Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 3231 /BTP-BTTP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA BỘ TƯ PHÁP TRẢ LỜI MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

Trả lời Công văn số: 513 /STP-TPK ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Việc UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện:

Ngày 29/11/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Công chứng. Tiếp đó, Ngày 18/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, trong đó đã phân biệt, tách bạch rõ về công tác công chứng và công tác chứng thực. Theo đó, các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch, còn UBND cấp xã, cấp huyện thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Ngày 25/8/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, tại Điểm 8 của Thông tư số 03/2008/TT-BTP đã quy định rõ về việc từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Mới đây, ngày 18/6/2009 Bộ Tư pháp đã ban hành Văn bản số 1939/BTP-BTTP về một số nội dung liên quan đến công chứng gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có hướng dẫn việc từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng.

Căn cứ vào quy định của các văn bản pháp luật nêu trên thì việc UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Công chứng, Thông tư số 03/2008/TT-BTP và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

2. Việc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tiếp tục tham mưu việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện:

Tại Điểm 8 Thông tư số 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã quy định rõ:

“Để tạo điều kiện cho Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tập trung thực hiện tốt công tác chứng thực bản sao, chữ ký theo quy định của Nghị định số 79, đồng thời từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Công chứng, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cần thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương; căn cứ vào tình hình phát triển của tổ chức hành nghề công chứng để quyết định giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật".

Do vậy, đối với địa bàn các huyện đã có tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở hoạt động, thì Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục ban hành quyết định chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện để tăng cường bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức theo đúng tinh thần tại Điểm 8 Thông tư số 03/2008/TT-BTP. Việc chuyển giao công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch phải kết hợp chặt chẽ với việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo nguyên tắc: tổ chức hành nghề công chứng phát triển đến đâu, thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch đến đó. Đồng thời, đẩy mạnh việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo một quy hoạch hợp lý để thực hiện việc chuyển giao.

3. Việc UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã:

Việc UBND tỉnh Hưng Yên ban hành 02 Quyết định (Quyết định số 1205/QĐ-UBND và Quyết định số 1206/QĐ-UBND) về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là đúng theo tinh thần Đề án 30 của Chính phủ.

Tuy nhiên, đây là bộ thủ tục hành chính dùng để áp dụng chung trên địa bàn tỉnh trong điều kiện có nơi đã thực hiện việc chuyển giao, có nơi chưa thực hiện việc chuyển giao.

Do vậy, Sở Tư pháp cần tham mưu cho UBND cấp tỉnh hướng dẫn các cơ quan chức năng áp dụng bộ thủ tục hành chính chung theo hướng: Đối với địa bàn các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh mà UBND tỉnh Hưng Yên đã có quyết định chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, thì UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi đó sẽ không thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch.

Vậy, Bộ Tư pháp trả lời để Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Đã ký

Đỗ Hoàng Yến

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: