Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng. Xác định giá đất sát với giá thị trường tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được bồi thường bằng đất được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo 1 trong các hình thức:

– Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 – 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi;

– Hỗ trợ bằng 1 suất đất ở hoặc 1 căn hộ chung cư hoặc 1 suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Trường hợp người được hỗ trợ có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và được miễn học phí đào tạo cho 1 khóa học đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề phải lấy ý kiến của người bị thu hồi đất thuộc đối tượng chuyển đổi nghề.

Civillawifor tổng hợp

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và gia hạn sử dụng đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đất đai.

2. Người sử dụng đất và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 3. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:

a) Xác định diện tích đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, trong đó làm rõ diện tích đất lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất khu bảo tồn thiên nhiên;

b) Xác định diện tích đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, trong đó làm rõ diện tích đất quốc phòng, đất an ninh, đất đô thị, đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại, đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ tầng có tầm quan trọng quốc gia, đất di tích danh thắng;

c) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;

d) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

2. Chính phủ trình Quốc hội quyết định các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Điều 4. Nội dung quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:

a) Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;

b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, bao gồm: đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản tập trung; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp cấp tỉnh; đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh; đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại; đất cho hoạt động khoáng sản; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa do tỉnh quản lý; đất di tích danh thắng, đất khu du lịch;

c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của tỉnh;

d) Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng;

đ) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ xét duyệt các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Điều 5. Nội dung quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

a) Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn huyện đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh;

b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của cấp huyện, bao gồm: đất nuôi trồng thủy sản không tập trung; đất làm muối; đất khu dân cư nông thôn; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp cấp huyện; đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại; đất cơ sở sản xuất kinh doanh; đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ; đất phát triển hạ tầng cấp huyện; đất có mặt nước chuyên dùng; đất nghĩa trang, nghĩa địa do huyện quản lý;

c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của huyện;

d) Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng;

đ) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện;

e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Điều 6. Nội dung quy hoạch sử dụng đất của cấp xã

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp xã bao gồm:

a) Xác định diện tích các loại đất trên địa bàn xã đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện;

b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của xã, bao gồm: đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của xã; đất nghĩa trang, nghĩa địa do xã quản lý; đất sông suối; đất phát triển hạ tầng của xã và đất phi nông nghiệp khác;

c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của xã;

d) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã;

đ) Giải pháp để thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

2. Ủy ban nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

Điều 7. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế được thể hiện trong quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đề xuất nhu cầu sử dụng đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất khu bảo tồn thiên nhiên và phân bổ đến từng tỉnh, thành phố trên cơ sở quy hoạch của ngành;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định nhu cầu sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, thành phố;

c) Các Bộ, ngành khác có trách nhiệm đề xuất nhu cầu sử dụng đất các công trình có tầm quan trọng quốc gia phân bổ đến từng tỉnh trên cơ sở chiến lược, quy hoạch phát triển của Bộ, ngành mình;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành xác định nhu cầu sử dụng đất theo lĩnh vực của từng Bộ, ngành tại địa phương;

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này và phân bổ đến từng tỉnh.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

3. Đối với các địa phương không có tổ chức Hội đồng nhân dân thì Ủy ban nhân dân có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Điều 9. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các xã không thuộc khu vực phát triển đô thị.

5. Cơ quan chủ trì thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này có trách nhiệm tổ chức hội đồng thẩm định hoặc lấy ý kiến các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

6. Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất

a) Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất;

b) Mức độ phù hợp của các phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước; quy hoạch phát triển của các ngành và các địa phương;

c) Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường;

d) Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất;

7. Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất

a) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất;

b) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm (05) năm và hàng năm của Nhà nước;

c) Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

8. Trường hợp đặc biệt phải chuyển đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

9. Kinh phí tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xác định thành một mục riêng trong kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 10. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ ngoài thực địa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc bảo vệ đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và cấp tỉnh.

MỤC 2. GIÁ ĐẤT

Điều 11. Xác định lại giá đất trong một số trường hợp cụ thể

1. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp.

2. Giá đất cụ thể được xác định lại theo quy định tại khoản 1 Điều này không bị giới hạn bởi các quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất (sau đây gọi là Nghị định số 123/2007/NĐ-CP).

Điều 12. Đơn giá thuê đất

1. Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5% đến 2% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2. Đất ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành đơn giá thuê đất thấp hơn đơn giá thuê đất theo quy định, nhưng mức giá cho thuê đất thấp nhất bằng 0,25% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

3. Đơn giá thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuê là đơn giá trúng đấu giá.

Điều 13. Tiền thuê đất đối với trường hợp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê đất phải nộp một lần để được sử dụng đất trong trường hợp này được tính bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng mục đích sử dụng đất và cùng thời hạn sử dụng đất.

MỤC 3. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 14. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ

1. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 197/2004/NĐ-CP) và các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 84/2007/NĐ-CP) thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để hỗ trợ.

2. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

a) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ lớn hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch;

b) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư thì người tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

3. Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước.

4. Nhà nước điều tiết một phần lợi ích từ việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các khoản hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Điều 15. Chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

2. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã phê duyệt được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Điều 16. Bồi thường đất nông nghiệp

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.

2. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

a) Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường;

b) Diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

3. Trường hợp đất thu hồi là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

5. Đất nông nghiệp sử dụng chung của nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, nếu chi phí này là tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Điều 17. Hỗ trợ

Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

1. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở;

2. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp;

3. Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao không được công nhận là đất ở;

4. Hỗ trợ khác.

Điều 18. Hỗ trợ di chuyển

1. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ kinh phí để di chuyển.

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được hỗ trợ kinh phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt.

3. Người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới (bố trí vào khu tái định cư) được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 19. Hỗ trợ tái định cư

1. Nhà ở, đất ở tái định cư được thực hiện theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư.

Đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không có chỗ ở nào khác thì được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền tương đương với khoản chênh lệch đó.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở mà tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung trường hợp đã được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể tại địa phương quy định về suất tái định cư tối thiểu và mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 20. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (kể cả đất vườn, ao và đất nông nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định này) thì được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau đây:

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng;

b) Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại các điểm a và b khoản này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh, mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh, thì được hỗ trợ cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của ba năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ bằng tiền. Mức hỗ trợ cao nhất bằng giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

4. Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả hỗ trợ quy định tại Điều này cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Điều 21. Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 30% – 70% giá đất ở của thửa đất đó; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 20% – 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong Bảng giá đất của địa phương; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ, diện tích đất được hỗ trợ và giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Điều 22. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định này mà không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong các hình thức bằng tiền hoặc bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như sau:

a) Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

b) Hỗ trợ một lần bằng một suất đất ở hoặc một căn hộ chung cư hoặc một suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Việc áp dụng theo hình thức này được thực hiện đối với các địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, quỹ nhà ở và người được hỗ trợ có nhu cầu về đất ở hoặc căn hộ chung cư hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà giá trị được hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản này lớn hơn hoặc bằng giá trị đất ở hoặc căn hộ chung cư hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; phần giá trị chênh lệch được hỗ trợ bằng tiền.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể hình thức hỗ trợ và mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này cho phù hợp với thực tế của địa phương.

3. Trường hợp người được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và được miễn học phí đào tạo cho một khóa học đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động.

Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các đối tượng chuyển đổi nghề nằm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo nghề, tạo việc làm cho các đối tượng bị thu hồi đất nông nghiệp.

Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề phải lấy ý kiến của người bị thu hồi đất thuộc đối tượng chuyển đổi nghề.

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Điều này.

Điều 23. Hỗ trợ khác

1. Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 18, 19, 20, 21 và 22 Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn sống chính từ sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ phù hợp với thực tế của địa phương.

Điều 24. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành. Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được bồi thường như sau:

a) Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình;

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

b) Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, mà phần còn lại không còn sử dụng được thì được bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang sử dụng thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật cùng cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành; nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường.

Trong trường hợp công trình hạ tầng thuộc dự án phải di chuyển mà chưa được xếp loại vào cấp tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc sẽ nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất với cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư dự án để xác định cấp tiêu chuẩn kỹ thuật để bồi thường.

4. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 10 Điều 38 của Luật Đất đai thì không được bồi thường.

5. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thì việc xử lý tài sản theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP).

Điều 25. Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gồm:

a) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện;

b) Tổ chức phát triển quỹ đất.

2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm:

a) Đại diện cơ quan Tài chính;

b) Đại diện cơ quan Tài nguyên và Môi trường;

c) Đại diện cơ quan Kế hoạch và Đầu tư;

d) Chủ đầu tư;

đ) Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã có đất bị thu hồi;

e) Đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất từ một đến hai người;

g) Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.

3. Thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất được thuê doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Điều 26. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm lập dự toán chi phí cho công tác này của từng dự án như sau:

a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành;

b) Đối với các khoản chi chưa có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thì lập dự toán theo thực tế cho phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ở địa phương;

c) Chi in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ cho bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án.

2. Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án. Đối với các dự án thực hiện trên các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến thì tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập dự toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo khối lượng công việc thực tế, không khống chế mức trích 2%.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường quyết định kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

MỤC 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

Điều 27. Căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

1. Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong văn bản sau:

a) Đối với các tổ chức thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Đối với các dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin giao đất, thuê đất và có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về nhu cầu sử dụng đất.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải có văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định về nhu cầu sử dụng đất;

c) Đối với cộng đồng dân cư thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất;

d) Đối với cơ sở tôn giáo thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.

Điều 28. Áp dụng thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với dự án đầu tư

1. Trình tự, thủ tục thực hiện đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế:

a) Trường hợp không thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại các Điều 29, 30 và 31 Nghị định này;

b) Trường hợp theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất thì thực hiện thu hồi đất giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện giải phóng mặt bằng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào văn bản công nhận kết quả đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phải ra quyết định giao đất, cho thuê đất.

2. Đối với dự án đầu tư sử dụng đất không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì không phải làm thủ tục thu hồi đất; sau khi được giới thiệu địa điểm, chủ đầu tư và người sử dụng đất thỏa thuận theo hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất.

Điều 29. Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất

1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đầu tư tại địa phương. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư để xem xét giới thiệu địa điểm theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét giới thiệu địa điểm.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo thu hồi đất ngay sau khi giới thiệu địa điểm đầu tư; trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch thì thực hiện thông báo sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt và công bố.

Nội dung thông báo thu hồi đất gồm: lý do thu hồi đất, doanh thu và vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và dự kiến về kế hoạch di chuyển.

Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi.

3. Cho phép khảo sát lập dự án đầu tư

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chủ đầu tư tiến hành khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vực dự án ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư để phục vụ việc lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, thu hồi đất và lập phương án bồi thường tổng thể, hỗ trợ, tái định cư và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các công việc tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp. Đối với các địa phương đã thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có thể giao nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho Tổ chức phát triển quỹ đất;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án đầu tư.

4. Đối với dự án quan trọng quốc gia sau khi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án nhóm A, dự án xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải thực hiện các công việc quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Thời hạn ra văn bản giới thiệu địa điểm đầu tư; thông báo thu hồi đất; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này không quá 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ về đầu tư hợp lệ.

6. Sau khi đã được giới thiệu địa điểm, chủ đầu tư lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng; lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nội dung dự án đầu tư phải thể hiện phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 30. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 17/2006/NĐ-CP) và theo quy định sau đây:

1. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm:

a) Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;

b) Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối lượng, tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại;

c) Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xã hội;

d) Số tiền bồi thường, hỗ trợ;

đ) Việc bố trí tái định cư;

e) Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư;

g) Việc di dời mồ mả.

2. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

a) Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến;

b) Việc niêm yết phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi;

c) Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là hai mươi (20) ngày, kể từ ngày đưa ra niêm yết.

3. Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

a) Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hoàn chỉnh và gửi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định;

b) Trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cần giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh trước khi chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất theo quy định sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Điều 31. Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất

1. Thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 37 và Điều 44 của Luật Đất đai.

Trường hợp thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất thuộc thẩm quyền của một cấp thì việc thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất được thực hiện trong cùng một quyết định.

Trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và giao đất, cho thuê đất theo dự án cho chủ đầu tư trong cùng một quyết định.

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và công bố công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất liên quan từ hai quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

4. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được xét duyệt thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trường hợp việc bồi thường được thực hiện theo tiến độ thì chủ đầu tư được nhận bàn giao phần diện tích mặt bằng đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ để triển khai dự án.

5. Trường hợp chủ đầu tư và những người bị thu hồi đất đã thỏa thuận bằng văn bản thống nhất về phương án bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất hoặc khu đất thu hồi không phải giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

Điều 32. Cưỡng chế thu hồi đất

1. Việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 38 Nghị định này;

b) Quá ba mươi (30) ngày, kể từ thời điểm phải bàn giao đất quy định tại khoản 6 Điều 29 Nghị định này mà người có đất bị thu hồi không bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

c) Sau khi đại diện của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động thuyết phục nhưng người có đất bị thu hồi không chấp hành việc bàn giao đất đã bị thu hồi cho Nhà nước;

d) Có quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đã có hiệu lực thi hành;

đ) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai quyết định cưỡng chế tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi.

2. Sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày giao trực tiếp quyết định cưỡng chế hoặc ngày niêm yết công khai quyết định cưỡng chế quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này mà người bị cưỡng chế không bàn giao đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án riêng và trách nhiệm tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án đầu tư thuộc các Bộ, ngành.

1. Căn cứ quy mô thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư có thể quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án đầu tư thuộc diện nhà nước thu hồi đất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương (trong Điều này gọi là Bộ, ngành).

Bộ, ngành có dự án đầu tư phải phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

MỤC 5. PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 34. Quỹ phát triển đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được trích từ 30% đến 50% nguồn thu hàng năm từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để lập Quỹ phát triển đất. Quỹ phát triển đất được sử dụng vào các mục đích sau:

a) Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để phát triển đất;

b) Ứng vốn để đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;

c) Ứng vốn để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương;

d) Hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp;

đ) Hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi;

e) Hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sử dụng Quỹ phát triển đất để hỗ trợ cho các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e khoản này.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu trích nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hình thành Quỹ phát triển đất và ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất theo các nguyên tắc sau đây:

a) Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận;

b) Quỹ phát triển đất có tư cách pháp nhân, hoạt động hạch toán độc lập, có con dấu riêng, có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

c) Quỹ phát triển đất được quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy chế mẫu;

d) Quỹ phát triển đất được hưởng các khoản ưu đãi theo quy định hiện hành.

3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc miễn các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Điều 35. Tổ chức phát triển quỹ đất

1. Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập ở cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Tạo quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội;

c) Tạo quỹ đất để phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương, ổn định thị trường bất động sản;

d) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị và khu vực có quy hoạch phát triển đô thị;

e) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

g) Chủ trì hoặc phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng;

h) Dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

i) Tổ chức phát triển các khu tái định cư;

k) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

l) Cung cấp thông tin về giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Nguồn vốn của Tổ chức phát triển quỹ đất bao gồm:

a) Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này;

b) Ứng vốn từ ngân sách nhà nước;

c) Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất.

Điều 36. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh

1. Doanh nghiệp đang sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.

2. Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất kiểm tra thực tế và quyết định xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định sau:

a) Diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, đang sử dụng đúng mục đích theo quyết định giao đất, cho thuê đất, hợp đồng thuê đất thì được tiếp tục sử dụng, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Diện tích đất đã được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, đang sử dụng đúng mục đích thì phải chuyển sang thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, bị chiếm, thất thoát; diện tích đất đã cho tổ chức khác, cá nhân thuê hoặc mượn sử dụng, liên doanh liên kết trái pháp luật thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi;

d) Đất ở thì bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để quản lý; trường hợp đất ở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

đ) Diện tích đất đã lấn, chiếm; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết dứt điểm để xác định người sử dụng đất.

Điều 37. Sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm

Việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo quy định sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình ngầm để sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư. Người được sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường;

2. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm không quá 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng. Đơn giá thuê đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương;

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 38. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

1. Trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án ngay sau khi dự án đầu tư được đăng ký điều chỉnh quy mô.

2. Việc gia hạn được quy định như sau:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính, số liệu địa chính và gửi tới cơ quan có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính;

c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

d) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất;

đ) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này không quá hai mươi (20) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện việc thu hồi đất khi hết thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 39. Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hành Nghị định

1. Việc lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này được áp dụng để lập quy hoạch sử dụng đất cho giai đoạn kể từ năm 2011 trở đi. Các trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Đối với khu vực đô thị hiện hữu thuộc quận, thị xã, thành phố, phường, thị trấn đã có quy hoạch xây dựng chi tiết được xét duyệt mà trong quy hoạch xây dựng chi tiết đã có nội dung về quy hoạch sử dụng đất thì sử dụng nội dung quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng chi tiết để tổng hợp vào quy hoạch sử dụng đất của cấp trên.

2. Việc xác định giá thuê đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này được áp dụng đối với các trường hợp ký hợp đồng thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Đối với các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất mà trong hợp đồng đã xác định rõ đơn giá thuê đất thì trong thời hạn ổn định năm (05) năm không xác định lại đơn giá thuê đất.

3. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh theo quy định Nghị định này

4. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định Nghị định này. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm thì giá đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP.

Điều 40. Giải quyết khiếu nại về giá đất bồi thường, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc quyết định cưỡng chế thu hồi đất

1. Việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất đai, Điều 63 và Điều 64 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và quy định giải quyết khiếu nại tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng thực hiện quyết định thu hồi đất; cơ quan nhà nước đã ban hành quyết định thu hồi đất phải có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có). Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là đúng pháp luật thì người có đất bị thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

Điều 41. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

2. Bãi bỏ các quy định sau:

a) Điều 10, Điều 12, bỏ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại các Điều 14, 30, 52, 125, 126, 127 và Điều 141 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

b) Các Điều 3, 6, 10, 19 và 27, khoản 1 Điều 28, 32, 36, 39 và 48 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;

c) Điều 4 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

d) Khoản 1 Điều 2, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

đ) Các Điều 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 và Điều 62 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

e) Điểm 2 khoản 12 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

177 Responses

 1. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted
  to say that I’ve truly enjoyed browsing your
  blog posts. After all I’ll be subscribing on your rss feed and I am hoping
  you write again very soon!

 2. Thanks for the auspicious writeup. It in truth used to be a entertainment account it. Glance advanced to more introduced agreeable from you! However, how can we be in contact?

 3. Cho tôi hỏi: Trường hợp trả tiền bồi thường chậm do lỗi của Nhà nước được quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 197/2004:
  – Gia đình tôi được kê khai kiểm đếm năm 2008, đến năm 2010 mới được chi trả tiền bồi thường (phúc tra lại, xác định lỗi do cán bộ kê khai không chính xác), ở tỉnh tôi giá đất nông nghiệp năm 2010 thấp hơn năm 2008 nên được áp giá bồi thường năm 2008.
  – Nhưng còn vật kiến trúc thì được tính theo năm nào ? quy định tại văn bản nào? (Vì giá bồi thường đối với VKT năm 2010 cao hơn năm 2008)

 4. cho em hỏi 10000m2 đất nông nghiệp thì được bồi thường như thế nào?
  nếu giá bồi thường là 40.000/m2 thì có thấp quá không và có được hổ trợ gì từ nghị định này không(cái khoảng hổ trợ 1.2 đến 5 lần giá trị đó).
  hiện em ở Xuân Lộc-Đồng Nai.
  xin cảm ơn!

  • xin phep cho toi hoi. nha toi co 1sao dat nong nghiep, nay thuoc dien quy hoach cua cum cong nghiep vua va nho huyen thuan thanh tinh bac ninh. chu doanh nghiep boi thuong voi gia la bao nhieu cho dung voi luat hien nay. xin tran thanh cam on.

 5. UBND huyện đã có quyết định thu hồi đất công sản vào tháng 4 nhưng đến tháng 5 người sử dụng đất có quyết định thu hồi xin tách thửa đất đó thì có vi phạm pháp luất không?
  nếu có thì ở khoản nào, điều mấy, luật nào ạ
  em xin chân thành cảm ơn

 6. Xin cho hỏi về phương thức tính % đất còn lại tại Điều 20. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất.
  Hiện tại doanh nghiệp bên tôi đang đầu tư 1 dự án tại Hải Dương nhưng chia ra làm 2 giai đoạn bồi thường, hỗ trợ thì sẽ tính toán như thế nào tại giai đoạn 2. Hiện đang xảy ra trường hợp là 1 hộ được tiền hỗ trợ tới 2 lần vì khi thu hồi giai đoạn 2, một số hộ còn 1 ít đất chưa thu hồi tại giai đoạn 1 giờ đây lại được tính là 100% mất đất tính trên diện tích còn lại đó (coi như bồi thường cho 2 dự án khác nhau) Tôi thấy điều này thật vô lý. Xin hỏi trường hợp này HĐ GPMB Hải Dương tính như vậy có đúng hay không? Xin cho biết ý kiến!

 7. Bố tôi có tạo lập thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
  đất. Năm 2008 bố tôi chết, chúng tôi là người được hưởng thừa kế. Toàn bộ thửa đất này anh em chúng tôi đã chia nhau sử dụng. Đến nay Nhà nước thu hồi một phần thửa đất. Toàn bộ phần thu hồi này nằm trong phần diện tích đất mà tất cả anh em đã thống nhất phân chia cho tôi.Vì điều kiện quá khó khăn tôi và với số tiền đền bù mà tôi nhận được không đủ để tự lo chổ ở cho mình. Do đó cho tôi xin hỏi tôi có thể kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin bồi thường bằng đất hoặc bố trí tái định cư hay không. Nếu được thì căn cứ vào cơ sở pháp lý nào

 8. Theo nghị định 69/2009/NĐ-CP. Về việc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm từ 1.5 đến 5 lần. Nhưng tại địa phương tôi đang áp dụng hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm là 3 lần. Nay tôi xin hỏi nhà tôi có 3 đám nương với tổng diện tích khoảng 10.000m2 nhưng khi GPMB thi công làm đường vào 1 đám nương khoảng 1000m2. Hỏi khi thu hồi 1000m2 này có được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm (3 lần của 1000m2) này không.

 9. cho tôi xin hỏi.
  Năm 2010 gia đinh tôi bị nhà nước thu hồi 2000m2 đất nông nghiệp để làm khu tái định cư (số tiền đền bù tất cả như vtậ kiến trúc trên đất, cây cối hoa màu…. được 115 triệu). số tiền đền bù thu hồi đất theo giá đất nông nghiệp, sau đó có cho gia đình tôi hai lô tái định cư ngay tại chỗ đất bị thu hồi, nhưng họ lại bắt đóng tiền sử dụng đất, gia đình tôi xin nợ tiền sử dụng đất và đóng hết tiền thuế trước bạ, nhưng họ lại không cho nợ tiền sử dụng đất và bắt đóng hết số tiền đền bù đất 115 triệu, không cho nợ vậy có đùng hay không, trong khi đó theo nghị định 120CP thì có ghi là được nợ tiền sử dụng đất là năm 5 là sao ?

 10. Năm 2010 gia đinh tôi bị nhà nước thu hồi 2000m2 đất nông nghiệp để làm khu tái định cư (số tiền đền bù tất cả như vtậ kiến trúc trên đất, cây cối hoa màu…. được 115 triệu). số tiền đền bù thu hồi đất theo giá đất nông nghiệp, sau đó có cho gia đình tôi hai lô tái định cư ngay tại chỗ đất bị thu hồi, nhưng họ lại bắt đóng tiền sử dụng đất, gia đình tôi xin nợ tiền sử dụng đất và đóng hết tiền thuế trước bạ, nhưng họ lại không cho nợ tiền sử dụng đất và bắt đóng hết số tiền đền bù đất 115 triệu, không cho nợ vậy có đùng hay không, trong khi đó theo nghị định 120CP thì có ghi là được nợ tiền sử dụng đất là năm 5 là sao ?

 11. toi xin hoi.vua qua ubnd xa da thu hoi mot sao dat nong nghiep de lam ho giac cong cong va duoc den bu voi so tien mot trieu dong nhu vay co dung quy dinh cua phap luat ve luat dat khong

 12. Theo chủ trương của thị trấn có kế hoạch làm đường qua đất nhà tôi đang ở nhà tôi bị lấy một phần đất để phục vụ cho việc làm đường qua nhà ngoài ra chủ trương của thị trấn thu hồi thêm đất nông nghiệp của nhà tôi để chuyển đổi mục đích sử dụng bán lại cho những người có nhu cầu để phục vụ việc làm đường, với việc thu hồi đất để làm đường nhà tôi hoàn toàn đồng ý , nhưng với việc thu hồi đất để bán lại cho những hộ dân khác thì gia đình tôi không nhất trí để có tiền làm đường và chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhà tôi một phần đất còn lại. Cho tôi hỏi thị trấn làm như vậy có đúng không và nếu nhà tôi không nhất trí thì phải giải quyết vấn đề này như thế nào?

 13. ban oi
  ban gui cho minh cai luat den bu dat dai moi nhat di
  nha minh co 1 cai coc chinh duong dien 500 kv di vao ray ca phê nhung ko biet luat nhu the nao ca
  co j pan gui vao email cho minh nha
  thanks ban nha
  cang som cang tốt

 14. Cho gia đình tôi được hỏi
  Trước đây gia đình tôi được tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho thửa đất giãn dân, với diện tích 720 m2 , trong đó tôi được 200 m2 đất ở ,nhưng năm 2006 , thửa đất đó bị thu hồi vì nằm trong vùng quy hoạch đường cao tốc, sau khi cùng với ban giải phóng mặt bằng huyện thực hiện kiểm đếm , thanh toán tiền đền bù ,năm 2007 tôi đã nhận đủ số tiền tài sản, đất đai nhà cửa hoa màu , kể cả số tiền 200 mét đất ở đó .Vậy tôi xin hỏi , trường hợp như gia đình tôi có được cấp tái định cư không ?
  Tiểu chuẩn cấp tái định cư là những gia đình phải có đủ 4 tiêu chuẩn sau:
  1.Có đủ 200 m2 đất ở
  2.Không còn đất ở nào khác
  3.Diện tích đất bị thu hồi phải là đất gia đình đang ở
  4.Có hộ khẩu thường trú từ tháng 6 năm 2004 trở về trước
  Xét theo 4 tiêu chuẩn đó thì gia đình tôi đủ để xét tái định cư .Nhưng gia đình tôi cho đến nay vẫn chưa được cấp tái định cư
  Theo 1 số cán bộ huyện nói rằng , gia đình tôi đã nhận hết tiền bồi thường 200m2 đất ở đó , thì sẽ không được cấp tái định cư nữa .Như vậy có đúng không?
  Tôi xin chân thành cảm ơn .
  Địa chỉ của tôi: jimmy_single2004@yahoo.com

 15. xin cho toi hỏi, tôi có mảnh đất được nhà nước cấp sử dụng 20 năm, gia đình tôi chưa sử dụng hết thời hạn nhưng bây giờ mảnh đất đó năm trong dự án trung tâm văn hóa thể thao, bây giờ nếu nhà nước thu hồi thì gia đình tôi có được bồi thường không

 16. Xin cho tôi hỏi : Cty cổ phần xây dựng Đức Thuận LONG AN xin dự án làm cơ sở hạ tầng để bán đất lại cho các nhà đầu tư thứ cấp .Vậy thu hồi các phần đất của các hộ dân trong dự án có phải thuộc diện nhà nước thu hồi hay không ? dự án này thuộc dự án tư hay công ? và qui trình thu hồi đất phải được thực hiên như thế nào là đúng pháp luật ?
  Vậy nếu sau khi tôi khiếu nại đến UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan tòa hành chánh tỉnh tôi có còn có thể được tiếp tục khiếu nại nửa hay không ? tôi mong nhận được câu trả lời sớm .xin chân thành cảm ơn !

 17. Xin cho hỏi, nhà cũ của tôi thuộc diện giải tỏa tại phường An Khánh, Thủ Thiêm, Quận 2 và đã tiến hành di dời, nhận bồi thường vào tháng 7/2009. Vậy xin cho hỏi, nếu sắp tới Quận có chủ trương hỗ trợ bổ sung trượt giá thì gia đình tôi có nằm trong diện được nhận hỗ trợ bổ sung này không? Xin chân thành cảm ơn?

 18. tại sao đà nẵng không thích thực hiẹn nghị định 69 về giải toả đền bù ?
  Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng. Xác định giá đất sát với giá thị trường tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
  Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được bồi thường bằng đất được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo 1 trong các hình thức:
  – Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 – 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi;
  – Hỗ trợ bằng 1 suất đất ở hoặc 1 căn hộ chung cư hoặc 1 suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.
  Trường hợp người được hỗ trợ có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề và được miễn học phí đào tạo cho 1 khóa học đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề phải lấy ý kiến của người bị thu hồi đất thuộc đối tượng chuyển đổi nghề.
  thế nhưng tại sao đà nẵng không thích thực hiẹn nghị định 69 về giải toả đền bù ?
  vì:
  1/ Các doanh nghiệp bị lỗ .
  2/ Nông đà nẵng giàu.
  3/ % cho các xếp giảm.
  và gì nửa hè

 19. toi xin hoi mot van de cho o cua toi la o pho may chai thuoc phuong tran hung dao da co lenh quy hoach nhung sao mai den bay gio chua thay nhac den. Toi xin hoi den bao gio moi co lenh giai .xin camon

 20. Xin hỏi , Nhà tôi thuộc diện giải tỏa hiện nay , cách đây 10 năm tôi có mua 1ngôi nhà khác trong cùng phường để ở ngôi nhà cũ cho đứa em đã lập gia đình để ở tạm( vì chưa có chổ ở) . Nay nhà nước có kế giải tỏa và có thông báo cho tôi là gia đình tôi không được cấp đất tái định cư, trong khi đó có 1 số trường hợp như tôi nhưng nhà mua ở phường khác thì được cấp đất.
  Xin nhờ tư vấn dùm. cám ơn

 21. mình xin chân thành cảm ơn thay kuti đã trả lời gup mình câu hỏi mà mình đã hỏi. mình xin chân thành cảm ơn thầy. chúc thây sức khỏe, công tác tốt.

 22. Hỏi. Nhà tôi có một thửa đất nông nghiệp nằm trong quy hoajwch xây dưng nhà máy nước. Tất cả các yêu cầu khi địa phương đưa ra chugn tôi đều đã thực hiện. Nhưng đến nay công trihn đã triển khai san lấp mặt bằng xong và đã đi đến xây dưng nền móng nhung các hộ dân giao đất của chúng tôi chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ nào từ chính quyền địa phương. Và chính quyền địa phương cũng chưa đưa cho chúng tôi bất cứ một văn bản nào để đối chiếu. hỏi chình quyền làm như thế đúng hay sai. và chùng tôi phải làm gì

  • chúng tôi gồm gần 30 hộ dân thuộc thôn CHẨN KỲ xã TRUNG TÚ huyện ỨNG HOÀ _HÀ Nội xin hỏi như sau đầu năm 2110 nha nước co làm một con dường từ KIM NUNG xã HOÀNG LONG huyện PHU XUYÊN qua xã TRUNG TÚ trong đó có thôn CHẨN KỲ mấy chục hộ dân chúng tôi ở vệ đường bị thu hồi đất trồng lùa để làm đường vậy chùng tôi xin hỏi hiên nay công trình đã làm gần 2 năm rồi nông dân chúng tôi có được đền bù không? và đền bù như thế nào? cán bộ thôn và xã thì trả lời chúng tôi là hiện tại chưa có đền bù bằng tiền nếu sau này co được đền bù thì họ sung vào công quỹ ma trả cho chúng tôi vào chỗ đát hiên nay có người đang đấu thầu thả cá chúng tôi xin hỏi xã làm thế có đúng không?

 23. Toi dang o xa ky thinh-khu kinh te vung ang.
  Vua qua UBDN Huyen co ap giá đền đất nông nghiệp của chúng toi với gia 70.995.000đ . gia nay theo khung quy dinh nao? xin cho biet khung gia dat tai da9y va thoi điểm nay.
  tran trong cam on

 24. Xin cơ quan chức năng cho tôi hỏi ;
  – giá trị một suất đất tái định cư tối thiểu là gì ?
  – ở tỉnh ninh thuận quy định giá trị một suất đất tái định cư tối thiểu là bao nhiêu tiền ?
  Vậy rất mong quý cơ quan chức năng sớm trả lời cho tôi được biết .
  Tôi xin trân thành cám ơn !
  phan rang, ngày 17/08/2011

 25. Xin cho hỏi!
  – Theo GCNQSD đất thì diện tích đất của tôi là 3288 m2, nhưng khi thu hồi thì diện tích thu hồi giảm 86m2 so với GCNQSD đất là do sai số đo đạc. Do đó, tôi chỉ được bồi thường, hỗ trợ với diện tích 3202 m2 (giảm 86 m2) thì đúng hay sai (vì tôi nghĩ sai số đo đạc thì không thể lớn như vậy, và tôi luôn phải đóng thuế đất với diện tích 3288 m2)?
  – Nếu giờ tôi khiếu nại thì tôi có được hỗ trợ, bồi thường theo đúng diện tích GCNQSD đất hay không?
  Xin cảm ơn!

 26. gia dinh toi bi thu hoi gan 2000met vuong dat nong nghiep thuoc khi vuc do thi loai 2.de lam khu lien hop the duc the thao,,nhung ban quan ly du an tinh nam dinh chi den bu cho gia dinh so tien 430trieu.trong khi do co ho bi thu hoi dien tich 500met vuong thi lai dc den bu hon 300tr.toi va ba con nhan dan o to 22 phuong loc vuong tp nam dinh rat bat xuc voi phuong an den bu dan den khieu kien.vay toi mong cac co quan chuyen mon cho chung toi dc biet khung gia dat den bu dat nong nghiep o phuong loc vuong tp nam dinh la bao tien mot met vuong va cac ho bi thu hoi dat dc huong nhung ho tro gi muc gia nhu the nao

 27. Dat khoan 2 khi nha nuoc thu hoi thuc hien ca du an. Doi voi cac ho gia dinh dang sinh song truc tiep san xuat nong nghiep. Nam 2008 thi duoc boi thuong 10% gia tri ve dat. Vay theo luat moi ve boi thuong tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat thi nhung ho gia dinh ca nhan co dat khoan 2 bi thu hoi co duoc huong muc boi thuong toi da la 100% gia tri ve dat khong?

 28. Gia đình tôi sống tại Sóc Sơn. Từ năm 1998, gia đình tôi có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để trồng hoa màu, canh tác từ đó đến nay. Chúng tôi đã được cấp GCN quyền sử dụng đất và hàng năm vẫn đóng thuế theo quy định. Nay phần đất đó vào diện thu hồi. Nhưng khi đền bù họ chỉ đền bù theo khung giá là 108000đ/m2 mà không có hỗ trợ thêm vì nói rằng gia đình tôi không phải là nông dân. (nếu là nông dân thì mức đền bù gấp 5 lần). Nhưng thực tế từ năm 1998 đến nay gia đình tôi là người trực tiếp canh tác trên mảnh đất đó. Vậy việc giải quyết như vậy có chính xác theo các quy định của pháp luật không và chúng tôi cần làm những thủ tục gì để đòi lại sự công bằng? Rất mong luật sư cho ý kiến

 29. Cho tôi hỏi
  Đất gia đinh khai hoang trồng lúa và hoa màu ,ổn định không tranh chấp từ những năm 1980 không có giấy tờ gì như CNQSĐ .Nay nhà nước thu hồi để làm đường ,vậy đất đai có được đền bù không ?
  Xin cảm ơn tư vấn của các luật sư.

 30. Cho xin hỏi

  Gia đình anh em chúng tôi có khai hoang được miếng đất để trồng lúa và hoa màu,chăn nuôi … từ những năm 1979,1980,1981. Đất đai ổn định và không có tranh chấp,vì là vùng nông thôn cho nên cũng không có giấy tờ gì,ngay cả nhà dân trong làng,xã cũng nhiều gia đình có giấy tờ gì đâu ? từ xưa đến nay nào có sổ đỏ,sổ hồng,sổ xanh gì ?.Cách đây vài năm có dự án làm con đường đi qua và năm 2010 khởi công làm đường và đất đai bị thu hồi .Vì là đất khai hoang cho nên chủ đầu tư ,chính quyền địa phương chỉ đền bù thiệt hại hoa màu,cây trồng … với giá rẻ mạt,còn đất đai thi không được đền bù gì hết . Vậy cho tôi hỏi như vậy có đúng không ? gia đình tôi có được đền bù đất khai hoang ổn định không tranh chấp từ những năm 1980 không ? .Xin cảm ơn các luật sư giúp đỡ tư vấn .

 31. cho toi hoi

 32. Tên tôi là: Trần Tố Như.
  Sinh năm: 1940.
  Tôi là thương binh hạng II trong kháng chiến chống Mỹ.
  Hiện có hộ khẩu thường trú tại khối 7 – Thị trấn Cầu Giát – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An.
  Vào ngày 10 tháng 04 năm 1993, Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt Quỳnh lưu căn cứ vào việc dôi dư diện tích đất sử dụng đã bán lại cho gia đình nhà tôi 1,5 gian ốt bán hàng gắn liền với đất, tổng toàn bộ diện tích đất cả phía trước và phía sau ốt với là 72 m2.
  Ngày 19 tháng 05 năm 1994, UBND Thị trấn Cầu Giát đã xác nhận việc Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt Quỳnh lưu bán ốt bán hàng gắn liền với đất trên cho tôi và đã đề nghị lên UBND huyện Quỳnh Lưu cùng với các cơ quan chức năng giải quyết .
  Ngày 20 tháng 05 năm 1994, chủ tịch UBND Huyện Quỳnh Lưu đã nhất trí với đề nghị của Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt Quỳnh lưu và UBND thị trấn Cầu Giát về việc bán ốt bán hàng gắn liền với đất cả phía trước và phía sau ốt trên diên tích đất 72m2 cho tôi.
  Miếng đất trên có ranh giới rõ ràng và được ghi rõ trong sơ đồ phác họa của Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt Quỳnh lưu
  Vào tháng 06 năm 1994, gia đình tôi đã tiến hành xây dựng một ngôi nhà kiên cố có gác lửng với diện tích nền nhà là 40m2 trên diện tích đất đã được Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt Quỳnh lưu bán.
  Ngày 15 tháng 08 năm 1997, Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt Quỳnh Lưu có văn bản số 09 Gửi lên UBND Tthị trấn Cầu Giát, UBND Huyện Quỳnh Lưu, đề nghị UBND Thị trấn Cầu Giát, UBND Huyện Quỳnh Lưu cấp quyền sử dụng đất cho gia đình tôi theo đúng luật định. Tôi cũng đã nhiều lần đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng luật đất đai nhưng chưa được giải quyết.
  Từ đó đến nay, gia đình tôi kinh doanh và sinh sống trên mảnh đất đó mà không hề có tranh chấp về đất đai với Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt Quỳnh Lưu cũng như với bất kỳ cá nhân hoặc hộ gia đình nào.
  Ngày 14 tháng 05 năm 2011, Ban giải phóng mặt bằng các cấp đã tiến hành đo đất để thu hồi nhưng không thông qua gia đình chúng tôi.
  Ngày 19 tháng 05 năm 2011, tôi có mang đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng mảnh đất trên đến gặp Ông Trần Ngọc Vang là phó chủ tịch UBND Huyện Quỳnh Lưu với đề nghị UBND Huyện Quỳnh Lưu và Ban giải phóng mặt bằng các cấp xem xét, giải quyết đền bù đất đai cho gia đình tôi để tránh thiệt thòi nhưng được Ông Vang trả lời rằng mảnh đất đó thuộc đất cơ quan nên không được đền bù.
  Ông Vang trả lời như trên là đúng hay sai?

 33. don vi toi duoc UBND tinh giao quan ly dat nam 1990 nhung chua co nhu cau su dung nen cho cac ho dan lien ket trong cay, nay don vi co nhu cau su dung can thu hoi dat, don vi da boi thuong thiet hai theo quyet dinh cua UBND huyen nhung ca 2 ho dan chong doi khong nhan vay phai giai quyet nhu the nao cho hop ly?

 34. đất bi thu hồi từ 2004 để xây đai học kiến trúc, nay 2011 dân phường long thanh my, q9 chưa được biết phương án bồi thường ra sao? không hiểu ubnd quận 9 làm gì trong 7 năm mà chưa ra được phương án bồi thường cho dân? dân cần chờ bao nhiêu năm nữa?

 35. đất bi thu hồi từ 2004 để xây đai học kiến trúc, nay 2011 dân phường long thanh my, q9 chưa được biết phương án bồi thường ra sao? không hiểu ubnd quận 9 làm gì trong 7 năm mà chưa ra được phương án bồi thường cho dân? dân cần chờ bao nhiêu năm nữa?

 36. Trường hợp toàn bộ diện tích đất trong một huyện bị thu hồi.Tôi còn một thửa đất ở ngoài huyện khác,thì như vậy cho tôi hỏi có được hưởng tái định cư hay không?

 37. tôi muốn tìm biểu mẫu cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp. có ai có thể giúp tôi không? cảm ơn rất nhiều

 38. tôi có một thửa đất giáp với quốc lộ 3 bị thu hồi, trên giấy tờ sử dụng đất ghi là đất trồng cây lâu năm với giá trị đền bù khoảng 60.000 đ/m2, còn giá trị thực tế trên thị trường khoảng 4 triệu đồng vậy cho tôi hỏi đất của tôi có được đền bù sat với giá thị trường không?

 39. tại điều 22 khoản 1 điểm a có ghi mức hỗ trợ từ 1,5 – 5 lần vậy cho tôi hỏi như thế nào thì áp dụng 1,5 và như thế nào thì áp dụng 5?

 40. toi dai dien cho cac ho dan xin hoi luat su van de sau; toi co manh dat dc thua ke cua bo toi de lai . nam tren truc duong dang duoc mo rong .tu nhung nam 59 den nay nha da mo rong duong vao 2 lan .nhung chung toi ko dc thong bao tren cac phuong tien .nam 2010 lai tiep tuc dc mo rong . va lan vao hanh lang cua cac ho va gia dinh toi .vay toi xin hoi luatsu la dat cua chung toi co duoc den bu hay ko ?

 41. Gia đình tôi có thửa đất ở chiều rộng 50m bám theo mặt đường Quốc lộ 7A đoạn qua xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
  Thời điểm sử dụng: từ năm 1979.
  Nay Nhà nước có chủ trương nâng cấp Tuyến Quốc lộ 7A và Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Con Cuông đang triển khai làm công tác GPMB.
  Tôi xin hỏi như sau: Với các thửa đất ở dọc đường Quốc lộ được xác định thời điểm sử dụng trước năm 1980, tính từ Tim đường vào bao nhiêu mét là thuộc phần bị thu hồi theo quy định? Phần còn lại là phần được bồi thường.
  Ví dụ: Phần đất của tôi, Hội đồng Bồi thường GPMB đo từ Tim đường vào là 20m, nhưng chỉ được bồi thường 09m, còn 11m là phần bị thu hồi. Xin hỏi Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Con Cuông thực hiện như thế đúng hay sai? căn cứ vào Văn bản hướng dẫn nào?

 42. Nha toi co manh dat 200m2 hien nay theo du an quy hoach cua huyen nha toi bi lay di 61m2, phan con lai van con dat de o, nhung gia dinh ko muon lay tien den bu dat 61m2 vi gia den bu dat qua thap so voi gia thi truong, gia ding muon duoc lay dat tai dinh cu tuong duong voi 61m2 do co duoc ko? bo me toi va 2 vo chong toi o chung tren manh dat do nhung da tach ho khau roi.
  Kinh mong duoc giup do

 43. cong ty toi mua lai dat cua cty A – dat nam trong dien thue dai han (40nam). vay toi muon hoi khi chung toi duoc nhuong quyen su dung dat thi tien mua gia tri tai san gan lien voi dat va tien ho tro den bu , di doi chung toi co duoc nhan lai sau khi chuyen doi

 44. toi dai dien cho 5 ho dan o tai huyen loc binh tinh lang son xin hoi nhu sau.
  lo dat vuon rong gan 7000m2 thuoc 5 ho dan da su dung on dinh tu nam 1988 toi nay nhung van chua duoc cap gcnsd va UB tinh da ra quyet dinh thu hoi dat khong co gay to hop le nhu the co dung khong.
  va chung toi phai lam nhu the nao de doi lai quyen loi cua minh

 45. tôi ở Mông Dương thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. Xin cho tôi hỏi hiện nay gia đình tôi sở hữu 1 thửa đất rộng 680m2 dùng làm đất ở đã có sổ đỏ được cấp năm 2005.Nay tập đoàn than VN lấy của gia đìng tôi hơn 200m2 đất trong sổ đỏ và hơn 200m2 đất khai phá, áp giá đền bù là 140.000 VNĐ/1m2 đất trong sổ đỏ và 104.000 VNĐ/1m2 đất khai phá trồng trọt.Khi tôi hỏi cán bộ đền bù thì được biết khung giá này do tỉnh quy định. Nhưng theo tôi được biết giá đất nông nghiệp hiện nay khi giải toả điền bù thấp nhất cũng là 70 triệu/ 1 sào bắc bộ chưa kể hỗ trợ(nghĩa là 70triệu/360m2) như vậy đất nông nghiệp cũng gần 200.000/1m2 vậy mà đất ở được cấp sổ đỏ của tôi chỉ được tính 140.000/1m2 mà giá đất thực tế ở khu vực tôi trên thị trường ít nhất cũng trên 1 triệu/1m2 . vậy việc áp giá đất như vậy đối với gia đình tôi là đúng hay sai? Nếu sai tôi phải khiếu nại ở đâu và như thế nào? và giá đất thực sự áp dụng ở tỉnh QuảngNinh năm 2011 là bao nhiêu? tôi có thể nhờ luật sư giúp đỡ được không và phải nhờ ở đâu? Rất cảm ơn!

 46. Tôi ở Hậu Giang,cho tôi xin hỏi hiện nay tôi có phần đất 255m nông nghiệp trồng cây lâu năm bị thu hồi , Vị trí đất vừa nằm trong khu dân cư, vừa là đất vườn ao cùng thửa với đất ở.Trung tâm quỹ đất bồi thường 95.000đ/m. Về phần hỗ trợ tôi chỉ nhận hỗ trợ về đất nằm trong khu dân cư trong thâm hâu 30m vị trí số 4 của quốc lộ 1.Chứ không được hỗ trợ về vị trí đất vườn ao liền thửa với đất ở. Cách hỗ trợ như vậy của Trung tâm quỹ đất như vậy có đúng không? Rất cám ơn

  • chào bạn! mình chỉ là sinh viên địa chính mới ra trường mình xin góp ý với trường hợp của bạn như sau:
   1_ đất vườn ao liền kề với đất nông nghiệp thuộc nhóm đất nông nghiệp nên trong quá trình bồi thường có thể trung tâm quỹ đất đã tính cả diện tích đất vườn ao vào diện tích đất nông nghiệp trồng cây lâu năm với mức giá 95.000đ/m trước đó rồi mà bạn không biết (tất nhiên giá cả này là do sự thỏa thuận của đôi bên).
   2_ diện tích đất ở của gia đình bạn được cắm 1 xuất tái định cư như bạn nói trên.
   vậy trung tâm quỹ đất làm như vậy là hoàn toàn thỏa đáng rồi bạn à!!
   chúc bạn thành công

 47. Tôi ở Hậu Giang,cho tôi xin hỏi hiện nay tôi có phần đất 255m nông nghiệp trồng cây lâu năm bị thu hồi , Vị trí đất vừa nằm trong khu dân cư, vừa là đất vườn ao cùng thửa với đất ở.Trung tâm quỹ đất bồi thường 95.000đ/m. Về phần hỗ trợ tôi chỉ nhận hỗ trợ về đất nằm trong khu dân cư trong thâm hâu 30m vị trí số 4 của quốc lộ 1.Chứ không được hỗ trợ về vị trí đất vườn ao liền thửa với đất ở. Cách hỗ trợ như vậy của Trung tâm quỹ đất như vậy có đúng không? Rất cám ơn

 48. Gia đình tôi có 1 mẫu đất nông nghiệp ở Nam Định có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(sổ đỏ), khi gia đình tôi chuyển vào Đồng Nai sống thì có cho người ở ngoài quê sử dụng để canh tác nhưng gia đình tôi không thu lợi gì mà chỉ yêu cầu họ phải nộp sản lượng cho nhà nước đầy đủ, tất nhiên đó chỉ là giao kèo trên lời nói không có giấy tờ gì, từ đó đến giờ cũng đã 5 năm rồi, gia dình tôi thì cắt khẩu vào Đồng Nai hết rồi chỉ còn tôi là còn khẩu ở ngoài Nam Định thôi.
  Tôi muốn hỏi là như vậy có ảnh hưởng và bất lợi gì cho gia đình tôi sau này không? Nếu có thì gia đình tôi cần phải làm gì? Ba má tôi có thể chuyển quyền sử dụng đất đó sang cho tôi không?
  Kính mong nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng từ quý luật sư! Địa chỉ mail của tôi là: cstriennguyenlucky89@yahoo.com
  Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn!

 49. ông Bảnh ,ông Vàng bị thu hồi toàn bộ đất sản xuất để giao đất cho C.Ty lập dự án kinh doanh bất động sản, không có quyết định thu hồi đất của Nhà nước, giá đền bù do hai bên thỏa thuận. Trong khi không có phương án đền bù hỗ trợ tái định cư, chưa thành lập ban giải phóng mặt bằng và tất cả những quy định về trình tự thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng không thực hiện một cách công khai minh bạch, hai bên chưa thống nhất được giá đền bù thì UBND huyện căn cứ vào giá đền bù của C.ty để buộc hai ông phải nhận và khi không nhận tiền đền bù. hai gia đinh khiếu nại về giá đền bù chưa được trả lời thì UBND huyện ra quyết định thu hồi dất của hai ông và ra QĐ cưỡng chế thu hồi.
  Xin hỏi: Việc triển khai dự án như vậy có đúng với quy định của PL hay không?
  Việc ra các quyết định thu hồi đất và cưỡng chế trong hoàn cảnh và thời điểm đó có đúng PL hay không?
  Quan điểm của diễn đàn trong việc này?

  • Xin vui lòng cho tôi hỏi về cách tính giá đền bù theo nghị định 69. Cụ thể tôi có 1 miếng đất làm ruộng tọa lạc tại Xã Tân Hưng, Thị Xã Bà Rịa mặt tiền đường lớn. Năm 2009 UBND xã Tân Hưng có vận động để tôi đồng ý cho UBND xã Tân Hưng lấy 200 m2 để xây dựng Ấp văn hóa. Theo giá đất năm 2010 thì khung giá tại tuyến đường đó là 1,875,000/m2 và gia đình tôi hiện sản xuất trên mãnh ruộng này. Như vậy trường hợp của tôi sẽ được tính đền bù như thế nào. Xin chân thành cảm ơn

  • Nội dung câu hỏi chưa thật cụ thể:
   – Trường hợp thu hồi đất lúa giao ổn định, khi nhà nước thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ như sau:
   + Bằng giá đất trồng cây hàng năm theo khung giá của tỉnh;
   + Hỗ trợ ổn định đời sống: từ 1,5 đến 5 lần giá đất trồng cây hàng năm;
   – Trường hợp khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 20% – 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong Bảng giá đất của địa phương; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

 50. Xin chào ban quản trị diễn đàn
  Tôi có 1 câu hỏi về điều 26-Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
  Hiện bên tôi là phía chủ đầu tư và có thuê tổ chức là ban gpmb huyện thực hiện công tác gpmb. Kinh phí tổ chức thực hiện này là 2%tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án. Vậy tôi xin hỏi là ban gpmb huyện làm những công việc gì, 2% này bao gồm những nội dung phải thực hiện nào, quyền và nghĩa vụ giữa các bên ra sao?

 51. Kinh gui quy bao dien tu chinh phu gd toi thuoc khu quy huach quoc lo 1a thuoc tp thanh hoa.toi thuoc dien nam trong dieu 21 nd69/2009.toi dang rat ban khoan 1 cau;ngoai viec duoc boi thuong theo gia gia dat nong nghiep trong cay lau nam con duoc ho tro tu 30% den70%gi dat o cua thua do.
  Xin quy bao co the giup toi . Khong nay duoc ap dung theo muc cu the duoc ko .nha toi nam trong dien bao nhieu %
  toi xin cam on!

 52. Xin chào quý báo!
  xin cho hỏi có quy định nào về cách tính diện tích đất tái định cư trên diện tích đất bị thu hồi không?
  xin cảm ơn nhiều !

 53. Xin chào các ban, tôi hiện là công chức nhà nước. tôi có 1 vấn đề muốn hỏi ý kiến của tất cả các bạn, ai biết xin trả lời giup tôi. Vấn đề như sau:
  ở địa phương tôi có 1 xã, có 1 khu đất ruộng gọi là đất đoàn thể (có nghĩa là đất sử dụng chung). Năm ngoái có 1 Cty tư nhân đến xây dựng công trình thủy điện trên khu đất đó và đã đền bù cho xã 150.000.000đ. Tôi xin hỏi: Xã nhận tiền đền bù như vậy có đúng ko? khoản tiền đền bù đó được sử dụng như thế nào? có phải nộp NSNN ko? văn bản để áp dụng vấn đề tôi nêu trên?

 54. Xin chào! Cho tôi hỏi tôi có 78m2 đất đang ở hiện nay mua lai của chủ trước đây khai hoang từ đất trống , hoặc mua lại của lán xe ( của các cụ cao tuổi của phường) từ những năm 1990, lâu nay bị qui hoạch treo ; nhưng đến tháng 4/2010 Chủ Tịch UBND Thành phố Thanh hóa qui hoạch là đât ở ; vậy chúng tôi có được oở tại chỗ hay không ? và có được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ? nếu được cần những thủ tục gì? ( UBND phường đã xác nhận thành đất ở từ năm 1990 đến nay).

 55. Tôi hiện là công chức nhà nước thì có được hưởng hổ trợ theo điều 22 nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ không?

 56. Tôi hiện là công chức nhà nước thì có được hưởng hổ trợ theo điều 22/2009/NĐ-CP không. Gia đình tôi hiện đang sống tại huyện Krông Ana Đăk Lăk. Tôi có 1,2 ha đất nông nghiệp nằm ngoài khu dân cư, hiện nay Nhà nước thu hồi của GĐ tôi 2 sào nhưng BGPMB huyện chỉ đền bù tiền đất cho GĐ tôi mà không hổ trợ bằng tiền bằng 2 lần giá trị đất nông nghiệp bị thu hồi vậy có đúng không?( Theo điều 12 QĐ 02/2010 của UBND tỉnh đăk lăk khi bị thu hồi đất thì được hổ trợ bằng 2 lần giá trị đất nông nghiệp bị thu hồi) hiện GĐ tôi vẫn sản xuất trồng trọt trên thửa đất này.

 57. xin hỏi căn cứ nào xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp để hưởng hỗ trợ theo Điều 20 của nghị định 69

 58. Tôi là người ở thị trấn có mua đất ruộng ở ngoài thị trấn có dự án bồi thường thì tôi có được hỗ trợ theo điều 20 nghị định 69 không ?

 59. KHU DAN CU BINH HOA,F13 BINH THANH,KHONG BIET QUY HOACH CHUNG NAO XONG, DIEN HINH KHU B3 QHOACH,TU NAM 1979 DU AN CTPTN,TAN THUAN,cat nha khong duoc ,nuoc may thi khong co,ngap ung thuong xuyen……….mong chinh quyen giup do cho nguoi dang song tai day,duoc on dinh

 60. Xin chào tất cả mọi người

 61. Tôi muốn hỏi, nhà tôi ở xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, ở xã tôi đang tiến hành bồi thường đất nông nghiệp để làm đường lớn. Nhà tôi bị thu hồi hết cả 3 xào đất. Vậy theo luật thì nhà tôi được hỗ trợ những khoản nào? Và giá đất nông nghiệp giao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Và trong văn bản của xã bắt dân chúng tôi ký thì không có đưa ra giá chính thức, vậy chúng tôi có nên ký không?Nếu không thì nên làm sao để xã rõ ràng minh bạch hơn về giá đất khi dân ký.

 62. Xin ban bồi thường và giải phóng mặt bằng và các cơ quan chức năng trả lời dùm tôi
  tôi và mấy người hàng xóm cùng có nhà và phần đất như nhau là 96m2 nhưng tôi đã hợp thức hóa nhà và đất thành sổ hồng ,nhưng sổ hồng chỉ công nhận quyền sở hữu là 74m2 còn lại 22m2 là phần lộ giới không dược công nhận đến khi bồi thường thì bồi thường cho tôi 74m2 là 100% (74*4.400.000=325.600.000) còn 22m2 lại tính đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (22*360.000=7.920.000) tổng giá trị là 333.520.000 vnd .Trong khi đó gia đình khác chưa làm hợp thức hóa lại dược tính (96*4.400.000 ) – (378.000 *96) = 386.112.000 vnd cao hơn giá trị nhà tôi , mà nhà tôi còn phải đóng tiền làm hợp thức hóa nhà và thuế nhà đất hàng năm .Xong đến khi nào tái định cư diện tích tái định cư lớn hơn 74m2 thì tôi lại phải đóng thêm phần chênh lệch so với giá của 74m2 do vậy tôi thấy tôi bị thiệt thòi đơn thiệt thòi kép so với mọi người như vậy có công bằng không ?

 63. Làm ơn cho tôi hỏi:
  Gia đình tôi năm 2000 có nhận của Chi con bác lớn 360m2 ruộng canh tác ( vì khi đó nhà nước quy định mooic xã viên được 1,5 xào ruộng bắc bộ, nhà Chị gái thừa ruộng nên đã cho Gia đình tôi. Hai bên có viết giao kèo là khi nhà nước lấy ruộng sẽ chia đôi tiền đền bù. Nhưng đến nay chị phát đơn kiện gia đình chúng tôi và đòi lại 50% ruộng mặc dù chưa có quyết định bồi thường của ai cả và gia đình tôi đã có sổ đỏ chứng nhận thửa ruộng trên là của gia đình tôi. Vậy gia đình tôi nên giải quyết thế nào, Chi gái kia có đòi được 50% ruộng nữa không. sau này khi NN lấy ruộng và đền bù thì hai bên chia như thế nào cho hợp lý hợp tình? Rất mong Quý vị tư vấn giúp tôi.

 64. toi co viec muon hoi quy bao nhu sau:
  nha toi o trong ngo nhung truoc ngo lai khong ghi ten ngo khong ghi ten hem ma chi ghi so nha,hien nay cho nha toi dang trong dien quy hoach tai dinh cu ma nha nuoc lai tinh gia dat nha toi vao loai 3 tuc la nha trong hem.neu ching xac thi nha toi phai duoc tinh nha loai 1 vi nha nuoc khong ghi ten ngo ma cung khong ghi ten hem.vay nha toi phai duoc tinh la vi tri may?

 65. xin tra loi vao dia chi anhhaitvth@yahoo.com.vn

 66. toi va mot so nong dan o xa tan viet huyen thanh ha tinh hai duong xin duoc hoi mot so van de nhu sau chung toi co so dat nong nghiep dang canh tac nam o mat duong giao thong lien xa hien nay uy ban nhan dan xa toi muon quy hoach de ban dau gia dat o uy ban xa dang tra gia boi thuong 66trieu 1sao chung toi khong dong y voi muc gia do neu uy ban xa van ep chung toi phai giao dat cho xa voi muc gia do nhu vay co trai luat khong van de thu2 chung toi muon hoi la toan bo ho dan chung toi muon kien nghi voi xa la chap nhan phuong an boi thuong tren voi phuong thuc cac ho dan chung toi xin duoc uu tien mua 1 suat dat o do khong phai thong qua dau gia nhung uy ban xa khong dong y vi cho rang nhu vay la trai luat chung toi xin hoi nhu vay co dung khong a xin cho cau tra loi som nhat de cac ho dan chung toi duoc an tam xin cam on thu tra loi xin gui vao

 67. Theo điều 22: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định này mà không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm. Vậy cho em hỏi những trường hợp thu hồi đất thuộc điều 21 thì có được hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp không? Bởi vì Gia đình em có thửa đất nếu hưởng theo điều 21 thị giá trị thấp hơn theo điều 22. Em rất cân sự giúp đở của các anh. Em xin chân thành cảm ơn!

 68. tôi xin hỏi : gia đình tôi được anh trai cho đất và tôi đã làm nhà ở từ năm 1982 đến nay không có tranh chấp. Nay thực hiện dự án nâng cấp đường giao thông, nhà nước thu hồi đất của gia đình tôi nhưng không đền bù với lý do đất gia đình tôi sử dụng là đất hành lang giao thông không phải đất ở. Tôi xin hỏi như vậy có đúng không?

  • – Trường hợp giá đất nông nghiệp bt, hỗ trợ theo khoản 2, điều 21 có giá trị thấp hơn theo điểm a khoản 1, điều 22 thì HĐBT làm Tờ trình xin bồi thường, hỗ trợ theo khoản điểm a, khoản 1 điều 21 trình UBND tỉnh phê duyệt, quyết định.
   Chúc thành công!

 69. toi o to 174 kh9 phuong mong duong thi xa cam pha tinh quang ninh.Toi da tu khai hoang dat truoc nam 1992 de trong cay lau nam, cung tren mot thua dat co nha o khong tranh chap voi ai ,khi da duoc cap quyen su dung dat. Khi bi thu hoi 4800 m2 vinh vien thi duoc den bu va ho tro nhu the nao.

 70. cho cháu hỏi nhà cháu nằm trong dự án xây dựng cống Hương Mai,xã khánh tiến,huyện u minh,tỉnh cà mau.nhà cháu bị nhà nước thu hồi gần 10.000m2 đất.nhưng giá đất nông nghiệp ban đầu ở xã đưa ra là 12000m2 và đất thổ cư là 100.000m2 và không có loại đất nào khác.và các mức hỗ trợ khác.cho cháu hỏi giá đất như thế là đúng hay không?và việc nhà nước không phân ra từng loại đất là có đúng hay không?

 71. toi o ap CAI NAI thi tran 5can,huyen 5can.tinh camau.phan dat cua toi bi thu hoi la 78,10m2. nhung QD cua UBNDhuyen ra ngay 02/06/20010 la thu hoi19m2.va kem theo toTHONG BAO la HOTRO 59,10m2. vay toi xin hoi phan dat 59,10m2 cua toi co bi THU HOI khong?TOI CO DUOC ho tro theo ND/69/2009/ND-CP RA NGAY 13/8/2009 KHONG?vi CAN BO gpmb cua huyen tra loi la nam 1999 da boi thuong 59,10m2 roi nen gio day chi HOTRO thoi. nhung nam 1999 TOAN THE NHANDAN O AP CAI NAI khong co nhan QD BOI THUONG nao ca

 72. toi o ap CAI NAI thi tran 5can,huyen 5can.tinh camau.phan dat cua toi bi thu hoi la 78,10m2. nhung QD cua UBNDhuyen ra ngay 02/06/20010 la thu hoi19m2.va kem theo toTHONG BAO la HOTRO 59,10m2. vay toi xin hoi phan dat 59,10m2 cua toi co bi THU HOI khong?TOI CO DUOC ho tro theo ND/69/2009/ND-CP RA NGAY 13/8/2009 KHONG?

 73. dua luat ra kieu gi vay.co luat de lach luat khoi dua cho roi

  • từ thực tế đến lỳ thuyết khác nhau mà nhiều trường hợp các ông nhà nước không thể lường trước được vậy mới là con người không thì đẫ la siêu nhân cả rồi

 74. Tôi xin hỏi: tôi sử dụng đất do anh tôi cho, tôi cũng không rõ nguồn gốc đất , tôi đã làm nhà và ở đó từ năm 1982 đến nay không ai nhắc nhở gì. Nay nhà nước thu hồi đất làm dự án thuỷ lợi nhưng chỉ đền bù cho tôi giá đất nông nghiệp với lý do đất của tôi không phải là đất ở như vậy đung hay sai.

 75. xin ban boi thuong va co quan chuc nang cho chau hoi:
  ve viec nha chau o ngay khu quy hoach xay dung cong huong mai,xa khanh tien,huyen u minh,tp ca mau.
  the thi duoc nhung khoan boi thuong nhu the nao theo nghi dinh 69?chau khong biet gia dat duoc boi thuong nhu the nao,nha o,va cac muc ho tro khac,gia dat chi tiet cho huyen cua chau khi da co nghi dinh 69.
  xin co quan chuc nang tra loi giup chau.co the huong dan chau tim nhung thong tin do o dau cung duoc.

 76. Cho tôi xin hỏi quý vị về việc đền bù đất ruộng nông nghiệp.
  Gia đình tôi có 600 m2 đất ruộng khai hoang từ trước những năm 80 (chưa được cấp bìa đỏ) nhà tôi trồng cấy ổn định trên đó đến năm 1998 thì hội nông dân mượn toàn bộ để tích nước hồ phục vụ tưới tiêu và cho thuê thả cá lấy thuế (trong giai đoạn đó gia đình tôi không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào trên thửa đất nhà mình), đến nay (2010) chỗ thửa đất nhà tôi đang bị phường đổ đất xuống làm công trình công cộng gia đình tôi có làm đơn đòi đất và đòi đền bù giải phóng mặt bằng. Phường đồng ý đền bù cho gia đình tôi nhưng chỉ theo hình thức hỗ trợ gia đình tôi không đồng ý hình thức hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) mà phải đền bù GPMB cho gia đình tôi thoả đáng vậy gia đình tôi. Vậy kính xin quí vị trả lời cho gia đình tôi được hưởng đền bù theo hình thức nào? Theo nghị định 69 đất khai hoang được đền bù như thế nào?

 77. Cho hoi gia đình tôi bị thu hồi 100% đất ở và đất nông nghiệp gia đình tôi có 6 người khi bị thu hồi thì tôi được mua 1 nền tái định cư cho hỏi tôi có thể mua thêm 1 nền nửa được ko vì gia đình tôi đông không đủ chổ ở còn phần đất nông nghiệp ngoài phần đền bù theo giá của TP HCM tôi còn được hổ trợ gì nữa ko tôi ở Bình Chánh TP HCM.

 78. Xin cơ quan chức năng cho tôi hỏi ;
  – giá trị một suất đất tái định cư tối thiểu là gì ?
  – ở tỉnh lâm đồng quy định giá trị một suất đất tái định cư tối thiểu là bao nhiêu tiền ?
  Vậy rất mong quý cơ quan chức năng sớm trả lời cho tôi được biết .
  Tôi xin trân thành cám ơn !

  DALAT ngày 01/06/2010

  • **** BẠN ĐỖ VĂN HÙNG THÂN MẾN !
   BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH 2915 /QD-UBND NGÀY 24/11/2009 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG V / V QUY ĐỊNH GIÁ TRỊ SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ TỐI THIỂU TRONG ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG DƯỚI ĐÂY ;

   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số: 2915/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 24 tháng 11 năm 2009
   QUYẾT ĐỊNH
   V/v quy định giá trị một suất tái định cư tối thiểu và suất đầu tư hạ tầng
   tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung để làm cơ sở tính toán
   hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
   Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
   Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
   Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
   Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
   Xét đề nghị của Sở Xây dựng,
   QUYẾT ĐỊNH:
   Điều 1. Quy định giá trị một suất tái định cư tối thiểu và suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung để làm cơ sở hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo khoản 2 Điều 19 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, như sau:
   1. Giá trị một suất tái định cư tối thiểu: 122.000.000 đồng.
   2. Suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung:
   – Trên địa bàn thành phố Đà Lạt: 28.000.000 đồng;
   – Trên địa bàn các huyện và thị xã Bảo Lộc: 22.000.000 đồng.
   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2009.
   Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./-
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
   KT. CHỦ TỊCH
   PHÓ CHỦ TỊCH
   (Đã ký)

   Hoàng Sĩ Sơn

 79. quy vi cho hoi: hien tai mot so ho nong dan tai xa tan phuoc – huyen tan thanh – brvt, trong do co gia dinh toi.
  hien tai khu vuc ruong ( dat nong nghiep) duoc thu hoi de lam du an tan cang sai gon – cai mep ji do.
  do den bu chua thoa dang, nhan dan da gui don khieu nai, mai cho den nay, van chua thay tra loi.
  nhu vay den luc nhan duoc tien boi thuong, so tien do co duoc tinh lai suat hay khong?
  khi nao thi dan biet ket qua viec gia boi thuong dat?

  • trong thời hạn từ thu hồi đến thời hạn bạn nhận được tiền mà quá so với quy định thì số tiền bạn được nhận sẽ được tình lãi suất theo lãi suất ngân hàng

 80. Xin ban bồi thường và các cơ quan chức năng cho tôi hỏi ?
  Theo khoản 1 điều 19 nghị định này có đoạn viết ;
  ” hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất đất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ phần chênh lệch đó ”
  Cho tôi hỏi câu “số tiền được bồi thường, hỗ trợ”
  ở đây ta hiểu thế nào ?
  ” số tiền đươc bồi thường, hỗ trợ” ở đây chỉ tính riêng phần đất thôi hay tính cả phần tài sản trên đất.
  Vậy rất mong ban bồi thường và các cơ quan chức năng sớm trả lời cho tôi được rõ.
  Tôi xin trân thành cám ơn !
  email ; cafeducminh@gmail.com

 81. Cho tôi xin hỏi trường hợp bồi thường đất ruộng như sau :
  Nhà tôi đang ở Làng lường – thị trấn Đình Cả -huyện Võ Nhai -Thái Nguyên .
  vừa qua thị trấn có gửi giấy báo cho gia đình tôi về việc thu hồi đất ruộng đang trồng lúa của gia tôi với diện tích ; 2200 mét vuông để lấy đất làm nhà mở rộng thị trấn với giá đền bù là : 150 000 đ / 1mét vuông và sẽ bán lại cho gia đình 100 mét vuông với giá = 1 triệu đồng trên mết vuông .
  gia đình tôi không đồng ý với giá bồi thường và cách làm của thị trấn .như hiện nay trong gia đình tôi còn có 3 người con đang đi làm công nhân xa ở tp HCM phải thuê nhà chưa có nhà ở ,công việc không ổn định ,với diện tích thu hồi đó và cấp lại cho gia đình được 100 mét vuông thì hỏi mai mốt con tôi về quê lấy đâu ra đất để ở và làm ruộng để sống .
  xin các anh cho lời chỉ bảo .
  trân trọng cảm ơn .

  • -Xin ban bồi thường và các cơ quan chức năng cho tôi hỏi ?
   Theo khoản 1 điều 19 nghị định 69 có đoạn viết ;
   ” hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất đất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ phần chênh lệch đó ”
   Cho tôi hỏi câu “số tiền được bồi thường, hỗ trợ”
   ở đây ta hiểu thế nào ?
   ” số tiền đươc bồi thường, hỗ trợ” ở đây chỉ tính riêng phần đất thôi hay tính cả phần tài sản trên đất.
   Vậy rất mong ban bồi thường và các cơ quan chức năng sớm trả lời cho tôi được rõ.
   Tôi xin trân thành cám ơn !…..!…..!…..
   DALAT NGAY 31/05/2010

   • aa

    • Bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:
     1. Bồi thường hoặc hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất Nhà nước thu hồi;
     2. Bồi thường hoặc hỗ trợ về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất bị Nhà nước thu hồi;
     3. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất;
     4. Hỗ trợ để ổn định sản xuất và đời sống tại khu tái định cư.

 82. Gia đình tôi định mua một mảnh đất làm nhà ở ở quốc lộ 21 B, thuộc nông trường chè Long phú cũ. Giấy tờ đất có biên bẳn giao đất được Giám đốc nông trường ký đóng dấu là cho mượn đất làm nhà ở trồng chè. Ghi là căn cứ NĐ số 01/CP ngày 4/11/1995 của chính phủ và Quyết định số 515/NN – QL-RĐ của Bộ nông nghiệp cho Nông trường chè Long Phú. Vì không tìm được các văn bản trên, mong quí Báo giúp đõ chỉ bảo đất ấy có làm nhà ở chuyển nhượng được không, giao đúng pháp luật hay không.

 83. cháu chào các bác ,các chú
  cháu là 1 người dân ở huyên Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh
  Đợt này ở quê cháu ủy ban xã và huyện tiến hành thu hồi đất nông ngiệp cho công ty tư nhân thuê để mở cơ sở kinh doanh sản xuất.
  mức giá đền bù do ủy ban xã đưa ra là 70 triệu đồng / 1 sào ( 360 m2)
  cháu rất thắc mắc về mức giá đền bù này
  vậy cháu mong các bác các chú ai biết về khung giá đền bù đất nông nghiệp hướng dẫn giúp cháu xem mức giá đền bù đó đã đúng chưa?
  làm thế nào để biết được khung giá đền bù đất mới nhất ạ
  cháu xin cảm ơn mọi người ạ
  Bắc Ninh ngày 25 – 05 – 2010

 84. Kính thưa quý Báo.

  Nhà tôi hiện tọa lạc tại địa chỉ 22 Lê Tấn Bê – P.An Lạc – Q.Bình Tân, nằm trong dự án thóat nước Kênh Tham Lương – Rạch Nước Lên, diện tích khỏang 3.000m2, bị giải tỏa hơn 1.500m2 tính từ mé sông cầu An Lạc lên. Dự án kéo dài từ năm 2003 đến năm 2008 tôi mới được mời nhận tiền đền bù, nhưng áp giá của năm 2004, do chỉ giải tỏa một phần nên tôi được bồi thường bằng tiền, với giá là 160.000/1 m2. Do vậy đến nay tôi vẫn không đồng ý nhận tiền đền bù với giá quá rẻ như vậy.

  Quý Báo cho tôi được hỏi vậy theo Nghị định 69/CP của chính phủ thì tôi có thể khiếu nại để được tính giá mới hay không? Nếu khiếu nại thì nộp đơn ở đâu, vì tôi đã khiếu nại rất nhiều lần ở UBNDQ Bình Tân, và UBNDQ Bình Tân đã từ chối giải quyết việc khiếu nại về bảng áp giá đã đưa ra – họ bảo rằng giá đó là của TP đưa xuống, họ không thay đổi được.

  Rất mong nhận được phúc đáp của Quý Báo.
  Trân trọng kính chào.

 85. cho toi hoi? gia dinh toi co manh dat thuoc dien nuoi trong thuy san nay bi dua vao quy hoach, ma muc boi thuong tren giay to la 75.000d/m2, nhung thuc te lai chi co 45.000d/m2, trong khi moi chu hoc khac deu nhan duoc so tien tam ung boi thuong la 75.000.000d, rieng gia dinh toi thi chi duoc tam ung voi muc gia la 5.000.000d, trong khi cung mot dien tich dat, cung mot loai dat nuoi trong thuy san, hien nay gia dinh toi chua chiu ky xac nhan da nhan tam ung boi thuong, mong cho toi y kien ve viec nay

 86. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
  ĐƠN KHIẾU NẠI

  Kính gởi Ủy Ban Nhân Quân 2, Hội đồng bồi thường GPMB dự án xây dựng đường liên tỉnh lộ 25B. Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 TP. Hồ Chí Minh.
  Tôi đứng tên dưới đây là : Trương Thị Đẹp Số CMND : 021438618 cấp ngày 29/05/1980 TP. Hồ chí Minh.
  Thường trú 707/1 Đỗ Xuân Hợp, Ấp Tân Điền A, Phường Phú Hữu, Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh.
  Hiện tôi đang chủ sở hữu phần thửa đất 1852 tờ bản đồ số 2 Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2, diện tích bồi thường là 840,05m2.
  Tôi hoàn toàn không đồng ý với tổng trị giá bồi thường hổ trợ của dự án lô đất trên.
  Nay tôi làm đơn này gởi đến các cấp chính quyền xin khiếu nại về sự bồi thường không thỏa đáng so với bảng chiết tính được Ủy Ban thông báo ngày 29/03/2010, với giá bồi thường rất thấp so với thực tế. Với giá đền bù như vậy làm sao tôi mua lại chỗ đất mới.
  Mong các cấp chính quyền lảnh đạo xem xét lại trị giá của sự bồi thường để cho tôi khỏi phải bị mất mát và thiệt thòi quá nhiều so với tài sản của tôi.
  Kính chúc quí Ban Hội đồng Sức Khỏe
  TP. Hồ Chí Minh
  Ngày 7 tháng 4 năm 2010
  Kính đơn khiếu nại

  Trương Thị Đẹp

 87. Xin Ban bồi thường và các cơ quan chức năng cho tôi hỏi. Nhà Tôi nằm giữa đường dẫn ra cao tốc và khu Trung tâm hành chính của huyện Bình chánh (đã sang lấp). Hiện nhà Tôi không thuộc diện giải tỏa nào. không thuộc đường cũng không thuộc Trugn tâm Huyện. Nhưng khi hỏi TT Tân Túc họ bảo sẽ lấy luôn phần đất nhà tôi. Vậy các cơ quan chức năng cho tôi hỏi nhà tôi có nằm trong diện giải tỏa nào không ? và thời gian là khi nào?
  Tôi xinh chân thành cảm ơn!

 88. Hiện nay Hiệp hội BĐS TPHCM đang phối hợp cùng đài truyền hình Việt Nam VTV9 để làm phóng sự về những điểm mới của Nghị định 69. Vậy các anh chị nào nằm trong khu vực đền bù, giải phóng mặt bằng tại TPHCM có bức xúc, ý kiến gì xin để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ để phỏng vấn trực tiếp. Xin trân trọng cảm ơn!
  Email: tuanhorea@gmail.com

 89. Xin ban bồi thường và các cơ quan chức năng cho tôi hỏi ?
  Theo khoản 1 điều 19 nghị định này có đoạn viết ;
  ” hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất đất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ phần chênh lệch đó ”
  Cho tôi hỏi câu “số tiền được bồi thường, hỗ trợ”
  ở đây ta hiểu thế nào ?
  ” số tiền đươc bồi thường, hỗ trợ” ở đây chỉ tính riêng phần đất thôi hay tính cả phần tài sản trên đất.
  Vậy rất mong ban bồi thường và các cơ quan chức năng sớm trả lời cho tôi được rõ.
  Tôi xin trân thành cám ơn !
  email ; cafeducminh@gmail.com

  • Bạn có thể tham khảo địa chỉ sau :
   http:// baodientu.chinhphu.vn/home/go-vuong-trong-quan-ly-dat-dai-sau-nghi-dinh-692009ndcp/20104/29283.vgp

  • BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN DƯỚI ĐÂY :
   Gỡ vướng trong quản lý đất đai sau Nghị định 69/2009/NĐ-CP
   17:37 | 02/04/2010
   (Chinhphu.vn) – Tổng cục Quản lý đất đai đã có hướng dẫn giải đáp thắc mắc của một số cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở địa phương khi áp dụng Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
   Một trong những ưu điểm lớn được nhiều người thừa nhận là Nghị định 69/2009/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý rất tốt cho công tác quản lý và sử dụng đất đai, góp phần giải quyết về căn bản những vấn đề vướng mắc trong quản lý đất đai như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.
   Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng Nghị định, Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục nhận được thắc mắc của bạn đọc đề nghị được giải đáp, như: Việc thực hiện các “dự án giao thời” trước và sau khi triển khai Nghị định; việc thực hiện quy định mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm; xác định số tiền được hỗ trợ khi được bồi thường nhỏ hơn giá trị 1 suất tái định cư tối thiểu; xác định giá đất ở trung bình khu vực thu hồi đất; xác định giá trị được hỗ trợ trong trường hợp hỗ trợ 1 lần bằng 1 suất đất ở hoặc 1 căn hộ chung cư hoặc 1 suất đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

   Diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất
   Theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai, đối với những dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Nghị định 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (1/10/2009) thì phải thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 39 của Nghị định.
   Trường hợp dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 1/10/2009 nhưng chưa thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào Điều 17 của Nghị định 69/2009/NĐ-CP và tình hình thực tế đối với từng dự án cụ thể để quyết định khoản hỗ trợ khác cho phù hợp.
   Diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất
   Đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
   Diện tích đất nông nghiệp được tính hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp do UBND tỉnh quy định khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ và Nghị định số 02/CP ngày 15/1/1994 về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.
   Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện việc giao đất nông nghiệp theo 2 Nghị định trên thì diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Điều 70 của Luật Đất đai.
   Về mức hỗ trợ, khi quy định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp) thì UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, giá đất nông nghiệp của từng vùng (đồng bằng, trung du, miền núi, vùng ven đô thị, loại đất nông nghiệp như đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại, đất lúa nương…) để quy định cho phù hợp.
   Trường hợp UBND cấp tỉnh đã ban hành bảng giá đất nông nghiệp mà trong đó đã tính cả phần hỗ trợ trong giá đất thì phải tách phần giá đất riêng và phần hỗ trợ riêng để thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP.
   Giá đất ở trung bình tính theo nguyên tắc trung bình cộng các mức giá đất ở
   Trường hợp số tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ cá nhân nhận đất ở, nhà tái định cư nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì áp dụng quy định tại khoản 1, Điều 19 Nghị định 69/2009/NĐ-CP bao gồm: tiền bồi thường về đất ở và tiền hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu vực dân cư và đất vườn ao không được công nhận là đất ở (nếu có).
   Về xác định giá đất ở trung bình khu vực thu hồi đất để hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư, phạm vi phường, khu dân cư thị trấn được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 21 của Nghị định 69/2009/NĐ-CP theo nguyên tắc trung bình cộng các mức giá đất ở trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành của khu vực thu hồi đất.
   Trong trường hợp khu vực thu hồi đất không có đất ở thì giá đất ở trung bình được xác định theo nguyên tắc trung bình cộng các mức giá đất ở trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành của xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.
   Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh xác định giá đất ở trung bình để làm cơ sở tính toán phương án bồi thường hỗ trợ cho từng dự án cụ thể trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với dự án do UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng).
   Ban Bạn đọc

   NHƯ VẬY (theo như văn bản trên )
   SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ Ở ĐÂY CHỈ TÍNH RIÊNG TIỀN ĐẤT .
   Thân ái chào bạn !

  • BẠN TRẦN BÁ NGHĨA THÂN MẾN !
   * THEO NHƯ VĂN BẢN SỐ 310 CỦA BTNMT THÌ SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ Ở ĐÂY CHỈ TÍNH RIÊNG PHẦN ĐẤT CỤ THỂ NHƯ SAU ;
   – TIỀN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT Ở,
   – TIÊN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU DÂN CƯ VÀ ĐẤT VƯỜN AO KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐẤT Ở ( NẾU CÓ )
   DƯỚI ĐÂY LÀ NỘI DUNG VĂN BẢN SỐ 310 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KÝ NGÀY 29/01/2010

   https://docs.google.com/Doc?docid=0AT0NQSXB_KLBZHZzMjJrcF82OGQ2bmpwaGZj&hl=vi

  • * BẠN TRẦN BÁ NGHĨA THÂN MẾN!
   -THEO THƯ BẠN HỎI ;
   ” hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất đất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ phần chênh lệch đó ”
   Cho tôi hỏi câu “số tiền được bồi thường, hỗ trợ”
   ở đây ta hiểu thế nào ?
   ” số tiền đươc bồi thường, hỗ trợ” ở đây chỉ tính riêng phần đất thôi hay tính cả phần tài sản trên đất.

   * BẠN HÃY THAM KHẢO VĂN BẢN SỐ 310 CỦA BTNMT NGÀY 29/01/2010 DƯỚI ĐÂY ;

   http://docs.google.com/View?id=dvs22kp_68d6njphfc

 90. Xin BANBOITHUONG và cơ quan chức năng có thẩm quyền giúp đỡ gia đình tôi !
  Gia đình tôi là hộ gia đình đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc thành phố Hà Nội. Năm 1980 bố mẹ tôi có khai hoang được một mảnh đất rộng 400m2 hiện nay gia đình tôi đang canh tác trên đất nông nghiệp đó và được UBND phường xác nhận là đất sử dụng ổn định không có tranh chấp. Nay bị nhà nước ra quyết định thu hồi đất xin hỏi;
  – Diện tích đất khai hoang đó của gia đình tôi sẽ được nhận các khoản tiền bồi thường hỗ trợ nào?
  – Tại điều 40 QĐ 108 quy định khi bị thu hồi đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường thì sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm bằng 5 lần giá đất nông nghiệp diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tai địa phương. Như vậy xin hỏi hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương là hạn mức tính theo nhân khẩu đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp hiện có hay là hạn mức giao đất tại thời điểm cấp đất cho hộ gia đình cá nhân theo nghị định 64?
  Xin chân thành cảm ơn quý ban!

 91. bà ngoại tôi có một mảnh vườn 300m2 canh tác từ năm 1960 sát nhà ở chưa được cấp giấy quyền sử dụng đất, nhưng đã được tổ dân phố, HTX công nông và UBND phường xác nhận quyền sở hữu từ năm 1960 là đúng.
  Năm 2001 bà họp gia đình và thống nhất cho tôi và anh trai mỗi người một nửa mảnh vườn để tách hộ làm nhà ở.
  Năm 2009 phần đất vườn này nằm trong dự án tiêu úng Đông Sơn của TP và bị thu hồi. Hiện nay ban dự án đã kiểm kê xong nhưng chưa áp giá đền bù di chuyển.
  Tôi được biết đất theo giá nhà nước áp giá thì đất ở khu vực này có giá 3 triệu đồng một mét vuông. Vậy mảnh đất vườn trên của tôi được đền bù theo mức áp giá nào. Chính sách đền bù ra sao?
  Rất mong được tư vấn giúp đỡ về chính sách đền bù về thực tế mảnh đất vườn của tôi.
  xin cảm ơn!
  Tôi xin hỏi:

 92. Tôi có mua một căn nhà( bao gồm cả nhà và đất), lô đất trên là đất rẫy được khai hoang từ năm 1992 có xác nhận của UBND xã. Xin được hỏi là: Nếu tôi làm bìa đỏ thì có phải nộp thuế đất không và nếu phải nộp thì nộp bao nhiêu.

 93. Tôi xin hỏi: nhà tôi được lòng hồ yaly đền bù đất và đã có sổ đỏ quyền sử dụng đất nơi ở mới.Vậy đất cũ của nhà tôi hiện nay tôi đang ở bị nhiều người tranh chấp,vứt rác bừa bãi xuống đất vườn nhà tôi.Vậy tôi có quyền gì để nói họ ko?Nhiều lần tôi nói họ nhưng họ nói đây ko phải đất của tôi nữa.Nhà của tôi vẫn được chính quyền địa phương cho ở đến khi nào ko muốn ở nữa thì thôi,khi nào nước ngập thì đi.Vậy đất ở cũ của tôi,tôi có được làm gì nữa ko?Ngoài việc ở.Tôi xin cảm ơn.

 94. Tôi xin hỏi nghị định 69 của chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/10/2009. Vậy việc đền bù trước ngày 01/10/2009 có được bồi thường gì bổ xung không, và có điều nào trong nghị định nói đến không

 95. tôi xin hỏi; theo nghị định69 cua chính phủ mỗi hộ dân khi phải thu hồi 70%đất nông nghiêp thì được hỗ trợ từ 1,5 đến5 lần hỗ trợ này là được hay phải mua ?mức hỗ ttrơ này có phải là quỹ đất dãn dân không? ở địa phương tôi không có tiền hỗ trợ từ trước tới nay .bây giờ chúng tôi vẫn phai bỏ tiền mua dất dãn dân là đúng hay sai ?tất nhiên chúng tôi vẫn phai bỏ tiền làm cơ sở hạ tằng và làm nghĩa vụ thuế với nhà nước.

 96. tôi muốn hỏi nhà tôi thuộc diện nhà nước thu hồi làm trung tâm thương mại mà nhà nước chỉ đền bù cơ sở vật chất không hỗ trợ địa điểm tái định cư cũng không đền bù nền đất đang sử dụng , mong cơ quan giải trình giúp tôi.

 97. gia đình tôi mất đất nông nghiệp trên 30 % ,va không còn đất sản xuất sẽ được hỗ trợ gì?

 98. Tôi tên là Võ Tấn Hùng, huyện cư ngụ tại xóm 5 thôn Phú Long xã An Mỹ huyện Tuy An tỉnh Phú Pên.xin giai dap cho toi mot so thac mac sau.
  Thứ nhất cả 736m2 đất đều nằm trên một diện tích đất thuộc vị trí đất 1 có mức giá đền bù là 250 000đ/m2 nhưng khi đền bù HĐĐB chia làm hai loại. Loại đất nhà ở có diện tích 20,2m2 áp giá đền bù là 250 000đ/m2 có hệ số là 1, loại đất liền kề nhà ở có diện tích 716m2 áp giá đền bù là 27 000đ/m2 có hệ số là 1,5 . Tôi không biết HĐĐB căn cứ vào đâu mà quyết định như vậy? Theo tôi nó hoàn toàn không đúng quyết định Số : 2391/2009/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên là đất từ đoạn đường từ nhà máy lắp ráp ô tô tới cuối Cầu Sắt thuộc vị trí 1 có mức áp giá đền bù là 250 000đ/m2, không thấy có sự phân loại đất và áp giá đền bù khác nhau như trên. Vậy xin giải thích cho tôi rõ điểm này.
  Thứ hai: HĐĐB khi tiến hành đền bù lại không nói rõ đã căn cứ vào các quyết định đền bù, giá cả đất vào năm nào của ủy ban nhân dân tỉnh trong khi đó theo quyết định Số : 2391/2009/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thì việc đền bù, giá cả đất theo quyết định: Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2010 có hiệu lực từ nhày 01/01/2010 còn các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. Vì vậy theo tôi giá cả đền bù không rõ ràng, không có cơ sở, không có không phù hợp với giá cả hiện tại thi công theo tinh thần của quyết định Số : 2391/2009/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.
  Thứ ba: Nếu là đất liền kề nhà ở thì theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ tôi được hổ trợ từ 30-70% giá đất của thửa đất đó.Tức là tôi được hổ trợ trong khoảng từ 30-70% với giá đất thửa đất của tôi . Trong khi đó HĐĐB quyết định hổ trợ tôi là 30% mà không phải là con số khác như 40, 50,60, hoặc 70%. Vậy căn cứ vào đâu HĐĐB quyết định hổ trợ tôi như vậy?
  Thứ tư: Khi thi công một nữa diện tích sân của tôi bị phá hủy giá trị của cái sân không còn, chưa nói nó bị xụt đất dẫn đến sân bị hỏng phần còn lại. Nhưng khi đền bù HĐĐB chỉ quyết định đền nửa diện tích cái sân. Vậy tôi hỏi chẳng lẻ nếu nhà tôi hoặc nhà các vị bị thi công chỉ có nửa diện tích nhà cũng chỉ đền bù một nữa ngôi nhà người ta sao? Vì vậy tôi yêu cầu HĐĐB xem xét lại và đền bù thỏa đáng lợi ích chính đáng cho tôi.
  Với những thắc mắc đó mong các sở, ban nghành quan tâm giải quyết cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn .

 99. nen dua tin ve cac huyen mot cach nhanh va chinh xac nhat co the

 100. Nhà tôi có 7 suất nông nghiêp nay vào dự án ma tại sao khi hỗ trợ đền bù lại chỉ đền bù cho 1 một mình chủ hộ.còn những người còn lại thì không được hỗ trợ như vậy là như thế nào? chúng tôi vốn sinh sống không vấn đề gì nên vẫn chung hộ khẩu nay đền bù hỗ trợ lại tính theo khẩu, ma một hộ gia đình nhiều khẩu thì cũng chỉ được giới hạn 5 lần hạn mức giao đất mà 1 cá nhân cũng vậy.Tôi thấy như vậy thật là vô lý vì theo điều 40 tính theo m2 thì chúng tôi được hỗ trợ gấp 5 lần trên toàn bộ diện tích thu hồi còn theo điêu 13 tính theo phần trăm đất ở của khu vực thì chúng tôi hộ gia đình chung tôi bị giới hạn 5 lần theo quy định giao đất ở tại đia phương.Như vậy khi tính thành tiền giữa hai phương này chênh nhau hàng tỷ đồng, như vậy là rất thiệt thòi cho nhưng hộ gia đình như chúng tôi.Mong những nhà làm luật hãy xem xét lại điều này ,về phần ngôn từ giữa hộ gia đình và cá nhân,cần phải chỉ rõ ra rằng hộ gia đình gôm nhiều khẩu để tránh trường hợp cố tình hiểu sai lách luật tham nhũng.Tôi xin chân thành cảm ơn!

 101. Xin hỏi. Gia đình tôi có hợp đồng khoán chăm sóc vườn cà phê với công ty chăn nuôi Đaklak từ năm 1997, hợp đồng 20 năm và đóng tiền một lần là 13.000.000đ/sào(1.000m2). Đến năm 2004 công ty giải thể và toà án đã thanh lý vườn cà phê cho gia đình tôi và đã có quyết định bán thanh lý. vườn cà phê trên nằm trong khu qui hoạch mở rộng cuả thành phố, như vậy nếu bị nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích khác thì gia đình tôi sẽ được đền bù như thế nào, xin cho tôi được biết. và đất vườn cà phê gia đình tôi được toà án thanh lý như vậy có được coi là đất nông nghiệp không?

 102. Nghị định 69cp rõ ràng còn thiếu sót vì chưa nói và phân biệt rõ hộ gia đinh và cá nhân,để cho những ban giải phong mặt bằng cố tình hiểu sai bóp méo sư thật ,làm sai,ép những hộ gia đình có đất nông nghiêp bị thu hồi để tham nhũng.xin những nhà làm luật bổ sung lại phần này để những hộ gia đình có đất nông nghiệp không bị thiệt thòi.Xin chân thanh cảm ơn!

 103. Gia đình tôi có mua đất ở mặt đường mà có làm giấy tay giữa bên mua và bên bán đất, khi tôi mua thì họ chưa có đưa sổ đỏ, nhưng bây giờ tôi hỏi người bán sổ đỏ thì họ không có đưa sổ đỏ,
  bây giờ tôi phải làm gì để có sổ đỏ từ trong tay người bán. xin chân thành cám ơn.

 104. Gia đình tôi có 2500m2 đất nông nghiệp tại phường thịnh liêt nằm trong dự án khu đô thị chức năng ao sao .2500m2 gồm 4 khẩu(4 suât đất nông nghiệp) do mẹ tôi đại diện đứng tên chủ hộ đại diện cho 3 khẩu nữa.Nay nghị định69cp không nói dõ hộ gia đinh và cá nhân,nên khi đền bù ban giải phóng măt bằng chỉ hỗ trơ cho một mình chủ hô con cac khẩu kia thi không dược hỗ trợ,nhu vay la thiệt thòi cho gia đình chúng tôi rất là nhiều.Tôi thấy như vậy là rất vô lý vì tôi được biết,được hỗ trợ gấp 5 lần trên toàn bộ diện tích đất nông nghiêp đươc giao, như vây co nghĩa là từng m2 đất đều co giá giá tri cũng có nghĩa là các khẩu trong đó cũng phai co giá trị như nhung cá nhận.Nhưng ban giải phóng mặt lại đền bù theo phần trăm giá đất ở quy định tại khu vực.điều đáng nói ở đây họ tính chung tất ca các khẩu gộp lại thành hộ gia đình vì co hạn mức 5 lần giao đất ở tại phượng.như vậy tính theo phương án gấp 5 lần và phương án tính theo phần trăm đất ở gia đình tôi thiêt hại vài tỷ đồng,va họ liên tục vào nhà tôi bảo chúng tôi kê khai đất, con rất nhiều gia đình chung khẩu như nhà chung tôi nữa ,như vậy thử hỏi làm sao mà họ lấy được đât của chúng tôi khi mà những hộ gia đình như chúng tôi thiệt hại đến hàng tỷ đồng,ma đi tách khẩu thì cơ quan làm hộ khẩu lại không cho tách.Tôi thấy đây là kẽ hở rất lớn ở phần câu chữ của nghị định 69cp, mà dựa vào đấy những tham quan co thể lách luật ép dân ép những hộ gia đình như chúng tôi để tham nhũng.Đề nghị cơ quan chức năng xem xét làm rõ ràng phần nạy

  • theo đúng quy định là diện tích đất được bồi thường xây dựng trên số bìa đỏ tức là có bao nhiêu bìa đỏ sẽ có bấy nhiêu được bồi thường đấy là do sơ suất của các gđ sdđ chung khẩu dẫn tình trạng như gđ bạn. hiện tại không thể sửa đổi được luật này vì chưa có ai kiến nghị nếu gđ ai có đất thì nên tách khẩu cho mỗi cá nhân trong gđ thì sẽ có lợi cho sau này chỉ cần đủ 18t thôi

 105. Tôi có một thắc mắc xin được làm rỏ:
  Tôi có một thửa đất nông nghiệp (hiện không đang canh tác, sử dụng) có tổng điện tích là 2028 mét vuông, nằm ngay mặt tiền đường vào cầu Tôn Đức Thắng Long Xuyên, An Giang. Tôi xin hỏi vậy nếu nhà nước muốn thu hồi đất của tôi để xử dụng thì mức bồi thường là bao nhiêu? Theo nghị định số 69 trên thì tôi được hưởng những hộ trợ nào? xin cảm ơn

 106. cho tôi hỏi ở quê tôi đất của Ông Cha canh tác đã lâu lam rồi , nhưng ma chua làm sổ đỏ , cho con cái sử dung nhung sau một thời gian ủy ban xã thu hồi bán cho người khác . cho tôi hỏi ủy ban xã có quyền thu đât và bán cho người khác không ? xin cảm ơn

  • Kính xin sự phản hồi, và cho ý kiến của tòa soạn

  • nếu thời điểm sử dụng đấ của gđ bạn trước năm 1990 (hay còn gọi là đất khai hoang) mà hiện tại vẫn chưa được cấp bìa nhưng vẫn có giấy tờ xác nhận của hợp tác xã ngày trước hoặc có sự chứng nhận của người dân và chưa co tranh chấp với ai khác thì bạn có thể đi xin cấp bìa và đặc biệt UBND xã không có quyền thu hồi bán cho người khác trong bất kể trường hợp nào chỉ có thể thu hồi phục vụ quy hoach và có bồi thường thôi

 107. đất nông nghiệp đang bị tranh chấp nhà đầu tư có được thu hồi đất không?

 108. Xin hoi, neu nhu thoi diem ra quyet dinh thu hoi dat cach xa thoi diem boi thuong (giao tien den bu) thi nguoi dan co duoc tra lai suat hay khong? gia dat thi truong bien dong lon thi xu ly nhu the nao vi voi so tien den bu do khong the mua duoc mieng dat tuong duong dat bi giai toa?

 109. Cho em hỏi 1 chút ạ: em được biết nghị định 69/2009/ND-CP, có hiệu lực tù 1/10, vậy sau khi ngị định này có hiệu lực, cho em hỏi giá đền bù đất nông nghiệp tại xã Lưu Kỳ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng với. Em xin cám ơn ạ.

 110. CHo e hỏi 1 vài vấn đề .NHà e ở phường yên hòa,tren đường nguyễn Khang.Nhà e thấy bị đánh dấu mốc ‘tim đường “giải tỏa.Vậy có chắc là đường sẽ qua nhà e không,vì vẫn chưa có bản vẽ chính thức được công bố và mức đền bù là bao nhiêu,như thế nào,bằng chung cư hay tiền mặt.

 111. Cho toi xin hoi toi co manh dat nam trong du an di doi cac ho dan ra khoi khu vuc sat lo bo Song Duong, BBQL DA thu hoi het toan bo dien tich ma khong cam dat tai dinh cu cho toi. ly do la nha toi hien dang o tren manh dat gan do, con manh dat bi thu hoi la x­uong gia cong do go. Vay toi co duoc cam dat tai dinh cu hay khong

  • Gia đình tôi nằm trong diện giả toả trắng để làm khu đô thị dịch vụ thuộc ấp phước yên B, Xã Phú Quới Huyện long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. theo QSDĐ là đất nông nghiệp , diện tích là 60m2 . tôi đã cất nhà từ năm từ năm 2002 do vướng quy họach nên tôi không chuyển quyền sử dụng được , vậy khi bị giải tỏ trắng tội có dược nằm trong diện bố trí nền tái định cư không.
   xin cảm ơn.

 112. cho toi hoi dieu nay: o dia phuong toi nguoi ta dang tien hanh thu hoi dat, giai phong mat bang nhung ho gia tien boi thuong theo gia cu chu khong thuc hien theo nghi dinh 69/2009, khi nguoi dan hoi thi ho noi rang nghi dinh 69/2009 chua ap dung tai tinh toi.ro rang nghi dinh 69 co hieu luc tu ngay 1/10/2009, vay toi muon biet la co that nghi dinh 69/2009 chi ap dung o mot so dia phuong cu the?

 113. Voi nhung nguoi truc tiep lam nong nghiep mua ban dat nong nghiep co duoc den bu khong? Va den bu nhu the nao?

 114. nhung nguoi mua ban dat nong nghiep khi nha nuoc lay dat duoc den bu nhu the nao? Va co may truong hop den bu?

  • BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO ĐIỀU 16 NĐ 69/2009/NĐ NGÀY 13/8/2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT,THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ.

 115. toi muon hoi ve luat dat nong nghiep khi bi thu hoi

  • BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO NĐ 69/2009/NĐ NGÀY 13/8/2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT,THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH 84/2007/NĐ-CP NGÀY 25/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ

 116. Vấn đề giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Đáy – xã Phù Lưu Tế – Mỹ Đức – Hà Nội có nhiều vấn đề rất hài hước và thú vị. Mấy vị cán bộ cứ như “CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐA LEO PHẢI CÀNH CỘC LEO RA LEO VÀO, CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐÀO LEO PHẨI CÀNH CỘC LEO VÀO LEO RA…”. Còn mấy bác thuộc diện giải toả thì “ĐAU ĐẦU – HOA MẮT – CHÓNG MẶT” vì hoa hậu KIẾN trình diễn.
  Vì sao không phải là “Nâng cao trình độ QUAN TRÍ” mà chỉ “Nâng cao trình độ DÂN TRÍ”?

 117. Can thong tin ve thoi han tu khi giai phong mat bang den khi duoc phap khoi cong cua chu dau tu khi thi cong chung cu cu.

 118. Tôi có một vài thắc mắc. xin cơ quan chức năng giải quyết dùm.
  căn cứ điều 50 của luật đất đai hiện nay tôi có phần đất khoản 1000m. Đất này vào năn 1990 tôi có làm đơn xin đất ở được UBND thị trấn ký xác nhận cho tôi, và tôi cắt nhà ở cho đến nay. theo quy hoạch tổng thể của thị trấn khu đất tôi nằm vào khu công nghiệp. Vậy nay tôi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? Nếu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi được bao nhiêu mét vuông đất ở. và có thu tiền sử dụng đất hay không?

 119. Gia đình tôi nằm trong diện giả toả của dự án mở rộng tuyến đường sắt Vàng Danh – Cảng Điền Công thị xã Uông bí – Quảng Ninh.Đây là dự án đã có từ năm 2004,do công ty KHo vận Đá Bác – TKV làm chủ đầu tư và ban GPMB thị xã Uông bí tiến hành nhưng đến nay dự án vẫn chưa được hoàn thành do giá đất bồi thường cho dân là không hợp lý.Theo nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 13/8 thì điểm đáng chú ý của Nghị định là quy định việc xác định giá đất theo giá thị trường.”Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất”;Tháng 10/2009, Ban GPMB thị xã Uông bí đưa xuống cho hơn 15 hộ dân mức giá đất bồi thường là 500 ngàn đồng đối với đất xây dựng, 187 ngàn đồng đối với đất vườn tạp( đất liến kề với đất ở) trong khi đó chưa hộ nào nhận đựôc quyết định thu hồi đất,(đất của gia đình chúng tôi thuộc đất đô thị ).Ngược đời hơn, vừa qua UBND phường Vàng Danh lại cho đấu giá một số lô đất bên khu hẻo lánh hơn gia đình chúng tôi ( san gạt đồi) với giá khởi điểm 1.800.000/m2.Thử hỏi như vậy Ban GPMB đã tính giá theo đúng giá thị trường hay chưa?
  Với giá như vậy gia đình chúng tôi đi đâu để mua đước đất với giá 500.000???
  Chúng tôi nhận được bảng áp giá mà không khỏi bức xúc với cách làm thiếu trách nhiệm của ban GPMB thị xã Uông bí.Một bộ hồ sơ có chữ ký của chức năng có thẩm quyền trong khi đó chưa hộ gia đình nào ký đồng ý với những gì Ban GPMB kiểm đếm, Biên bản không có ngày tháng, số QĐ do ai ban hành,….tất cả đều để trống.Biên bản thành phần tham gia thì có Ông nguyễn CHiến Thắng chủ tịch UBND phường, nhưng ký biên bản lại là ông Nguyễn Hữu Hoà phó CT.Tên đề dưới chữ ký là Nguyễn Chiến thắng. Hỏi một biên bản, một bộ hồ sơ do CB có trình độ của Nhà nước như thế dân đen của chúng tôi có thể chấp nhận được hay không?Thử hỏi với cách làm tác trách của những cán bộ như thế thì bao giờ các dự án của thị xã mới đựôc tiến hành?để thị xã Uông Bí có thể trở thành thành phố vào năm 2011???

 120. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  …….oOo…….
  Mộc Hóa, ngày 22 tháng 09 năm 2009

  Kính gởi : QÚY BÁO ĐÀI

  Họ và tên người khởi kiện : Huỳnh Ngọc Phương
  Sinh ngày 10/11/1981.
  Số CMND : 301103303 cấp ngày 07/11/2005. Nơi cấp : Công An Long An
  Địa chỉ : số nhà : đường Thiên Hộ Vương nối dài, khu phố 5, thị trấn Mộc Hóa huyện Mộc Hóa tỉnh Long An.
  Điện thoại : 0643.936006 – 0932774009
  Nội dung vụ việc:
  Năm 1975, vì hoàn cảnh khó khăn xin cha mẹ tôi xin nghỉ hưu về Mộc Hóa khai khẩn lập nghiệp được mảnh đất. Lúc đó, anh ( cùng mẹ khác cha với tôi) : Huỳnh Văn Hiệp, sinh năm 1962. Địa chỉ: khu phố 5 thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa tỉnh Long An mới dẫn bà : Trần Thị Kim Mai về ở cùng gia đình.
  Sau đó, cha mẹ Tôi mới cho anh tôi ra riêng ở bên sông thuộc khu phố 5 gần nhà ông Huỳnh Bá Hải một phần đất nền cất nhà và một thửa ruộng toạ lạc khu phố 3 cũ ( Nay thuộc khu phố 9 ). Sau khi mẹ ruột tôi : Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1940 chết ngày 25/09/1988 thì ông Hiệp bán phần đất trên chuyển sang nhà chúng tôi ở thuộc khu phố 3 cũ ( do phải trả nợ vì bản tính ăn chơi không nghề nghiệp )
  Do bản chất nóng nảy , không nghề nghiệp hết mượn tiền chổ này đắp nơi khác. Được một thời gian, ông Hiệp đánh đuổi cha tôi ra khỏi nhà. Phải ra đường sống, nhờ vào sự bố thí của bà con tiểu thương ngoài chợ và hàng xóm xung quanh ban cho. Anh thứ 5 Huỳnh Văn Đông ( 15 tuổi ) phải nghỉ học đi làm cho hãng nước đá lấy tiền nuôi tôi ăn học. Lúc ấy, Tôi học lớp 5 tại trường tiểu học Mộc Hóa. Nhờ lòng nhân ái , giúp đỡ của gia đình ông Phạm Minh Ái hàng xóm đã nuôi cho ăn học hết năm lớp sáu. Sau đó, Tôi về quê ngoại học. Chị Thứ 6 tôi : Huỳnh Thị Thới cũng sống không nỗi với gia đình ông Hiệp cũng bỏ xứ đi phụ việc nhà cho người ta ở Vĩnh Long.
  Năm 2003, Tôi tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học tại Tiền Giang. Tôi về lại Mộc Hóa xin “ Tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự”. Và được chấp nhận, Tôi đóng quân tại Tiểu Đoàn I Long An.

  Đến ngày 13/12/2003, cha tôi : Huỳnh Văn Đức , sinh năm 1939 chết. Ông Hiệp có tới đơn vị xin cho tôi về phân chia tài sản ( đât ).
  Ngày 19/01/2004 anh em tôi tiến hành họp phân chia tài sản chung (đất). Theo biên bản được chứng thực số : 96 , QS: 01/ 2002 do ông chủ tịch Tăng Văn Liêm ký.Theo thoả thuận phần đất của tôi được như sau:
  Tờ bản đồ số Số thửa Diện tích ( m2) Mục đích sử dụng
  03 166 872 Thổ cư
  03 164 998 Hg/b
  03 163 750 Lúa
  03 162 7150 Lúa
  Với sự thống của gia đình và bà con lối xóm tạm thời cho ông : Huỳnh Văn Hiệp, sinh năm 1962 ( anh cùng mẹ khác cha) đứng tên và gìn giữ. Vì chưa có gia đình và đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu Đoàn I – Long An. Khi nào có gia đình, thì ông Hiệp làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho tôi. . Lúc đó, ông Hiệp nguyên phó ban quản lý khu phố 5, Ban Chấp Hành Hội nông dân thị trấn Mộc Hóa.
  Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương . Ngày 18/08/2007, tôi làm đơn xin Ban Quản Lý khu phố 5 hòa giải đòi ông Hiệp chuyển quyền sử dụng đất theo biên bản ngày 19/01/2009;
  Ngày 31/08/2007, ông Hiệp vẫn cam kết khi nào có gia đình sẽ cắt đất cho tôi không bán của tôi 1mét đất nào hết trước sự chứng kiến của Ban Quản Lý khu phố 5 và các nhân chứng khác.
  Ngày 10/10/2008, tôi kết hôn. Tôi tiếp tục gởi đơn cho Ban quản lý khu phố 5 , chi bộ khu phố 5, Ban quản lý khu phố 9, chi bộ khu phố 9, UBND thị trấn Mộc Hoá, Chủ tịch UBND thị trấn Mộc Hóa. Yêu cầu thực hiện cam kết chia tài sản . Nhưng chưa có ai giải quyết.
  Do hoàn cảnh gia đình, Tôi phải ở bên vợ tại 1/14 tổ 7, khu IB, ấp Hải Sơn xã Phước Hòa huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu . Nhiều lần tôi trở về trực tiếp gặp ông Huỳnh Bá Hải _ phó bí thư khu phố 5 yêu cầu ông giải quyết vụ việc nhưng lấy lý do họp , phải làm báo cáo ,tình cảm trước giải quyết từ từ, chuyện trong nhà ………. Làm tôi mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để đi lại chỉ nhận được câu tương tự. Nói tôi đến gặp bí thư khu phố, trưởng khu phố xem có ngày nào rãnh không? Khi Tôi đến gặp ông bí thư thì nói: “ Mày phải qua nói trước, nếu nói không chụi trả đất cho mày thì tao xử nó” Nhưng Tôi và ông Hiệp không thuận nhau nhiều lần ông Hiệp vác phản đuổi theo chém tôi có bà con lối xóm làm chúng, có lần tôi gọi điện Trưởng khu phố xuống lập biên bản có cả đội dân phòng xuống . Tôi đến gặp trưởng khu phố thì nói trách nhiệm của ông Phó bí thư tổ trưởng tổ hòa giải . Cuối cùng , thời gian hơn 06 tháng vẫn chưa có câu trả lời hay giấy mời của khu phố giải quyết. Trong khi đó tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh phần đất của tôi mà ông Hiệp đứng tên. Và người làm chứng cho cuộc họp biên bản phân chia tài sản ( đất ) trong gia đình vẫn còn sống, còn làm việc trong các cơ quan nhà nước.
  Quá bức xúc, Tôi làm đơn gởi Toà án huyện nhờ can thiệp. Nhưng vì chưa có biên bản hòa giải của UBND thị trấn Mộc Hóa nên trả hồ sơ lại.
  Ngày 18/02/2009, ông Hiệp chết đột ngột. Tôi tiếp tục gởi đơn cho UBND thị trấn Mộc Hóa, chủ tịch UBND Thị trấn Mộc Hóa yêu cầu gia đình ông Hiệp gồm :
  1/ Trần Thị Kim Mai , sinh năm 1962 ( Vợ : ông Huỳnh Văn Hiệp )
  2/ Huỳnh Thị Hòa , sinh năm 1984 ( Con : ông Huỳnh Văn Hiệp )
  3/ Huỳnh Minh Thuận , sinh năm 1986 ( Con: ông Huỳnh Văn Hiệp )
  4/ Huỳnh Phúc Lợi , sinh năm 1992. ( Đại diện pháp luật bà : Trần Thị Kim Mai) . ( Con: ông Huỳnh Văn Hiệp ) Chuyển quyền sử dụng đất theo biên bản ngày 19/01/2004.
  Nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được và cố tình không thực hiện biên bản ngày 19/01/2004.Hiện nay, có biểu hiện sang nhượng trái phép.
  Khi đó , ông Hiệp chết có vay nợ Ngân Hàng Đồng Bằng Sông Cửu Long 40.000.000 VND ( Bốn mươi triệu đồng) + lãi gần 20.000.000 VND ( Hai mươi triệu đồng). Qua sự thỏa thuận trong gia đình , Tôi đứng ra cho mượn 60.000.000 VND ( Sáu mươi triệu đồng). Lãi suất tại thời điểm đó 1,25% do tôi đóng lãi. Tạm thời tôi đứng tên chủ quyền còn lại 3m đất mặt tiền cặp kênh cửa đông. Khi nào gia đình ông Hiệp bán đất được trả tiền cho tôi thì tôi hoàn trả đất mà không lấy thêm chi phí nào khác. ( có biên bản kèm theo). Gia đình ông Hiệp không đồng ý.
  Sau đó tôi về nhà vợ tại : 1/14 tổ 7, khu IB, ấp Hải Sơn xã Phước Hòa huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thì gia đình ông Hiệp đứng ra bán phần đất cho ông Sa – phòng chính trị ( thuộc bộ chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng Long An) nói là đất thổ cư nhận cọc 60.000.000 VND do ông Tăng Văn Liêm chủ tịch UBND thị trấn Mộc Hóa xác nhận. Rồi chuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra. Điện thoại cho tôi về làm hồ sơ đất.
  Khi tôi về mượn sổ đỏ ra xem, giật mình phần đất của tôi đã bị gia đình ông Hiệp bán mất ( thửa số 164 diện tích 998m2 , tờ bản đồ số 03) cho bà Nguyễn Thị Xem năm 2005. ( tôi chưa bao giờ nhìn thấy giấy tờ có liên quan đến đất hay sổ đỏ bao giờ trừ lần họp phân chia tài sản ngày 19/01/2004 nên không gởi đơn khiếu nại vì trong thời gian này Tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ) mà ông Hiệp bán công khai hợp thức hóa giấy tờ lại được UBND thị trấn Mộc Hóa ký xác nhận.
  Điều đáng nói ở đây, UBND thị trấn Mộc Hóa ký xác nhận là phần đất của tôi sao lại ký xác nhận cho ông Hiệp bán phần đất của tôi. Trong khi tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự không có mặt của tôi tại địa phương cũng như khi tôi chưa đồng ý và cũng chẳng hay biết gì. Vậy sao này hỏi: Ai dám thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ đất nước khi ở nhà chính quyền sở tại xâm phạm quyền lợi hợp pháp của họ?
  Sau nhiều lần bà Huỳnh Thị Hòa ( con ông Hiệp) làm giấy tờ đất lúc nói : diện tích không đủ, cho cháu 5m thôi còn mắc nợ, phải đủ 18 tuổi mới chuyển quyền, UBND huyện không bán hồ sơ thừa kế …………….
  Ngày 18/05/2009 Tôi gọi điện cho vị chủ tịch Tăng Văn Liêm để hỏi tại sao tôi gởi đơn đã 02 tháng mà không ai đứng ra giải quyết hẹn gặp tại văn phòng lúc 19giờ vì hôm đó ông trực cơ quan . Tôi có ghi âm cuộc trò chuyện hứa “ cho số điện thoại tuần sau sẽ gọi về giải quyết.”
  Sau thời gian dài không thấy giải quyết, Tôi tiếp tục gởi đơn khiếu nại cho UBND huyện , Hội Đồng Nhân Dân huyện, Huyện Ủy Mộc Hóa tỉnh Long An.
  Ngày 21/08/2009, UBND thị trấn Mộc Hoá mới tổ chức hoà giải thành.Theo tinh thần bà Hoà đứng ra làm giấy chuyển quyền sử dụng đất theo biên bản hòa giải với điều kiện không được bán đất hay nhận tiền cọc bất cứ của ai khi chưa làm giấy tờ theo cam kết.
  Từ ngày 21/08/2009 đến ngày 13/09/2009 Tôi đã nhiều lần gọi điện, gặp trực tiếp hỏi bà Hòa hồ sơ làm tới đâu nhưng bà Hòa cáu gắt nói: “ ông có giỏi lên hỏi UBND huyện kìa, họ không làm hồ sơ thừa kế, lúc thì phải làm giấy Chứng ninh nhân dân cho bà Mai, giấy kết hôn (giữa bà Mai và ông Hiệp không bao giờ ai dám xác nhận cho giấy kết hôn ) , giấy khai tử của cha mẹ tôi ……….. Tôi trực tiếp lên Phòng tài nguyên và môi trường huyện thì họ nói: “ chỉ cần gia đình ông Hiệp cùng tôi lên ký tên mang theo biên bản phân chia tài sản ngày 19/01/2004, hồ sơ bệnh án của bà Mai thì chuyển quyền trực tiếp cho tôi” không phải mất thời gian, thuế, và các chi phí khác trong khi gia đình rất khó khăn.
  Bà Hòa không đồng ý, bà nói: “ phải chuyển từ ông Hiệp sang bà Mai, từ bà Mai sang bà Hòa, từ bà Hòa sang Tôi”
  Trong khi đó , gia đình ông Hiệp tiếp tục âm thầm bán đất. Đến ngày 14/09/2009 tôi mới được biết.
  Sau vài ngày, không thấy trả lời. Tôi trực tiếp gặp bà Hoà nói : mày làm hồ sơ lâu quá, nếu mày làm không được thì cùng tao lên dịch vụ nhà đất thuê , chi phí tao trả. Sự việc tôi có trình báo cho ông chủ tịch Tăng Văn Liêm được biết và ông cũng công nhận là bà Hoà có bán phần đất nói trên.
  Tôi xin cam đoan bản tự khai là hoàn toàn sự thật. Nếu có gì sai trái , Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Người tự khai

  Huỳnh Ngọc Phương

 121. Tôi xin tham gia góp ý kiến như sau:
  Tại khoản 2, Điều 21 của Nghị Định 69/NĐ-CP của Chính Phủ. Nêu rất rõ: Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất Nông nghiệp… ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ 20 – 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất bị thu hồi.
  Thì đồng nghĩa với việc khu vực đất đó nếu không bị quy hoạch, đất nông nghiệp xen canh, xen cư thì làm hợp thức hoá chỉ phải nộp từ 20 – 50% giá đất ở trung bình tại khu vực đó.
  Nhưng vì Nghị Định không nói rõ việc hợp thức hoá là bao nhiêu, nên nhiều địa phương thuỳ tiện thu tiền sử dụng đất, có nơi như UBND q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, cứ hợp thức hoá là thu của nhân dân 100% tiền sử dụng đất. Điều này không lozic.
  Kính mong nhà làm luật nghiên cứu thêm.
  Xin trân trọng cảm ơn!

 122. Tôi xin kiến nghị về việc UBND q. Hải An, tp. Hải Phòng, không chịu thực thi các văn bản pháp luật của Nhà nước.

  Theo Nghị Định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ thì đến nay Nghị ĐỊnh đã được đi vào cuộc sống được hơn 2 năm, được áp dụng trên Toàn quốc. Cụ thể theo Điều 16 của Nghị ĐỊnh: Những hộ gia đình, cá nhân được giao đất trái thẩm quyền sử dụng trước ngày 01/7/2004, có biên lai thu tiền sử dụng đất, nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, thì được cấp GCNQSD Đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
  Một số hộ gia đình chúng tôi thuộc diện này, thẩm quyền cấp GCNQSD đất thuộc về UBND q. Hải An, HP. nhưng quận tỏ ra phớt lờ và không thực hiện trách nhiệm của UB. Việc này đã làm cản trở đến việc phát triển kinh tế tại địa phương nói chung và hộ gia đình nói riêng, qua đó nhân dân chúng tôi không có tài sản thế chấp Ngân hàng để tiếp cận nguồn hỗ trợ lãi suất của Chính Phủ, hơn nữa ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản thừa kế vì không có GCNQSD Đất thì Toà án, Tư pháp, sẽ không thụ lý các việc giao dịch dân sự, gây ảnh hưởng và bức xúc rất nhiều trong quần chúng nhân dân lao động tại địa phương. Mà sao UBND quận quy hoạch lấy đất của dân thì cưỡng chế, phân lô, bán nền rất nhanh. Vậy quyền lợi của nhân dân UB không thực hiện nhiệm vụ, thì ai cưỡng chế đây? Phải chăng đây lại là hiện tượng trên bảo dưới không nghe?
  Nhân dân chúng tôi rất tha thiết mong các Ngành, các Cấp có liên quan vào cuộc để cho nhân dân chúng tôi được sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp Luật.
  Xin trân trọng cảm ơn!

 123. Trước tiên tôi cũng xin hoàn toàn nhất trí với nội dung một số ý kiến bạn đọc đã nêu là Nghị định 69 giao quá nhiều công việc cho UBND cấp tỉnh, mà thường thì UBND cấp tỉnh, thường chờ Thông tư hướng dẫn, triển khai xuống địa phương cấp huyện, cấp huyện lại triển khai tập huấn, rất mất thời gian để Luật thực thi đi vào cuộc sống để người dân thực hiện…
  Theo khoản 4, Điều 50 thì cá nhân hộ gia đình sử dụng đất ổn định trước ngày 15/10/1993 được cấp GCNQSD Đất không phải nộp tiền sử dụng đất, thì khi bị thu hồi đất là đương nhiên được bồi thường 100% giá trị bằng đất ở? Tôi không hiểu sao thấy Đài THVN vẫn đưa tin. Nếu đất Nông nghiệp sử dụng trước ngày 15/10/1993, thì chỉ được bồi thường 40% giá trị đất ở?

 124. Tôi có mảnh đất trên 15.000m2, có giấy chủ quyền đầy đủ. Vào năm 1993 UBND xã An Xuyên- TP. Cà Mau ngang nhiên chiếm của tôi trên 3000m2 mặt tiền để xây dựng trụ sở. Gia đình tôi đã thưa kiện nhiều năm nay và đến giờ mới được giải quyết. Vậy hình thức bồi thường cụ thể như thế nào cho thỏa đáng cho gia đình tôi, và nếu giải quyết sau ngày 1/10/2009 thì gia đình tôi có được hỗ trợ theo nghị định của chính phủ không. Xin nhờ chuyên gia tư vấn. Xin chân thành cảm ơn

 125. Tôi có 1 việc này nhờ các chuyên gia tư vấn giúp. Xin cảm ơn!
  Gia đình tôi ở xã Giao Yến – H. Giao Thuỷ- T. Nam Định. Từ năm 1980 GĐ tôi được quyền sử dụng đất ở và đất vườn tạp tổng cộng DT khoảng 1000m2 và GĐ cũng đóng thuế đầy đủ. Đến năm 1992 khi có dự án lưới điện về nông thôn. Chính quyền xã cùng với ban điện lực đã lên mượn GĐ tôi 1 mảnh đất nhỏ khoảng 35m2 để xây dựng trạm điện. Đến nay khi phòng điện lực đã di dời trạm điện đi nơi khác ( ko có nhu cầu mượn đất của GĐ nữa) nhưng bên chính quyền xã cũng ko tiến hành trao trả đất cho GĐ tôi mà cho đấu giá với giá 20 triệu đồng.
  Vậy tôi xin hỏi là việc chính quyền xã Giao Yến làm như vậy có đúng ko và họ dựa vào đâu để đưa ra 1 khung giá như vậy?

  • Việc UBND làm như vậy là hoàn toàn sai, nếu gia đình chứng minh được diện tích đó là cuẩ gia đình

  • xã giao yến làm vậy là hoàn toàn sai nếu gđ bạn có giấy tờ ( hợp đồng) cho mượn đất sử dụng vào mục đích làm trạm điện và có trả phí hàng năm thì gđ bạn hoàn toàn có thể đâm đơn khiếu kiện chính quyền xã về tội chiếm đoạt tài sản.

 126. TOI XIN HOI?RUONG NHA TOI DUOC CHIA GIO DAY DA BI THU HOI QUYEN SU DUNG (90M2 MANH DAT NAM TRONG THI TRAN)TRUOC NGAY1/10 KHI NGHI DINH 69 BAN HANH VA DA NHAN DUOC TIEN BOI THUONG(4.700.000D).VA HOM NAY NGAY 1/10 THI DUOC NHAN THEM TIEN HO TRO VIEC LAM LA 150.00D(CHI DUOC NHAN MOT KHAU VI 1 NGUOI CHUA CO VIEC LAM CON 3 NGUOI DA CO VIEC LAM)VAYBOI THUONG NHU TREN DA HOP LY CHUA?NEU NHU MUON KHIEU NAI DE DUOC HUONG THEO MUC BOI THUONG O NGHI DINH 69 CO DUOC KHONG?VI MUC DEN BU DA NHAN LA QUA RE SO VOI DAT MA BAN LANH DAO THU HOI VA BAN LAI CHO NGUOI SU DUNG KHAC.VA CUNG DANG CO RAT NHIEU NGUOI KHONG HAI LONG VE MUC DEN BU DA NHAN..MAT KHAC CO MOT SO NOI DA DUOC THU HOI DAT NHUNG CHUA DUOC SU VAO DUNG MUC DICH THU HOI MA LAI CHO NGUOI KHAC TRONG CAY TREN MANH DAT THU HOI DO.DO VAY NHIEU NGUOI DAN DANG MUON DOI LAI VA MUON TRA LAI SO TIEN DUOC DEN BU DE LAY LAI RUONG DE CAY.VI DAT O DAY RAT MAU MO VA TRONG LUA RAT DUOC MUA.

 127. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Đôc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc.
  …….0…….
  ĐƠN TỐ CÁO
  Kính gửi: Toà Soạn Báo Pháp Luật
  Tôi tên là: Huỳnh Thị Thu, hiện ngụ tại ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú, Thị Xã Bến Tre.
  Điện thoại: 0753501661, 0906740766.
  Nay tôi làm đơn này tố cáo UBND Xã Bình Phú làm sai trái pháp luật, mất dân chủ.
  Lý do:
  Thứ 1: nguyên vào ngày 16/09/2009, tôi và 25 hộ dân có nhận được thơ mời của UBND Xã Bình Phú hợp để lấy ý kiến về việc mở BV Nguyễn Đình Chiểu 10 mẫu(100.000m2), nhưng ngày họp là ngày 17/09/2009. Như vậy chỉ cách nhau có một ngày, làm cho tôi và các hộ khác không có thời gian chuẩn bị.
  Thứ 2: ngày 17/09/2009 tôi và các hộ dân được mời đến UBND Xã Bình Phú để nghe phổ biến, nhưng mọi việc trái ngược hẳn đi, đại diện UBND Xã Bình Phú nói theo tinh thần cuộc hợp trước chúng tôi đã đồng tình cho nên tôi hoàn toàn không biết cuộc họp trước ở đâu ra …?
  Thứ 3: tôi hỏi đại diện UBND Xã Bình Phú có trình quy hoạch này cho thủ tướng chính phủ chưa thì đại diện UBND Xã Bình Phú chưa về kịp, vậy là sao….?
  Thứ 4: tôi nói nên áp dụng nghị định 69 thì đại diện UBND Xã Bình Phú nói không áp dụng được, trong khi cả nước đang triển khai và thực hiện thì nói không áp dụng là sao…?
  Thứ 5: trong nghi định 69 nói đất nông nghiệp bao gồm (đất lúa, rừng phòng hộ….), tôi nói đất dừa cũng là đất nông nghiệp thì đại diện UBND Xã Bình Phú nói đất dừa không phải là đất nông nghiệp, tôi thiết nghĩ cây dừa nuôi sống chúng tôi và cây dừa cũng là thế mạnh của Bến Tre được trong và ngoài nước công nhận, vậy cây dừa nên hoang hoá đi chăng…?
  Thứ 6: đại diện UBND Xã Bình Phú nói quy hoạch làm BV Nguyễn Đình Chiểu mà theo tôi biết cách UBND Xã Bình Phú 7 phút xe chạy về trung tâm cũng có một BV lớn khang trang, đầy đủ tiện nghi cũng mang tên Nguyễn Đình Chiểu, vậy BV Nguyễn Đình Chiểu là sao…?
  Thứ 7: nói chung tôi và các hộ dân rất còn nhiều uất tức mà không thể nào diễn tả hết …!
  Kính mong Toà Soạn Báo Pháp Luật can thiệp dùm chúng tôi để chúng tôi có công bằng dân chủ, tôi thành thật cám ơn.
  Bến tre, ngày 22 tháng 09 năm 2009
  Kính đơn:
  HUỲNH THỊ THU

 128. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Phú Long, ngày 09 tháng 9 năm 2009

  Kính gửi: – Hộp thư bạn xem đài Đài truyền hình VTV3; Đài truyền hình Bình thuận
  – Báo Tuổi trẻ; Báo Pháp luật thành phố Hồ chí Minh; Báo Nông nghiệp.

  THƯ ĐỀ NGHỊ GIÚP ĐỠ
  V/v chính quyền cố tình thực hiện chính sách cũ trong áp giá đền bù
  giải tỏa xây dựng chợ Phú Long

  Chúng tôi là những nông dân có đất bị thu hồi để xây dựng chợ Phú Long, xin gởi thư này đến quý cơ quan công luận xin được phản ảnh và đề nghị được giúp đỡ vì quyền lợi bị xâm phạm, nội dung vấn đề như sau:
  Gần mười năm nay chúng tôi nghe cán bộ các cấp chính quyền từ Tỉnh đến xã có kế hoạch di dời Chợ Phú Long đến khu vực mới, tránh tình trạng nhếch nhác, chật chội, mất mỹ quan và nhất là dễ gây tai nạn giao thông ở khu vực cũ. Tuy nhiên qua nhiều năm rồi chúng tôi thấy không thực hiện mặc dù đã không ít lần đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện về tiếp xúc cử tri tại xã nhà có nói chắc rằng sẽ xây dựng chợ trong nay mai. Khoảng ba, bốn năm gần đây chúng tôi được biết có Cty Thanh Trần do Ông Trần thanh Vinh làm giám đốc là người địa phương làm ăn thành đạt ở Sài Gòn về đầu tư xây dựng chợ Phú Long mới, chúng tôi rất mừng là người dân chúng tôi sắp được hưởng lợi ích công cộng do chính quyền các cấp mang lại, sắp được thấy một Chợ Phú Long rộng rãi, khang trang, bao xung quanh là những dãy nhà phố mang tính đô thị mới. Nhưng do vướng việc đền bù giải tỏa nên không thực hiện.
  Thàng 8/2009 vừa rồi UBND thị trấn mời chúng tôi đến thông báo kế hoạch đền bù giải tỏa xây dựng chợ của các cấp chính quyền, quyết tâm đền bù giải tỏa trước tháng 10/2009, rồi sau đó kêu gọi các nhà đầu tư xây chợ nếu không có nhà đầu tư thì nhà nước sẽ đầu tư xây dựng. Chúng tôi thống nhất 100% chủ trương này như từ trước đến giờ vẫn thống nhất. Qua vài lần họp tiếp theo nghe thông báo về chính sách đền bù giải tỏa chúng tôi cũng tự động viên nhau cùng đồng ý vì đây là xây dựng công trình công cộng, mặc dù giá cả đền bù cho chúng tôi nghe thông báo so với ruộng đất của các nông dân khác cách chúng tôi không bao xa (chỉ cách 3 đám ruộng khoảng 300m) chênh lệch rất cao, giá thông báo đền bù cho chúng tôi là 55 triệu/sào cộng hỗ trợ các khoản tổng cộng khoảng 65 triệu/sào, trong khi đó các nông dân phía trên đã được đền bù 70 triệu/sào cộng hỗ trợ các khoản tròm trèm 80 triệu/sào đã hơn 02 năm nay, ở khu vực đó hiện còn một số nông dân khác không chịu giá 80 triệu/sào mà yêu cầu bồi thường giá 100 triệu/sào nên ruộng đất của các hộ này vẫn tiếp tục canh tác mặc dù có hộ đã nhận đủ tiền đền bù từ hơn hai năm nay.
  Vào những ngày gần đây báo chí đài điện đưa tin Chính phủ ban hành Nghị định 69/2009 để tăng thêm quyền lợi cho những người có đất bị giải tỏa và nhất là cho nông dân bị mất đất. Nghe thông tin này chúng tôi rất mừng cùng bàn nhau rằng như vậy Đảng và Nhà nước đã thấy nên có chính sách mới cho nông dân có đất trong khu quy hoạch. Đến sáng ngày 08/9/2009 UBND thị trấn tiếp tục mời chúng tôi đến để thực hiện các thủ tục tiếp theo, chúng tôi có đặt vấn đề về quyền lợi, về giá đất theo Nghị định 69/2009 thì cán bộ đền bù huyện nhấn mạnh trường hợp của chúng tôi đã có quyết định thu hồi đất trước thời điểm hiệu lực của Nghị định phải áp dụng giá đền bù cũ, đến đây thì chúng tôi thấy bất mãn, tại sao việc dời chợ Phú long được đặt ra gần 10 năm nay không được thực hiện mà trong thời gian ngắn không đầy 01 tháng các cấp chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã lại vội vàng kiểm kê, ra quyết định thu hồi đất và thông báo sẽ áp giá đền bù ngay trước 01/10/2009. Như vậy là đã rõ, thông tin về Nghị định 69/2009 đã được các cấp chính quyền biết trước nên mới có động tác vội vàng này, nhằm tránh mức đền bù theo chính sách mới, chứ đâu phải do áp lực thi công, ngay bây giờ vẫn còn chưa biết có nhà đầu tư nào hay Nhà nước phải bỏ thêm kinh phí xây dựng chợ Phú Long mới mà.
  Về phía nông dân chúng tôi, chúng tôi nghĩ đóng góp phần nào cho lợi ích công cộng xã hội cũng được cho dù không ai ngó nghĩ, chúng tôi ủng hộ chủ trương dời chợ ngay từ đầu mặc dù chấp nhận giá đền bù cộng các khoản hỗ trợ được thông báo cho chúng tôi so với giá 02 năm trước đây đền bù cho các nông dân phía trên là chúng tôi đã thiệt thòi, còn bây giờ Nhà nước đã có chính sách mới, có quy định về giá cả và mức hỗ trợ mới nhằm giúp cho nông dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi không đồng ý với cách làm vội vàng chạy chính sách như vừa rồi làm cho chúng tôi chấp nhận thiệt thòi lại càng thiệt thòi thêm, không cho chúng tôi được hưởng quyền lợi mà chúng tôi có quyền được hưởng. Chúng tôi đấu tranh để có được quyền lợi mà Nhà nước cấp Trung ương đã qui định cho hưởng nhưng chính quyền tỉnh huyện không cho.
  Chúng tôi cùng ký đơn tập thể gởi đến quý cơ quan báo đài xin được giúp đỡ, đem lại sự công bằng xã hội vốn có.
  Chúng tôi chân thành cảm ơn quý cấp.

  • Tôi xin có câu hỏi như sau :
   Chúng tôi, tập thể những hộ dân sống ở ấp 5 xã Phong Phú huyện Bình Chánh TP.HCM. Từ năm 2003 đất của chúng tôi được kê vào diện quy hoạch trường học để hợp tác hoặc cho thuê tại xã Phong Phú huyện Bình Chánh, do Cty TNHH Thương Mại dịch vụ Tân Tạo làm chủ đầu tư. Lúc đầu phía công ty và ban bồi thường huyện Bình Chánh mời bà con chúng tôi và áp gía bồi thường là 200.000đông/1m2 và hổ trợ thêm gấp 3 lần nữa, tổng cộng mức bồi thường là 600.000đông/1m2, nhưng bà con chúng tôi không đồng ý với mức giá đó. Và cũng trong khoảng thời gian từ khi đó đến giờ thì có nhiều hộ trong khu đất vì hoàn cảnh khó khăn nên cũng đã bán nhưng với mức 800.000-1.200.000đồng/m2 ( người bán nhận là 1.2triệu/1m2, nhưng trên mặt giấy tờ thì bên mua đã thoả thuận là chỉ ghi mức 6trăm nghìn/1m2 ?). Những hộ dân sau này họ đòi bán đất với mức giá là 2triệu/1m2 nhưng công ty không mua……. và tạm lắng sau một thời gian, bây giờ chủ đầu tư cũng với ban bồi thường mời bà con chúng tôi đến họp và lại áp giá bồi thường là 6trăn nghìn/1m2 cộng thêm mức hổ trợ 1 trăm nghìn/1m2 nếu ai giao đất sớm hơn. Cho tôi hỏi là:
   1/ Công ty Tân Tạo và ban bồi thường làm như vậy là đúng hay sai ?
   2/ Đây là công trình do tư dân đầu tư xây dựng trường học để hợp tác hoặc cho thuê nhưng tại sao lại áp giá bồi thường mà không phải là sự thoả thuận giữa người dân và chủ đầu tư ?

   • nếu trong trường hợp trường học được xây dựng là là trường tư thì mức giá bồi thường sẽ do chủ đầu tư thương lượng với người dân mà không phải do nhà nước quy định. cách thức chủ đầu tư họp hộ gia đình trên cũng là 1 trong những phương pháp thương lượng nếu hộ gđ không đồng ý thì không ai có quyền áp giá bồi thường cả tất nhiên trong trường hợp này UBND xã chắc có sơ múi gì rùi nhưng giấy không bọc được lửa các bạn yên tâm ^^

  • giá tại thời điểm ra quyết định thu hồi là chính xác nhưng ở đây vì tính chất doanh nghiệp nên các ông ấy muốn lợi cho mình mà mấy ông quan địa phương ấy cũng dài tay . chắc chắn có chút sơ múi gì trong này rồi. cấp xã phường thị trấn không có thẩm quyền xen vào mà do hội đồng giải phóng mặt bằng thương lượng với những hộ dân bị thu hồi đất để tìm ra cách giải quyết dựa trên khung áp giá của UBND tỉnh hàng năm . doanh nghiệp luôn né tránh để mấy ông quan xã kiếm chút cho khỏi mất lòng mấy ổng .nghị định 69 hay nghị định 197 đã quy định chi tiết các mức hổ trợ thu hồi đất khi nhà nươc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phng2 ,kinh tế ………..

 129. (TBKTSG) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có hiệu lực từ ngày 1-10-2009. Trên tổng thể, nghị định bổ sung nhiều điểm mới, tích cực, theo hướng tăng quyền lợi cho người bị thu hồi đất – đối tượng lâu nay được đánh giá là chịu nhiều thiệt thòi, như được bồi thường theo giá đất thực tế, tăng mức hỗ trợ…

  Tuy nhiên, theo nghị định này thì UBND cấp tỉnh được giao hàng loạt quyền và kèm theo đó là hàng “núi” công việc phải làm, trong khi một chính sách tích cực đạt hiệu quả thực tế đến đâu, hay thậm chí bị phản tác dụng phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tổ chức, vận hành của bộ máy công quyền cũng như lương tâm và thái độ làm việc của cán bộ thực thi, chưa kể đến quyền được quyết định các mức bồi thường, mức hỗ trợ là bao nhiêu.

  Chỉ xin nêu một vài ví dụ. Nghị định quy định UBND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả hỗ trợ đối với nội dung hỗ trợ ổn định đời sống (đối với người dân) và ổn định sản xuất (đối với doanh nghiệp) bị thu hồi đất.

  Hay như nghị định quy định hai cách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: (1) hỗ trợ bằng tiền từ 1,5-5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp (trong hạn mức) bị thu hồi; (2) hỗ trợ bằng một suất đất ở hoặc một căn hộ chung cư hoặc một suất đất sản xuất phi nông nghiệp, và UBND cấp tỉnh được giao quyền quyết định cụ thể hình thức cũng như mức hỗ trợ.

  Có thể thấy, chỉ riêng việc xác định hệ số nào trong khung quy định hỗ trợ từ 1,5 – 5 lần giá đất nông nghiệp cho từng trường hợp cũng cần phải có một bộ phận thẩm định sao cho hợp tình hợp lý. Điều này chắc chắn không đơn giản, nó không chỉ đòi hỏi vấn đề lương tâm mà còn cả trình độ chuyên môn, kỹ thuật.

  Thực ra, nghị định cũng quy định UBND các tỉnh, thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp quận, huyện để giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Quy định phân cấp này giúp chính sách có điều kiện đi sát với đời sống thực tế của mỗi địa phương, nhưng kinh nghiệm cho thấy càng phân cấp sâu càng khó kiểm soát.

  Bên cạnh đó, năng lực cũng như tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ cấp cơ sở có thể làm giảm bớt hoặc làm nghiêm trọng hơn tình trạng khiếu kiện tràn lan và kéo dài từ nhiều năm qua. Đây đích thực là vấn nạn mà nếu chỉ quan tâm khâu điều chỉnh, bổ sung chính sách ở tầm vĩ mô thôi thì chưa đủ. Tình hình sẽ được cải thiện đáng kể nếu cơ quan hữu trách đặc biệt chú trọng vào khâu triển khai, thực hiện.

  Lâu nay, tình trạng quan liêu, cửa quyền, tùy tiện của cán bộ công chức các cơ quan công quyền địa phương trong việc áp giá đền bù đã được đề cập nhiều. Do vậy, để một chính sách tiến bộ không bị biến dạng ở nơi này, nơi khác, thiết nghĩ các địa phương cần xác lập cơ chế quản lý, giám sát và quy trách nhiệm cho con người cụ thể trong công việc, đặc biệt là đối với vấn đề thu hồi đất, bồi thường và tái định cư vốn dĩ hết sức nhạy cảm.

  Thời báo Kinh tế Sài Gòn

  • Hay cho câu “tình trạng quan liêu, cửa quyền, tùy tiện của cán bộ công chức các cơ quan công quyền địa phương trong việc áp giá đền bù đã được đề cập nhiều”. tôi rất tâm đắc và đồng tình với bài viết này. như trường hợp tôi đây đất tôi thuôc diên được bồi thường theo K2 Điều 11, 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 nhưng chỉ được hổ trợ đồng thời có thể bị cưỡng chế nữa, nhưng biết kiện ai bây giờ chủ tich TP làm mà đành vậy thôi…đang buồn thấy người cùng ý viết vài dòng mong đừng trách.

 130. toi muon hoi? hien nay neu truong hop du an ANQP da dc phe duyet va dang tien hanh chi tra tien giai phong mat bang nhung do 1 so lon ho dan van chua lay tien ma du an van chua tien hanh san lap mat bang . vay nhung ho dan do co dc tinh theo gia moi hay ko?

  • gia dat duoc tinh theo gia tai thoi diemphe duyet chi tra. Neu qua trinh duoctien hanh theo dung trinh tu phap luat va trinh tu quy hoach thi cac ho dan duoc huong gia theo thoi diem do.

   • theo điểm b khoản 2 điều 9 ND 197 thì việc bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra thì áp dụng giá đất bồi thường tại thời điểm có quyết định thu hồi đât, như vậy nhà nước tiến hành bồi thường đất mà hộ dân không lấy thì vẫn áp dụng giá đất tại thời điểm thu hồi. không áp dụng giá đất mới.

  • TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC TÍNH THEO GIÁ MỚI. TRƯỜNG HỢP TÍNH THEO GIÁ MỚI KHI CHI TRẢ TIỀN BT,HT CHẬM DO LỖI CỦA CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG.

  • không được tính theo giá mới đâu bạn àh theo quy đinh tính từ thời điểm công bố quy hoạch mọi hoạt động làm thay đổi giá trị công trình tại thời điểm sau khi công bố quy hoạch sẽ không được tính và giá đất được thỏa thuận tại thời điểm công bố quy hoạch

 131. Tôi xin hỏi về khoản 2 điều 20 của Nghị định,
  Đối với tổ chức kinh tế được hổ trợ “ổn định đời sống và ổn định sản xuất” cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của ba năm liền kề trước đó. Nhưng đối với công ty của tôi mới hoạt động được 6 tháng, hiện còn trong tình trạng không có lãi thì hình thức hổ trợ ra sao?
  Xin cảm ơn!

  • TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN KHÔNG THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO K2 D20 NĐ 69.

  • xin hoi toi co doc nghi dinh 69 cua chinh phu quy dinh ve dat nong nghiep trong do khong noi ro ve boi thuong ho tro ve dat trong rung phong ho?vd: Tai Luong Son, Hoa Binh. Co DA duong day 35 kv cap dien cho Doanh nghiep tu nhan Minh Duc va Chong qua tai khu vuc Cot Bai.Tai xa Truong Son,Luong Son, Hoa Binh.do cong ty dien luc Hoa Binh lam chu dau tu.vay toi xin hoi nha toi co dat rung phong ho thuoc dien nha nuoc thu hoi lam mong cot dien thi co duoc boi thuong ve dat hay khong?

   • theo điều 43 luật đất đai 2003 quy định đất rừng phòng hộ; đất xây dựng trụ sở cơ quan; xây dựng công trình sự nghiệp; sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh ;…vào các mục đích ko nhằm kinh doanh thì thu hồi đất mà không được bồi thường.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: