Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Ý KIẾN CHUYÊN GIA    ALAIN LACABARATS – Chánh tòa, Tòa Phúc thẩm Paris, CH Pháp Liên quan đến các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, đúng là trong hệ thống pháp luật của Pháp, chỉ có hai loại chủ thể: Chủ thể thứ nhất là pháp nhân, bao hàm cả Nhà nước trung […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn :)
%d bloggers like this: