BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

THỰC TIỄN VÀ SÁNG TẠO TRONG ĐỔI MỚI THỂ CHẾ KINH TẾ Ở VIỆT NAM

TS. NGUYỄN VĂN THỨC – Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam Một trong những thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm đổi mới ở Việt Nam là sự chuyển đổi thành công thể chế kinh tế. Để làm rõ thành công trên phương diện thực tiễn và sáng tạo lý […]

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

TS. NGUYỄN VĂN THỨC Bài viết góp phần làm rõ thêm những nội dung cơ bản của khái niệm trách nhiệm xã hội và vai trò của nhà nước trong việc tổ chức và thực thi trách nhiệm xã hội. Theo tác giả, vai trò đó của Nhà nước thể hiện tập trung ở những […]

CÁC BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỀ SỞ HỮU VÀ QUYỀN SỞ HỮU (TIẾP THEO)

46. Vai trò của hoạt động sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của IMI Trương Hữu Chí / TC Hoạt động khoa học ; 2007/Số 7 . 61-62 47.Minh bạch về sở hữu trong quản lý kinh tế đường đến đích còn dài…? Thanh Tinh / TC Thương mại ; 2005/Số 23 . […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: