THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

LỊCH HỌC MÔN LUẬT DÂN SỰ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 – 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Advertisements

1. HỌC KỲ:  Học kỳ 1 năm học 2009 – 2010

 2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 2.1. Môn Luật dân sự – Modul 1 theo học chế tín chỉ (Nội dung môn học theo phương pháp tín chỉ – Chưa áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

* Người học: Sinh viên Khóa 33

* Nội dung môn học:

Modul 1 có 3 tín chỉ, bao gồm 12 vấn đề:

Vấn đề 1: Khái niệm chung luật dân sự Việt Nam

Vấn đề 2: Quan hệ pháp luật dân sự

Vấn đề 3: Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

Vấn đề 4: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu

Vấn đề 5: Tài sản

Vấn đề 6: Nội dung quyền sở hữu

Vấn đề 7: Hình thức sở hữu

Vấn đề 8: Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu

Vấn đề 9: Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu

Vấn đề 10: Những quy định chung về thừa kế

Vấn đề 11: Thừa kế theo di chúc

Vấn đề 12: Thừa kế theo pháp luật

– Sinh phải thực hiện 2 bài tập cá nhân tuần, hai bài tập nhóm tháng và một bài tập lớn học kỳ;

– Sinh viên phải thực hiện thi hết học phần Modul1 vào cuối kỳ.

* Thời gian thực hiện:

Thực hiện trong 16 tuần: 1 tuần 0, 12 tuần giảng và thảo luận 12 vấn đề thuộc Modul 1 (4 tiết/tuần = 2 tiết giảng + 2 tiết thảo luận), 2 tuần bảo vệ bài tập nhóm tháng và 1 tuần thảo luận chung.

 2.2. Chuyên đề tự chọn: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

* Người học: Sinh viên Khóa 31 Khoa Luật dân sự

* Nội dung môn học:

Chuyên đề gồm có 5 chuyên đề nhỏ:

Chuyên đề 1: Những qui định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Chuyên đề 2: Thế chấp, cầm cố tài sản

Chuyên đề 3: Bảo lãnh, tín chấp

Chuyên đề 4: Đặt cọc, ký cược, ký quĩ

Chuyên đề 5: Xử lý tài sản bảo đảm và giải quyết tranh chấp

– Sinh viên phải thực hiện một bài kiểm tra thường xuyên và một bài thi hết chuyên đề.

* Thời gian thực hiện:

Thời lượng của Chuyên đề là 30 tiết (trong đó tự học 6 tiết). Chuyên đề được triển khai trong 6 tuần: 5 tuần giảng (4 tiết/tuần) và 1 tuần thảo luận (4 tiết).

3. LỊCH HỌC VÀ GIẢNG MODUL 1 – LUẬT DÂN SỰ

Các từ viết tắt trong lịch giảng:

– LT: Giờ lý thuyết

– TL: Giờ thảo luận

THỨ

BUỔI

TIẾT

LUẬT DÂN SỰ

Modul 1

CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

HỘI TRƯỜNG

 

 

1 – 2

KT33 AB – LT

KT33 CD – LT  

 

B502

B503

 

Sáng

3 – 4

KT33 GH – LT

 

B602

 

 

5 – 6

KT33 EF– LT

QT33 CD– LT

 

B601

B603

THỨ 2

—————

—————

—————-

—————-

——————

 

 

1 – 2

HS33 AB – LT

HS33 CD – LT

 

B601

B602

 

Chiều

3 – 4

DS33 CD – LT

 

B603

 

 

5 – 6

HC33 AB – LT

HC 33 CD – LT

 

B502

B503

 

—————

—————

—————

—————

—————

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

KT33 A1- TL

KT33 A2- TL

 

B502

B402

 

Sáng

3 – 4

QT33 C1- TL

QT33 C2- TL

 

B603

E401

 

 

5 – 6

QT33 AB- LT

 

 

B602

THỨ 3

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

     

 

Chiều

3 – 4

DS33 AB – LT

 

B602

 

 

5 – 6

HC33 C1- TL

HC33 C2- TL

 

B503

B403

 

—————

—————

—————

—————

—————

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

 

   

 

Sáng

3 – 4

QT33 D1- TL

QT33 D2– TL

 

B603

B601

 

 

5 – 6

QT33 A1- TL

QT33 A2– TL

 

B602

C301

THỨ 4

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

DS33 D1- TL

DS33 D2- TL

 

B602

B501

 

Chiều

3 – 4

DS33 A1- TL

DS33 A2- TL

 

B601

B603

 

 

5 – 6

 

 

 

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1- 2

KT33 G1- TL

KT33 G2- TL

 

B601

E401

 

Sáng

3- 4

QT33 B1- TL

QT33 B2- TL

 

B602

E402

 

 

5 – 6

KT33 D1- TL

KT33 D2- TL

 

B503

B501

THỨ 5

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

HC33 B1- TL

HC33 B2- TL

 

B502

B302

 

Chiều

3 – 4

HS 33 A1- TL

HS33 A2- TL

 

B601

E402

 

 

5 – 6

HC33 D1- TL

HC33 D2- TL

 

B503

B401

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

KT33 B1- TL

KT33 B2– TL

 

B502

B503

 

Sáng

3 – 4

KT33 H1- TL

KT33 H2– TL

 

B601

B603

 

 

5 – 6

 

   

THỨ 6

—————

—————

—————

—————

—————

   

1 – 2

HS33 B1- TL

HS32C2- TL

 

B503

B501

 

Chiều

3 – 4

HS33 D1- TL

HS33 D2- TL

 

B601

B402

 

 

5 – 6

HC33 A1- TL

HC33 A2- TL

 

B502

B303

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

KT33 F1- TL

KT33 F2- TL

 

B601

E402

 

Sáng

3 – 4

KT33 C1- TL

KT33 C2- TL

 

B503

E401

   

5 – 6

KT33 E1- TL

KT33 E2- TL

 

B601

E402

THỨ 7

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

DS33 B1- TL

DS33 B2- TL

 

B603

E102

 

Chiều

3 – 4

DS33 C1- TL

DS33 C2- TL

 

B302

E402

   

5 – 6

HS33 C1- TL

HS33 C2- TL

 

B602

B501

1,2,3,4

DS 31

C301

SOURCE: LỊCH GIẢNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Exit mobile version