Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CÔNG VĂN SỐ 92/BXD- QLN NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA LẠI VÀ ĐẦU TƯ VÀO MỘT PHẦN DỰ ÁN NHÀ Ở VFA THƯƠNG MẠI ĐANG TRIỂN KHAI

Advertisements

Kính gửi:  Công ty liên doanh TNHH Capitaland – Vista

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/2009/CLV-CV ngày 30/6/2009 của Công ty liên doanh TNHH Capitaland – Vista gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: “tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản trong phạm vi sau đây:

a) Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

b) Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất để cho thuê đất đã có hạ tầng;

c) Kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này.”

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, các tổ chức, cá nhân nước ngoài không được mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng thông báo để Công ty liên doanh TNHH Capitaland – Vista nghiên cứu thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Exit mobile version