Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT NAM – TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

TS. ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG – Đại học Ngân hàng TP.HCM THS. TRẦN NGUYỄN CẨM LAI – Đại học Công nghệ Sài Gòn 1. Đặt vấn đề Hoạt động theo nguyên tắc chủ yếu không vì mục tiêu lợi nhuận; công khai minh bạch trong hoạt động mua, xử lý nợ xấu, Công ty Quản […]

Advertisements
Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật :)
%d bloggers like this: