BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)
Advertisements

NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG – HỢP LÝ TRONG TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI (Proportionality in Trade Liberalization)

PGS. TS. XAVIER GROUSSOT – Khoa Luật, Đại học Lund, Thụy Điển THS. NGUYỄN THANH TÚ – NCS, ThS, Khoa Luật, Đại học Lund, Thụy Điển  Proportionality is a keystone principle in trade liberalization. In EC law, it is often invoked before the European Court of Justice (ECJ) in challenging institutional or Member States’ measures. […]

Advertisements

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THS. NGUYỄN THANH TÚ – Khoa Luật Thương mại – ĐH luật TP. HCM I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN 1. Bao thanh toán (factoring) hay nhượng quyền yêu cầu thanh toán, chuyển nhượng khoản phải thu (assignment of receivables) là việc một tổ chức tín dụng (đơn vị bao thanh toán: factor) […]

NGHĨA VỤ GIỮ BÍ MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THS. NGUYỄN THANH TÚ – KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI – ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM I. ĐẶT VẤN ĐỀ Thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế tri thức. Việc giữ bí mật thông tin ngày càng được đề cao trong các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động ngân […]

MỘT SỐ BẢI VIẾT TRÊN CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỀ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI

  Đào Văn Hùng và Trần Long: Hạn chế tác động tiêu cực của Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (HĐ) tới hệ thống Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam, Tạp chí Tài chính số 7(489)/2005, tr.45-49: Tác động tiêu cực của HĐ có thể xảy ra đối với dịch vụ […]

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT DÂN SỰ TRÊN MỘT SỐ TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

Hoàng Ngọc Thành, Một số ý kiến về giải quyết tranh chấp nợ hụi, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số tháng 5/2005, tr. 28-30: Chơi hụi, họ (hụi) có nhiều hình thức và tính chất khác nhau như­ng quy ra có hai loại. Loại hụi không có lãi, đây là loại hụi mang […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: