Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

THS. NCS. TRẦN CÔNG THỊNH – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 1. Đặt vấn đề Trong lịch sử, con người đã chứng kiến 3 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lớn: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (khoảng năm 1784) diễn ra khi loài người phát minh động cơ hơi […]

THỰC TIỄN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ KÊ BIÊN TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

TRẦN CÔNG THỊNH – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt. Cưỡng chế kê biên tài sản (KBTS) nói riêng, thi hành án dân sự (THADS) nói chung là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm khôi phục và bảo vệ các quan hệ xã hội bị xâm hại. Do đó, […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn :)
%d bloggers like this: