BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

NHU CẦU THÀNH LẬP TÒA SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM

  TS. NGUYỄN VĂN LUẬT – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội 1. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  ở Việt Nam Ở Việt Nam, bảo hộ sở hữu trí tuệ(SHTT) là một lĩnh vực còn khá mới mẻ, song ý tưởng về bảo hộ SHTT mà trước tiên là quyền tác […]

CÔNG VĂN SỐ 89/2004/KHXX CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ SỬ DỤNG HẠN CHẾ BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ********Số: 89/2004/KHXX V/v sử dụng hạn chế bất động sản liền kề CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004 Kính gửi: Toà án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: