Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM VÀ LIÊN HỆ MỘT VÀI QUY ĐỊNH QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN

  THS. HOÀNG THỊ THANH HOA & THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định. Vấn đề thu phí thi hành án dân sự được quy định tại Luật Thi hành án dân […]

Advertisements

MÔ HÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tư tưởng nổi bật của Nghị […]

GIỚI THIỆU NHỮNG QUI ĐỊNH MỚI VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA – Cục Thi hành án, Bộ Tư pháp (Civillawinfor Tổng hợp) Nhằm tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền […]

QUI ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008 VỀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

NGUYỄN VĂN NGHĨA – Bộ Tư pháp Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung, giải quyết tố cáo nói riêng trong lĩnh vực thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của Thủ […]

MỘT SỐ QUI ĐỊNH MỚI VỀ KHÁNG NGHỊ VÀ GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUI ĐỊNH CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008

THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA – Bộ Tư pháp Luật thi hành án dân sự được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009 tiếp tục quy định những nội dung về kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. Theo […]

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008 VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Toà án chỉ thực sự có giá trị khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án […]

TỪNG BƯỚC THỂ CHẾ HÓA CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

NGUYỄN VĂN NGHĨA Để bảo đảm mọi bản án, quyết định của Toà án, Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, thể hiện tính tôn nghiêm của pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam […]

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008 VỚI NHIỀU QUI ĐỊNH MỚI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP, XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XHCN

THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA – Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và qúa trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Toà án chỉ thực sự có giá trị khi được […]

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: