BÀN VỀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG VÀ NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN LỖI TẠI ĐIỀU 584 BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Hình ảnh có liên quan THS.LS. LÊ VĂN SUA

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua với rất nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng vì con người, đề cao các giá trị phổ biến về quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Trong đó, có nhiều sự thay đổi cơ bản liên quan đến chế định trách niệm dân sự bồi thường thiệt hại (BTTH) ngoài hợp đồng, đây là một trong những chế định pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống dân sự nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể khi có thiệt hại xảy ra. Là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự về BTTH ngoài hợp đồng.

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề xoay quanh quy định tại Điều 584 BLDS năm 2015, đó là, “sự kiện bất khả kháng”; lỗi trong trách nhiệm dân sự BTTH ngoài hợp đồng được xác định dựa trên nguyên tắc suy đoàn lỗi hay nhà làm luật đã xác định sẳn. Thiết nghĩ, mấy vấn đề này cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thống nhất về nhận thức và áp dụng trong thực tiễn.

Điều 584 BLDS năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, như sau:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

So với Điều 604[1] BLDS năm 2005, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 584 BLDS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung theo hướng hợp lý hơn với thực tế phát sinh tranh chấp. Theo quy định tại khoản 5 Điều 275 BLDS năm 2015, một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự là sự kiện “gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật”. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) ngoài hợp đồng làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường và từ nghĩa vụ phải BTTH tạo ra quan hệ nghĩa vụ tương ứng.

Continue reading

Advertisements

THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MODUL1 MÔN LUẬT DÂN SỰ THEO HỆ TÍN CHỈ NĂM HỌC 2009 – 2010

1. HỌC KỲ:  Học kỳ 1 năm học 2009 – 2010

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Môn Luật dân sự – Modul 1 theo học chế tín chỉ (Nội dung môn học theo phương pháp tín chỉ – Chưa áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

* Người học: Sinh viên Khóa 33

* Nội dung môn học:

Modul 1 có 3 tín chỉ, bao gồm 12 vấn đề:

Vấn đề 1: Khái niệm chung luật dân sự Việt Nam

Vấn đề 2: Quan hệ pháp luật dân sự

Vấn đề 3: Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

Vấn đề 4: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu

Vấn đề 5: Tài sản

Vấn đề 6: Nội dung quyền sở hữu

Vấn đề 7: Hình thức sở hữu

Vấn đề 8: Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu

Vấn đề 9: Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu

Vấn đề 10: Những quy định chung về thừa kế

Vấn đề 11: Thừa kế theo di chúc

Vấn đề 12: Thừa kế theo pháp luật

– Sinh phải thực hiện 2 bài tập cá nhân tuần, hai bài tập nhóm tháng và một bài tập lớn học kỳ;

– Sinh viên phải thực hiện thi hết học phần Modul1 vào cuối kỳ.

* Kiến thức tích lũy của sinh viên:

Sinh viên nghiên cứu, tiếp cận 295 mục tiêu nhận thức, trong đó:

– 103 mục tiêu nhận thức bậc 1

– 89 mục tiêu nhận thức bậc 2

– 103 mục tiêu nhận thức bậc 3

* Thời gian thực hiện:

Thực hiện trong 16 tuần: 1 tuần 0, 12 tuần giảng và thảo luận 12 vấn đề thuộc Modul 1 (4 tiết/tuần = 2 tiết giảng + 2 tiết thảo luận), 2 tuần bảo vệ bài tập nhóm tháng và 1 tuần thảo luận chung.

3. SỰ HỖ TRỢ DÀNH CHO SINH VIÊN

– Sinh viên được nhà trường cấp cuốn Đề cương môn học Luật dân sự (Modul1);

– Hàng tuần (nằm trong 15 tuần học Modul1) Bộ môn có một buổi tư vấn cho sinh viên (Địa điểm, thời gian xem trong cuốn đề cương môn học Luật dân sự Modul1);

– Tài liệu tham khảo được hỗ trợ miễn phí tại thư viện Đại học Luật Hà Nội theo hai hình thức: khai thác tại phòng đọc hoặc mượn về nhà (bị giới hạn về số lượng và thời gian mượn tài liệu);

– Sinh viên có thể xin tư vấn từ các giảng viên thông qua gặp trực tiếp hoặc các công cụ điện thoại, Email, chat. Tuy nhiên, các bạn không nên nhắn tin SMS để hỏi giảng viên, gọi điện thoại sau 9 giờ tối, trong các ngày lễ (trừ khi được giảng viên đồng ý).

– Hỗ trợ của Civillawinfor: Cung cấp hệ thống đề cương bài học, câu hỏi thảo luận, tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm học tập và hệ thống phong phú các tài liệu tham khảo.

4. SỰ CHUẨN BỊ TỪ PHÍA SINH VIÊN

– Cần nghiên cứu kỹ cuốn đề cương môn học và Giáo trình Luật dân sự;

– Cần áp dụng phương pháp tự học, tự nghiên cứu;

– Cần chuẩn bị đầy đủ các văn bản pháp luật cần thiết có liên quan;

– Cần đọc các tài liệu tham khảo ngoài giáo trình;

– Cần tích cực tham gia vào hoạt động làm việc nhóm;

– Cần xóa bỏ tâm lý tự ti, e ngại trong giờ thảo luận hoặc khi được tư vấn;

– Chuẫn bị kỹ các câu hỏi trong giờ thảo luận và tư vấn dành cho giáo viên và các bạn. Tránh hỏi ngẫu nhiên, tùy hứng, không có nội dung, mục đích rõ ràng;

– Hãy coi internet là thư viện online của bạn;

– Hãy đưa những kiến thức lý thuyết mà bạn có vào những tình huống thực tế cụ thể;

– Hãy lựa chọn học để lấy kiến thức, kỹ năng hay học để lấy điểm “đẹp” và tấm bằng đại học “đẹp”?;

– Biết lắng nghe và trân trọng những quan điểm khoa học. Nó thể làm bạn “nhức đầu”, “hoang mang”, nhưng nó là “vô giá” sau này khi bạn cần xử lý các vấn đề thực tiễn;

– Hãy từ chối thực hiện hành vi sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau, hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn;

– Những chuẩn bị khác dành cho bạn quyết định…..

5. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

12.1. Đánh giá thường xuyên

– Kiểm diện;

– Minh chứng tham gia seminar, làm việc nhóm, trắc nghiệm, bài tập nhỏ

12.2. Đánh giá định kỳ

Hình thức Tỉ lệ
Bài tập cá nhân/tuần 15%
Bài tập nhóm/tháng 15%
Bài tập lớn/học kỳ 20%
Thi cuối kỳ 50%

12.3. Tiêu chí đánh giá

* Bài tập cá nhân/tuần

– Hình thức: Bài viết tối đa 3 trang trên khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman hoặc Vn.Time; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm, dãn dòng 1.5lines (Nếu viết tay tối đa 4 trang trên khổ giấy A4). Không giới hạn số trang các bản phụ lục kèm theo (Nếu có)

– Nội dung: Kiểm tra thái độ tự học, tự nghiên cứu một mục tiêu cụ thể trong nội dung của từng tuần.

– Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định đúng vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu;

+ Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn;

+ Ngôn ngữ trong sáng, chuẩn theo tiếng Việt;

+ Tài liệu tham khảo hợp lệ.

Lưu ý:

– Bài tập sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau, hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn bị tính 0 điểm;

– Bài tập có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt);

– Bài tập nộp không đúng hạn (Xem lịch trình chi tiết) bị tính 0 điểm.

* Bài tập nhóm/tháng

– Hình thức: Nhóm trình bày báo cáo dưới dạng tiểu luận, bài viết tối đa 15 trang trên khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman hoặc Vn.Time; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm, dãn dòng 1.5 lines (Nếu viết tay số trang tối đa là 18). Không giới hạn số trang các bản phụ lục kèm theo (Nếu có)

– Nội dung: Giải quyết một trong các bài tập nhóm/tháng (trong bộ bài tập); thái độ của các thành viên của nhóm cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm, khi giải quyết bài tập được giao.

– Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định đúng vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu;

+ Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn;

+ Ngôn ngữ trong sáng, chuẩn theo tiếng Việt;

+ Tài liệu tham khảo hợp lệ.

+ Báo cáo được kết quả làm việc nhóm.

Lưu ý:

– Bài tập sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau, hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn bị tính 0 điểm;

– Bài tập có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt);

– Bài tập nộp không đúng hạn (Xem lịch trình chi tiết) bị tính 0 điểm.

* Bài tập lớn/học kỳ

– Hình thức: Bài luận tối đa 20 trang trên khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman hoặc Vn.Time; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm, dãn dòng 1.5lines (Nếu viết tay số trang tối đa 25 trang A4), đóng thành quyển. Không giới hạn số trang các bản phụ lục kèm theo (Nếu có)

– Nội dung: Giải quyết một bài tập lớn học kỳ (trong bộ bài tập hoặc sinh viên tự chọn).

– Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi;

+ Phân tích lập luận logic sâu sắc, có liên hệ thực tiễn hoặc nhằm giải quyết một vấn đề mà thực tế đặt ra;

+ Ngôn ngữ trong sáng, chuẩn theo tiếng Việt;

+ Tài liệu tham khảo hợp lệ.

* Lưu ý:

– Bài tập sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau, hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn bị tính 0 điểm;

– Bài tập có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt);

– Bài tập nộp không đúng hạn (Xem lịch trình chi tiết) bị tính 0 điểm.

* Thi cuối kỳ

– Hình thức: Thi vấn đáp.

– Nội dung: 12 vấn đề đã được nghiên cứu và những vấn đề tự nghiên cứu, gồm 295 mục tiêu nhận thức được thể hiện trong mục 7 của Đề cương này.

– Tiêu chí đánh giá:

Yêu cầu

Thang điểm

Trả lời chính xác, rõ ràng, khúc chiết câu hỏi chính

7 điểm

Trả lời rõ ràng, chính xác câu hỏi thêm

3 điểm

Sinh viên được sử dụng Bộ luật dân sự trong giờ thi

ok

Thời gian chuẩn bị trả lời cho hai câu hỏi chính 15 phút

ok

(CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP)

THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MODUL2 MÔN LUẬT DÂN SỰ THEO HỆ TÍN CHỈ NĂM HỌC 2008 – 2009

1. NỘI DUNG MODUL2:

1.1. Modul 2 có 3 tín chỉ, bao gồm 12 vấn đề:

Vấn đề 1: Khái niệm chung về Nghĩa vụ dân sự

Vấn đề 2: Xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ dấn ự và trách nhiệm dân sự

Vấn đề 3: Qui định chung về bảo đảm nghĩa vụ dân sự

Vấn đề 4: Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Vấn đề 5: Qui định chung về hợp đồng

Vấn đề 6: Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản

Vấn đề 7: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản

Vấn đề 8: Hợp đồng có đối tượng là công việc

Vấn đề 9: Nghĩa vụ ngoài hợp đồng

Vấn đề 10: Qui định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Vấn đề 11: Bồi thường thiệt hại do hành vi con người gây ra

Vấn đề 12: Bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

1.2. Kiến thức tích lũy của sinh viên:

Sinh viên nghiên cứu, tiếp cận 204 mục tiêu nhận thức, trong đó:

– 77 mục tiêu nhận thức bậc 1

– 69 mục tiêu nhận thức bậc 2

– 58 mục tiêu nhận thức bậc 3

1.3. Thời gian triển khai

Được triển khai trong 16 tuần học, trong đó: một tuần 0, 12 tuần triển khai 12 vấn đề trong nội dung Modul1, 1 tuần thảo luận tổng hợp, 2 tuần thuyết trình bài tập nhóm tháng.

2. SỰ HỖ TRỢ DÀNH CHO SINH VIÊN

– Sinh viên được nhà trường cấp cuốn Đề cương môn học Luật dân sự (Modul2);

– Hàng tuần (nằm trong 15 tuần học Modul1) Bộ môn có một buổi tư vấn cho sinh viên (Địa điểm, thời gian xem trong cuốn đề cương môn học Luật dân sự Modul 2;

– Tài liệu tham khảo được hỗ trợ miễn phí tại thư viện Đại học Luật Hà Nội theo hai hình thức: khai thác tại phòng đọc hoặc mượn về nhà (bị giới hạn về số lượng và thời gian mượn tài liệu);

– Sinh viên có thể xin tư vấn từ các giảng viên thông qua gặp trực tiếp hoặc các công cụ điện thoại, Email, chat. Tuy nhiên, các bạn không nên nhắn tin SMS để hỏi giảng viên, gọi điện thoại sau 9 giờ tối, trong các ngày lễ (trừ khi được giảng viên đồng ý).

3. SỰ CHUẨN BỊ TỪ PHÍA SINH VIÊN

– Cần nghiên cứu kỹ cuốn đề cương môn học và Giáo trình Luật dân sự;

– Cần áp dụng phương pháp tự học, tự nghiên cứu;

– Cần chuẩn bị đầy đủ các văn bản pháp luật cần thiết có liên quan;

– Cần đọc các tài liệu tham khảo ngoài giáo trình;

– Cần tích cực tham gia vào hoạt động làm việc nhóm;

– Cần xóa bỏ tâm lý tự ti, e ngại trong giờ thảo luận hoặc khi được tư vấn;

– Chuẫn bị kỹ các câu hỏi trong giờ thảo luận và tư vấn dành cho giáo viên và các bạn. Tránh hỏi ngẫu nhiên, tùy hứng, không có nội dung, mục đích rõ ràng;

– Hãy coi internet là thư viện online của bạn;

– Hãy đưa những kiến thức lý thuyết mà bạn có vào những tình huống thực tế cụ thể;

– Hãy lựa chọn học để lấy kiến thức, kỹ năng hay học để lấy điểm “đẹp” và tấm bằng đại học “đẹp”?;

– Biết lắng nghe và trân trọng những quan điểm khoa học. Nó thể làm bạn “nhức đầu”, “hoang mang”, nhưng nó là “vô giá” sau này khi bạn cần xử lý các vấn đề thực tiễn;

– Hãy từ chối thực hiện hành vi sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau, hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn;

– Những chuẩn bị khác dành cho bạn quyết định…..

4. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

12.1. Đánh giá thường xuyên

– Kiểm diện;

– Minh chứng tham gia seminar, làm việc nhóm, trắc nghiệm, bài tập nhỏ

12.2. Đánh giá định kỳ

Hình thức Tỉ lệ
Bài tập cá nhân/tuần 15%
Bài tập nhóm/tháng 15%
Bài tập lớn/học kỳ 20%
Thi cuối kỳ 50%

12.3. Tiêu chí đánh giá

* Bài tập cá nhân/tuần

– Hình thức: Bài viết tối đa 3 trang trên khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman hoặc Vn.Time; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm, dãn dòng 1.5lines (Nếu viết tay tối đa 4 trang trên khổ giấy A4). Không giới hạn số trang các bản phụ lục kèm theo (Nếu có)

– Nội dung: Kiểm tra thái độ tự học, tự nghiên cứu một mục tiêu cụ thể trong nội dung của từng tuần.

– Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định đúng vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu;

+ Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn;

+ Ngôn ngữ trong sáng, chuẩn theo tiếng Việt;

+ Tài liệu tham khảo hợp lệ.

Lưu ý:

– Bài tập sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau, hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn bị tính 0 điểm;

– Bài tập có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt);

– Bài tập nộp không đúng hạn (Xem lịch trình chi tiết) bị tính 0 điểm.

* Bài tập nhóm/tháng

– Hình thức: Nhóm trình bày báo cáo dưới dạng tiểu luận, bài viết tối đa 15 trang trên khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman hoặc Vn.Time; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm, dãn dòng 1.5 lines (Nếu viết tay số trang tối đa là 18). Không giới hạn số trang các bản phụ lục kèm theo (Nếu có)

– Nội dung: Giải quyết một trong các bài tập nhóm/tháng (trong bộ bài tập); thái độ của các thành viên của nhóm cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm, khi giải quyết bài tập được giao.

– Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định đúng vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu;

+ Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn;

+ Ngôn ngữ trong sáng, chuẩn theo tiếng Việt;

+ Tài liệu tham khảo hợp lệ.

+ Báo cáo được kết quả làm việc nhóm.

Lưu ý:

– Bài tập sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau, hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn bị tính 0 điểm;

– Bài tập có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt);

– Bài tập nộp không đúng hạn (Xem lịch trình chi tiết) bị tính 0 điểm.

* Bài tập lớn/học kỳ

– Hình thức: Bài luận tối đa 20 trang trên khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman hoặc Vn.Time; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm, dãn dòng 1.5lines (Nếu viết tay số trang tối đa 25 trang A4), đóng thành quyển. Không giới hạn số trang các bản phụ lục kèm theo (Nếu có)

– Nội dung: Giải quyết một bài tập lớn học kỳ (trong bộ bài tập hoặc sinh viên tự chọn).

– Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi;

+ Phân tích lập luận logic sâu sắc, có liên hệ thực tiễn hoặc nhằm giải quyết một vấn đề mà thực tế đặt ra;

+ Ngôn ngữ trong sáng, chuẩn theo tiếng Việt;

+ Tài liệu tham khảo hợp lệ.

* Lưu ý:

– Bài tập sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau, hoặc sao chép từ các tài liệu khác không có trích dẫn bị tính 0 điểm;

– Bài tập có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt);

– Bài tập nộp không đúng hạn (Xem lịch trình chi tiết) bị tính 0 điểm.

(CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP)

%d bloggers like this: