Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 3745/BTP-BTTP NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Kính gửi:

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Luật công chứng năm 2006, Nghị định số 02/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật công chứng, khoản 8 Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã quy định về việc từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch mà Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang chứng thực sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nhằm tách bạch rõ hoạt động công chứng với hoạt động chứng thực, tăng cường bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch của tổ chức, cá nhân. Bộ Tư pháp đã có Công văn số 978/BTP-HCTP ngày 2/4/2009 gửi các Sở Tư pháp và Công văn số 1939/BTP-BTTP ngày 18/6/2009 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về vấn đề này. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 22/10/2009 đã có 37 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyết định chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, còn 26 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa thực hiện việc chuyển giao (danh sách kèm theo).

Ngày 19/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP vè cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định quy định “ 4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm…b) Thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương để đáp ứng yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch  về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; xem xét, quyết định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch mà Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang thực hiện sang tổ chức hành nghề công chứng ở những địa bàn cấp huyện mà tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng…”.

Để tiếp tục thực hiện tốt Luật công chứng, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12/2009), Thông tư 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp, đối với các địa phương chưa có quyết định chuyển giao theo tinh thần điểm 8 Thông tư 03/2008/TT-BTP, Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Tư pháp sớm tham mưu, đề xuất vấn đề này để Uỷ ban nhân dân ra quyết định chuyển giao các hợp đồng, giao dịch mà Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang chứng thực sang cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện ở những địa bàn cấp huyện mà tổ chức hành nghề công chứng đảm đương được nhiệm vụ này; đồng thời, có biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương để tăng cường việc chuyển giao, nhằm tách bạch rõ công chứng với chứng thực theo tinh thần của Luật Công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm thực hiện.  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyến Đức Chính

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: