Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC

DÂN HÙNG

Sau khi có Nghị định 05 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các văn bản, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản thực hiện đúng pháp luật. Tuy nhiên, hoạt động này còn rất nhiều vướng mắc.

Từ khi Nghị định 05 có hiệu lực, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng ổn định và đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, vẫn có những bất cập gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp, trung tâm bán đấu giá tài sản và các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Theo quy định tại Mục 9 Thông tư 03/2005/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 05, Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản tại địa phương, nhưng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản lại do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì vậy, việc thanh, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các doanh nghiệp bán đấu giá trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các văn bản hướng dẫn về bán đấu giá hiện nay không quy định cụ thể cơ chế phối hợp giữa Ngành Tư pháp và Kế hoạch – Đầu tư trong việc kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp cũng như cung cấp thông tin về doanh nghiệp bán đấu giá tài sản tại địa phương. Chính vì vậy, cơ quan chuyên môn của UBND thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản mà chưa kiểm tra được hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 38 Nghị định 05 “ Định kỳ hàng năm, trung tâm và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi Trung tâm, doanh nghiệp đặt trụ sở chính) và Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của mình”. Song, thực tế chỉ có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc quy định này; các doanh nghiệp bán đấu giá, khi đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá không nghiên cứu văn bản pháp luật liên quan, không tuân thủ các quy định về báo cáo và cũng không được cơ quan cấp Giấy đăng ký kinh doanh hướng dẫn nên không thực hiện quy định về báo cáo tổ chức và hoạt động.

Trở ngại lớn nhất trong việc bán đấu giá tài sản thi hành án hiện nay là việc bàn giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua tài sản. Nhiều trường hợp đã được bán đấu giá thành hơn 5 năm, nhưng cơ quan thi hành án vẫn chưa thực hiện được việc cưỡng chế để giao cho người trúng đấu giá. Điều này đã làm giảm lòng tin của người mua tài sản, ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá. Trên địa bàn thành phố, hiện vẫn còn một số đơn vị tự tổ chức bán tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quyết định của UBND cấp huyện và của UBND thành phố, không thông qua tổ chức bán đấu giá. Việc tự tổ chức bán đấu giá tài sản của các đơn vị này chưa phù hợp với quy định của pháp luật, làm cho công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, dễ phát sinh tiêu cực. Tuy nhiên, không thể bảo đảm các đơn vị này có tuân thủ đúng pháp luật về bán đấu giá không; cơ chế xử lý vi phạm của các công ty này thế nào; cơ quan nào có thẩm quyền xử phạt… cũng chưa được quy định trong Nghị định 05 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện tượng thông đồng dìm giá trong mua bán, đấu giá tài sản diễn biến phức tạp. Đã có nhiều trường hợp người tham gia đấu giá bị mua chuộc, khống chế, không cho đấu giá với mức giá thực mua tài sản, hoặc muốn mua được tài sản thì phải trả một khoản tiền để thông đồng, cưỡng ép người khác trả giá mua sát với giá khởi điểm tài sản. Kết quả là tài sản bán đấu giá vượt giá khởi điểm không cao, không đúng với giá trị thực. Việc quản lý các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản hiện nay cũng rất khó khăn. Công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực đấu giá tài sản chưa được các doanh nghiệp, các ngành, địa phương quan tâm đúng mức, dẫn đến chấp hành pháp luật chưa nghiêm…Nghị định 05 quy định: “Hội đồng bán đấu giá tài sản do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập để tổ chức bán đấu giá tài sản của Nhà nước có giá trị dưới 10 triệu đồng”. Theo quy định này, những lô hàng giá trị không lớn mà phải lập Hội đồng để bán đấu giá tài sản là chưa phù hợp. Mặt khác, các Hội đồng bán đấu giá tài sản được thành lập khi bán đấu giá từng lô hàng và tự giải thể khi đã hoàn thành nhiệm vụ, do vậy không thể kiểm soát và thu thập thông tin về cách thức tổ chức và tình hình hoạt động, do Hội đồng không phải là chủ thể chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Để giải quyết những vướng mắc, hạn chế trong tổ chức và hoạt động bán đấu giá trên địa bàn TP Đà Nẵng, cần sớm có mẫu Quy chế bán đấu giá áp dụng tại các tổ chức bán đấu giá, để tránh tình trạng thông đồng dìm giá; quy định chặt chẽ trình tự, thủ tục để bảo đảm hoạt động bán đấu giá tài sản được khách quan, minh bạch; có thông tư hướng dẫn về những tài sản phải bán đấu giá theo pháp luật, đồng thời quy định các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, các dự án sử dụng vốn NSNN khi thực hiện nhượng bán, thanh lý tài sản cố định phải ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá cho các đơn vị có chức năng bán đấu giá tài sản, có đấu giá viên, có khả năng thực hiện việc bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Đối với đơn vị tự thực hiện bán đấu giá tài sản, cần bổ sung quy định báo cáo hàng năm cho UBND thành phố thông qua Sở Tư pháp và chấp hành yêu cầu kiểm tra hồ sơ bán đấu giá của cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ Tư pháp cũng cần nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế phối hợp giữa Ngành Tư pháp và Kế hoạch – Đầu tư trong việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động bán đấu giá tài sản. Trước khi cấp Giấy đăng ký kinh doanh, phải thẩm tra kỹ điều kiện của doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo cho Sở Tư pháp về danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy đăng ký kinh doanh hoạt động bán đấu giá tài sản… Ngoài ra, cần sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định về bán đấu giá, nhất là các quy định mang tính phòng ngừa, hạn chế các hiện tượng thông đồng dìm giá trong mua bán, đấu giá tài sản.

SOURCE: BÁO NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Trích dẫn từ: http://news.vibonline.com.vn/Home/xdpl/2009/08/4958.aspx

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: