Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI VÀ THI HÀNH THỎA THUẬN HÒA GIẢI THÀNH Ở CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQGTPHCM NGUYỄN THỊ THÙY LINH – Viện Nhà nước và Pháp luật 1. Một số nội dung cơ bản của Đạo luật Hòa giải của Đức 1.1. Phạm vi điều chỉnh Phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Hòa giải rất rộng, hầu hết […]

Advertisements

PRAEDIALES SERVITUDES HAY LÀ QUYỀN HƯỞNG DỤNG ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ THEO PHÁP LUẬT LA MÃ

Lê Nguyễn Gia Thiện Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thùy Linh Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam Pháp luật La Mã thượng tôn và bảo vệ tuyệt đối quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của mình[1]. Theo […]

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật:)
%d bloggers like this: