Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

ĐẢM BẢO BÍ MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ

NGUYỄN THỊ KIM THOA – Giảng viên Khoa Luật kinh tế, Đại học Ngân hàng TPHCM BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015: “Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn :)
%d bloggers like this: