Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1602/TTg-KTN NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 4128/UBND – ĐTMT ngày 13 tháng 8 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Công văn số 5378/UBND – VP ngày 25 tháng 8 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (Công văn số 2344/UBND – KTN ngày 14 tháng 8 năm 2009); ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3067/BTNMT -TCQLĐĐ ngày 24 tháng 8 năm 2009), của Bộ Tư pháp (Công văn số 3082/BTP – XDPL ngày 31 tháng 8 năm 2009) về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm các giao dịch dân sự – kinh tế được thực hiện thông suốt, trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội), đồng ý Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và thực hiện việc tiếp tục cấp giấy chứng nhận: quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, số 95/2005/NĐ -CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 và số 90/2006/NĐ -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: