiệu lực hơn 5 tháng và NH định giá tài sản này là 5 tỷ ).Nhưng Viện Trưởng VKS ND Tỉnh có kháng nghị Phúc Thẩm theo hướng tịch thu sung công quỹ.4 tháng sau Tòa phúc Phẩm tại TP HCM tuyên tịch thu tài sản đó sung công quỹ NN.Sau đó THA Dân Sự Tỉnh Bán Đấu Giá được 800 triệu đồng.Hội Đồng Thẩm Phán TAND TC tai hà nội có kháng nghị Giám Đốc Thẩm,Tạm dình chỉ thi hành bản án phúc thẩm nêu trên và giao hồ sơ vụ án cho TAND Tỉnh Xét Xử lại từ đầu.6 Tháng sau TAND TC Tại TPHCM Xét xử lại,Đại diện VKS NDTC rút kháng nghị của Viện Trưởng VKS ND Tỉnh Và tuyên án như bản án sơ thẩm (trả tài sản đó cho NH bán hóa giá thu hồi nợ,số dư còn lại giao cho gia đình em).Nhưng tài sản này đã đượcTHA Tỉnh Bán Đấu giá chỉ được có 800 triệu nên đã làm thất thoát tài sản rất lớn gần 3 tỷ đồng.Vậy em muốn khởi kiên bồi thường thiệt hại về tài sản do tòa án phúc thẩm xử oan sai thì em phải gửi đơn đến cơ quan nào để giải quyêt. Kính mong Quý Vị hướng dẫn dùm em,em xin cám ơn trước.Em sẽ gửi toàn bộ hồ sơ của vụ án cho Quý Vị nào quan tâm.Số Điện Thoại của em 0907.33.53.73. Email : Phuoclong1706vt@yahoo.com

 2. 1 trang web quá tuyệt vời. Chân Thành cảm ơn Thầy và các đồng sự!

 3. Đây là một trang web rất hữu dụng. Em đã tìm được nhiều tài liệu để nghiên cứu từ đây. Em xin cảm ơn tấm lòng tâm huyết của các thầy cô khi xây dựng nên trang web này!

  • Em là cựu sinh viên khoa Pháp luật hình sự k26, Em đa đi làm tại VPLS được 4 năm rồi. Quả thật khó khăn khi tim 1 trang Wed miễn phí về hệ thống văn bản và các chia sẻ nghề nghiệp. Em xin cảm ơn Các thầy cô thật nhiều. Em xin kính chúc Các Thầy, Các Cô thật nhiều sức khoẻ để trở những chuyến đò nối gần những ước mơ!
   Kính
   Cựu Sinh viên

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: