Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TẠI CỘNG HÒA PHÁP

 Damien BARBIER – Trưởng Bộ phận Tài chính của Autorité des Marchés (AMF) I. Giới thiệu chung về Cơ quan quản lý các thị trường tài chính (AMF) Chức năng xử phạt a) Khuôn khổ chung b) Giám sát các thị trường Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động; Các công cụ; Kết […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn :)
%d bloggers like this: