BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

 CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM – BỘ TÀI CHÍNH I. Kinh nghiệm của Nhật Bản 1. Quá trình phát triển của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (CALI) tại Nhật Bản – Vào cuối những năm 1940, ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản phát triển […]

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA BỘ TÀI CHÍNH

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 1. Đánh giá chung về sự phát triển của thị trường bảo hiểm sau khi ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm 1.1 Sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm – Trước khi có Luật KDBH ra đời […]

BẢO VỆ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM

TS. NGUYỄN VĂN THÀNH – Cục quản lý – Giám sát bảo hiểm – Bộ tài chính Một số nghiên cứu gần đây cho thấy hầu hết các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi thực hiện công tác quản lý bảo hiểm chặt chẽ, việc định phí bảo […]

THÔNG TƯ SỐ 03/2010/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2009/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau đây gọi […]

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM

PHÙNG ĐẮC LỘC I.   Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 1. Suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế xã hội Sản xuất kinh doanh bị giảm sút nghiêm trọng trong khi nền kinh tế Việt Nam trước đây có đến 70% tổng […]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 35/2009/TTLT-BTC- BCA NGÀY 25/2/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2008 VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Căn cứ Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: