Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA TỪ THỰC TIỄN CÁC VỤ ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

 HOÀNG ANH – Giám đốc Ban Pháp chế & Kiểm tra nội bộ, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 1. Bản án số 100/2016/KDTM-ST ngày 10/11/2016 của TAND Quận 7 TP. HCM và Bản án số 204/2017/KDTM-PT ngày 02/3/2017 của TAND TP. HCM + Tóm tắt vụ án – Bảo Việt ký Hợp đồng […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn :)
%d bloggers like this: