Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 3879/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THANH TOÁN TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trả lời các công văn số 1874/DKVN-TCNS ngày 24/6/2009 và số 2149/DKVN-TCNS ngày 16/7/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấm dứt hợp đồng lao động và thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thành lập công ty cổ phần và chuyển toàn bộ số lao động từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang tiếp tục làm việc tại công ty cổ phần thì khi tiến hành giải thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm đ, khoản 1, Điều 38 của Bộ luật Lao động và điểm a, khoản 2, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định.

2. Đối với Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt – Xô (VSP) chấm dứt hoạt động vào ngày 31/12/2010 để thành lập Công ty TNHH 2 thành viên Vietsovpetro và tất cả các hợp đồng lao động cũng có thời gian chấm dứt theo thỏa thuận vào ngày 31/12/2010 thì khi chấm dứt hoạt động, VSP thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động khoản 1, Điều 36 hoặc điểm đ, khoản 1, Điều 38 của Bộ luật Lao động, điểm a, khoản 2, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên và thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định (kể cả đối với người lao động chuyển sang làm việc Công ty TNHH 2 thành viên Vietsovpetro).

3. Cách tính trả trợ cấp thôi việc cụ thể thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Về đề nghị dùng số tiền trợ cấp thôi việc của những người lao động tiếp tục chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần nêu tại điểm 1 và tại Công ty TNHH 2 thành viên Vietsovpetro nêu tại điểm 2 công văn này để lập thành quỹ và chi trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng ở công ty cổ phần, Công ty TNHH 2 thành viên Vietsovpetro sau này, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thành viên này trao đổi, thỏa thuận cụ thể với người lao động để xem xét, quyết định trên cơ sở sự tự nguyện, đồng ý của từng người lao động và bảo đảm có lợi hơn cho người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Đối với trường hợp chuyển người lao động làm công tác bảo vệ từ các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sang làm việc tại công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ thì các công ty thành viên này thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động và trả trợ cấp thôi việc theo điểm 3 công văn này. Khi sang công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ thì hai bên thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

6. Về tính trợ cấp thôi việc đối với người lao động có thời gian làm việc trong lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính, sự nghiệp, theo quy định tại Điều 4 Bộ luật Lao động (có hiệu lực thi hành từ thi hành từ ngày 01/01/1995) thì những người thuộc lực lượng vũ trang, công chức viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động. Như vậy, kể từ ngày 01/01/1995 trở đi, những người thuộc lực lượng vũ trang, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp chuyển sang doanh nghiệp làm việc thì thời gian làm việc trong lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện các chế độ về thôi việc, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ… theo quy định đối với lực lượng vũ trang, công chức, viên chức nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện theo quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: