Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 107/BXD-QLN NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MUA BÁN CÁC DIỆN TÍCH KHÔNG PHẢI LÀ CĂN HỘ ĐỂ Ở TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HỖN HỢP

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 68/CV-HA.09 ngày 24/6/2009 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc mua bán các diện tích không phải là căn hộ để ở trong các công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp và việc cấp giấy chứng nhận đối với các diện tích này. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì hợp đồng kinh doanh bất động sản phải lập thành văn bản; việc công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản do các bên thoả thuận.

2. Đối với công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp được xây dựng theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người mua các diện tích không phải là nhà ở (các diện tích này được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán) sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ; thời hạn sở hữu công trình xây dựng là thời hạn đã quy định trong giấy chứng nhận đầu tư công trình đó và được ghi rõ trên giấy chứng nhận.

3. Về đối tượng được mua bán công trình xây dựng thì pháp luật hiện hành chưa có quy định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu công trình xây dựng mà chỉ cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu công trình xây dựng thông qua hình thức đầu tư xây dựng công trình đó.

4. Trường hợp công trình xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho chủ đầu tư mà sau đó mới thực hiện bán các phần diện tích trong công trình này cho người mua (việc bán các phần diện tích này phải đảm bảo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với dự án đầu tư công trình) thì người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với phần diện tích công trình đã mua.

Về trình tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho người mua và điều chỉnh giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư, đề nghị công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh liên hệ trực tiếp tới Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: