Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

QUYỀN TỰ DO GIAO KẾT HỢP ĐỒNG Ở VIỆT NAM – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

THS. PHAN THÔNG ANH – Giám đốc công ty Luật Hợp danh Việt Nam Quyền tự do kinh doanh (TDKD) là quyền cơ bản của công dân, của các chủ thể kinh doanh (CTKD), được hầu hết các nước trên thế giới tôn trọng, bảo vệ. Ở Việt Nam, Điều 57 của Hiến pháp 1992 […]

Advertisements

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

TS. BÙI NGỌC CƯỜNG Hoạt động nhượng quyền thương mại (NQTM) “cho phép người khác thành công giống như chúng ta đã thành công”; “là sự lặp lại của thành công”. Đó là ý tưởng chủ đạo, định hướng tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực NQTM. Hoạt động nhượng quyền thương mại […]

CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT DÂN SỰ ĐĂNG TRÊN TẬP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP NĂM 2007

1. Pháp luật cạnh tranh trong WTO và kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Thanh Tú Số 2 2. Địa vị nền kinh tế phi thị trường và tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam trong các cuộc điều tra chống bán phá giá Lưu Hương Ly Số 2 3. Vai trò của án […]

MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ HỢP ĐỒNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

1 Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng Phạm Hoàng Giang / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 10 . 28-31 2. Ký hợp đồng bảo đảm trên cơ sở vi phạm hợp đồng tín dụng có được công […]

VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TS. BÙI NGỌC CƯỜNG – Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội Ở nước ta Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ra đời từ những năm đầu của thời kỳ quá độ sang kinh tế thị trường tạo cơ sở pháp lý cho việc ký kết hợp đồng kinh tế, đã có […]

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT KINH TẾ TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO KINH DOANH

TS. BÙI NGỌC CƯỜNG – Khoa Pháp luật kinh tế – ĐH Luật Hà Nội 1. Pháp luật kinh tế thể chế hóa những đòi hỏi của quyền tự do kinh doanh Tự do kinh doanh về thực chất là khả năng của chủ thể được thực hiện những hoạt động sản xuất, tiêu thụ […]

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật:)
%d bloggers like this: